Serieus inleveren voor het verenigingsleven in Sint-Truiden

“Het verenigingsleven in Sint-Truiden moet serieus inleveren qua subsidies en werkingskosten in de begroting en meerjarenplanning 2014. Maar vooral op de gemeentelijke tussenkomst in de infrastructuurwerken voor jeugd- en sportinfrastructuur en buurthuizen of parochiezalen wordt ernstig bezuinigd.”, zeggen de sp.a-gemeenteraadsleden Johnny Vangrieken en Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove: “In feite betekent dit een uitholling van het beleid dat wij als sp.a hier altijd rond gevoerd hebben.
Het principe was eenvoudig: door de werken te laten uitvoeren door de verenigingen zelf met subsidies van de stad kon er meer gebeuren met minder geld.
CD&V en Open Vld gunden gewoon sp.a dat reglement niet meer ten koste van de betrokken Sint-Truidense verenigingen.

De nieuwe reglementen voorzien heel wat strengere (omslachtig en niet-gebruiksvriendelijk) voorwaarden om betoelaging te kunnen bekomen. Bovendien is er een lange periode geweest - vanaf de gemeenteraad van 30 maart 2010 tot woensdag 1 januari 2014 - dat de verenigingen op geen enkele subsidie meer beroep konden doen, zodanig dat zelfs (minimale) onderhoud- en instandhoudingswerken niet konden uitgevoerd worden.

Voorheen keurde de gemeenteraad deze subsidies goed.
Voortaan gebeurt dit door het college van burgemeester en schepenen.
Weer minder democratische controle.

CD&V en Open Vld tonen nog maar eens aan dat ze het echte verenigingsleven niet kennen.”

Hieronder vindt u de integrale tussenkomst van Johnny Vangrieken tijdens de gemeenteraad van maandag 16 december 2013.

Juridisch
1.         Alle aanvragen werden vroeger behandeld op de Gemeenteraad – nu nog alleen via het Schepencollege.
Strikt genomen moet de Gemeenteraad het schepencollege  hiervoor mandateren, ik vind dat nergens terug, waarom wordt de GR weeral eens buiten spel gezet ???
2.         Onduidelijkheid ivm vzw’s, hoeveel soorten vzw’s bestaan er?
a.         Wanneer is een vzw een onderneming en wanneer niet
b.         Wat veronderstelt men onder onderneming voeren
Volgens de Belgische wetgeving mag een vzw alle handelsdaden stellen die tot nodig zijn om haar doelstellingen te verwezenlijken
c.          artikel 3 zegt men dat 60% van de actieve leden woonachtig moet zijn in Sint-Truiden (juridisch zijn dat de stemgerechtigde leden van de Algemene Vergadering, waarvan een lijst moet neergelegd worden op de Griffie van de rechtbank van eerste aanleg)
In artikel 5 heeft men het over de ledenlijst (dat zijn in principe alle aangesloten leden)
3.         Overgangsmaatregel:
a.         Alle feitelijke verenigingen (dus voornamelijk jeugdverenigingen) moeten aan geen enkele van de voorwaarden voor vzw’s voldoen en krijgen een overgangsmaatregel om vzw te worden tot eind van deze legislatuur.
b.         U somt zelf alle argumenten op waarom er aan een feitelijke vereniging geen toelage kan of mag gegeven worden en besluit met een overgangsmaatregel die dat wel toelaat.
U werkt hier dus duidelijk met twee maten en twee gewichten.

Praktisch
1.         Het maximaal bedrag is 30.000 € (vroeger 300.000) , daar gaat alleen reparaties kunnen mee uitvoeren maar geen infrastructuur mee verbouwen  of nieuwbouw plaatsen, een veranda is zowat het maximum haalbare.
2.         Een vzw kan slechts één keer per drie jaar in aanmerking komen voor de toekenning van een subsidie  (quid een feitelijke vereniging)
a.         Als men niet het maximum bedrag aanvraagt, maar het minimum, 7.500 € , moet men dan ook 3 jaar wachten voor een nieuwe aanvraag:
i.          Voorbeeld: dit jaar vervangen we de vensters, volgend jaar de verwarming
b.         Meubilair en elektrische toestellen zijn uitgesloten
i.          Voorbeeld: wat met de installatie van een keuken ( keukenkasten, dampkap, fornuis, enz.) in het vorig reglement werden die wel vergoed ( zie dossier Chiro Nieuw Sint-Truiden inrichting van zaal De Kajaan)
3.         Heel omslachtige en niet-gebruiksvriendelijke procedure voor de verenigingen
a.         De aanvragen moeten binnen zijn voor 30/04/2014 voor het jaar 2014
i.          Vroeger kon men op eender welk moment een aanvraag doen, nu moet men sowieso een jaar wachten als men het niet voor 30/04/2014 kan doen
b.         Weeral dezelfde vraag hoe zit het met de feitelijke verenigingen zijnde de jeugdverenigingen
c.          Een overzicht van de financieringsbronnen
i.          De sponsors van de verenigingen moeten op voorhand bekend zijn (ook als zij anoniem wensen te blijven)
ii.          Worden de verenigingen op de hoogte gebracht van de toelagen die zij via andere instanties (Provincie enz.) kunnen aanvragen, want nu wordt de verantwoordelijkheid bij de vereniging gelegd

Conclusie
Dit reglement  is juridisch niet sluitend en onwerkbaar voor de doorsnee verenigingen en spijtig genoeg geen verbetering van het oude reglement.

Bijkomend
Vroeger stond er zowel voor jeugd als voor sport 300.000€ in de begroting en 150.000€ voor de   zalen.
Men gaat dus van 750.000 naar 150.000 en éénmalig volgend jaar naar 300.000 omdat er dit jaar niets opgebruikt is.

Voorbeelden:
Parochiale werken Sint-Augustinus NST is betoelaagd geweest voor:
2005      22.182,81
2006      4.826,30
2006      4.771,00
2007      26.815,44
2007      8.269,70
2008      3.659,87
2009      11422,40

In totaal is er voor 81.947,52 € betoelaagd geweest op 4 jaar tijd.
Ik ben er niet van overtuigd dat dit met het nieuwe reglement ook gekund had.
Gespreid over gemiddeld 5 jaar kregen de volgende verenigingen:
Voetbal VKM 283.073€ - Wilduraantjes 357.590€ - Smac 215.935€ - Sporting Aalst 118.489€ - Kaj Terbiest 63.391,56€ - Sint Godfriedvereniging Melveren 64.259,87€
Wij hebben op 13 jaar tijd 2.766.976€ geïnvesteerd in jeugd, sport en zalen.
Dus wat men nu doet zijn peanuts.

 

 

Zie ook Cartoon: Tevreden! van 13-10-2013 en Waar blijven de (nieuwe) betoelagingsreglementen? van 01-07-2013.