Sint-Truiden moet zich verder profileren als cultureel-religieuze as!

“Een aantal jaren geleden hebben we als stad Sint-Truiden onder mijn beleid als burgemeester resoluut gekozen voor het imago van cultureel-religieus centrum (van Haspengouw).
Het is mijn vaste overtuiging dat we op die ingeslagen weg verder moeten gaan”, aldus Ludwig Vandenhove.

Momenteel wordt door het studiebureau Sien, in opdracht van het provinciebestuur van Limburg en de stad Sint-Truiden, een studie uitgevoerd, waarin een stand van zaken opgemaakt wordt met betrekking tot dit beleid, maar waarin vooral een aantal mogelijke toekomstige richtlijnen uitgetekend worden.
Tijdens een informatievergadering op woensdag 17 september 2008 zijn de grote lijnen kenbaar gemaakt aan de bevolking.

 

“Globaal vind ik dat in de studie een aantal goede elementen zitten, maar toch heb ik er een aantal bemerkingen bij, die ik aan het studiebureau Sien heb meegedeeld.
Het is nu aan het beleid om hieruit keuzes te maken, zeker ook binnen de budgettaire mogelijkheden.
Ik wil u mijn opmerkingen en suggesties, die ik aan het studiebureau bezorgd heb, zeker niet onthouden, vandaar dat hieronder integraal de mail wordt afgedrukt”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Via deze e-mail, wil ik toch nog even duidelijk mijn reacties met betrekking tot deze studie aan u meedelen, met name:

- de studie is zeker waardevol en in die zin ben ik er als burgemeester ook in grote lijnen tevreden over;

- wel vind ik dat er te weinig rekening is gehouden met de opmerkingen, die ik in ons onderhoud, samen met schepen
Els Sneijers, op rijdag 22 augustus 2008 geformuleerd heb.

Hieronder som ik deze elementen nog even verder op;

- tijdens de twee vorige legislaturen, zeker tussen 2001en 2006, zijn er heel wat inspanningen geleverd om Sint-Truiden verder te profileren als cultureel-religieuze stad en ik vind dat dit te weinig in de verf gezet wordt in de studie;
-
uiteraard is het aan het studiebureau om opportuniteiten aan te geven en aan de politiek om beleidskeuzes te maken, ook en vooral financieel, maar ik vind dat er van een studiebureau toch mag verwacht worden dat bepaalde prioriteiten naar voor geschoven worden. De manier waarop het nu voorgesteld wordt, is immers alsof alles kan en er voor alle voorstellen voldoende financiële middelen zijn.

Beleid is een kwestie van prioriteiten en zowel in het verleden, als in de toekomst, zijn erfgoed en monumentenzorg, wat mijn partij en mij betreft, hierin belangrijk, maar keuzes moeten nu eenmaal gemaakt worden;

- de opportuniteiten, die bij een aantal projecten aangegeven worden, zijn helemaal niet realistisch.
Simpelweg zeggen dat het kasteel ’t Speelhof kan gerestaureerd en uitgebaat worden samen met een privépartner is gemakkelijker gezegd dan gedaan, ook alleen al maar omwille van de beperkingen qua verbouwingen, die te maken hebben met de bescherming ervan en de rekening, die aldus moet gehouden worden met het agentschap Ruimtelijke Ordening– Onroerend Erfgoed Vlaanderen.
In het verleden zijn al verschillende inspanningen op dat vlak geleverd, telkens zonder resultaat, vooral omwille van de hoge investeringskosten en de te lage rendabiliteit;

-  het inhoudelijk aspect qua interculturele en vooral interreligieuze dialoog (tussen verschillende godsdiensten) is helemaal niet uitgewerkt, hoewel ik dat als inhoudelijke onderbouw voor de uitbouw van Sint-Truiden als cultureel-religieuze as enorm belangrijk vind.