Snel duidelijkheid!

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove wil zekerheid omtrent het veiligheidsonderwijs in Limburg.

De provincie Limburg engageert zich om het onderwijs voor politie, brandweer en ambulanciers als een vorm van volwassenenonderwijs mee te financieren.

“Wij betreuren dat deze vorm van onderwijs noch in het Vlaamse regeerakkoord, noch in het federale regeerakkoord erkend en gefinancierd wordt als volwassenenonderwijs”, aldus Ludwig Vandenhove.
“De provincie Limburg wil deze vorm van onderwijs als inrichtende macht blijven organiseren en heeft zelfs concrete plannen om de toekomstige campus van de drie departementen een centrale plaats te geven op de veiligheidscampus, die wij samen met de stad Genk wensen te ontwikkelen.”

Wij willen snel duidelijkheid over de toekomst van de veiligheidsopleidingen in Limburg”, zegt gedeputeerde en verantwoordelijke van het Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT) Ludwig Vandenhove.
“De betrokken beroepscategorieën (brandweer, politie en ambulancepersoneel) hebben daar recht op.”

“Ik heb in die zin een open brief geschreven aan de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon.”

Hieronder vindt u de integrale brief.

Hasselt, 21 oktober 2014

Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
De heer Jan Jambon
Wetstraat 2
1000 Brussel

Betreft: veiligheidsonderwijs in Limburg

Mijnheer de minister

Vooreerst gefeliciteerd met uw aanstelling.

Als kersvers minister van Binnenlandse Zaken wil ik uw aandacht vragen voor een beleidskwestie met betrekking tot het veiligheidsonderwijs in België: het politieonderwijs, het brandweeronderwijs en de opleidingen voor ambulanciers.

Zoals u wellicht weet, telt elke provincie een instelling, die dit soort onderwijs verzorgt.
In de meeste provincies situeren zich de drie genoemde opleidingsniches in één en dezelfde instelling of is er een evolutie bezig in deze zin.
Het zijn meestal provinciale instellingen, al verschilt de juridische structuur hier en daar van een provinciale dienst tot autonoom provinciebedrijf of een provinciale vzw.

Het gaat in feite om een federale bevoegdheid, die in de praktijk mee ingevuld en gefinancierd wordt door de provinciebesturen. De onderwezen materie en de beoogde doelgroepen (brandweer, politie, ambulanciers) vallen enerzijds onder federale bevoegdheid (respectievelijk Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid), anderzijds wordt dit onderwijs verstrekt in instellingen met een provinciaal statuut.
In wezen is dit soort onderwijs een vorm van volwassenenonderwijs, maar het is nergens formeel erkend als hoger onderwijs of volwassenenonderwijs en noch in het federaal regeerakkoord, noch in het Vlaams regeerakkoord wordt een expliciete verwijzing in die zin gedaan.

Daarom engageert de provincie Limburg zich om dit niet erkende onderwijs te ondersteunen en als een vorm van volwassenenonderwijs mee te financieren.

De provincie Limburg wil deze onderwijsvorm als inrichtende macht blijven organiseren en heeft plannen om de campus van de drie departementen een centrale plaats te geven in een - samen met de stad Genk - op te richten veiligheidscampus. Hiervoor vinden we aanknopingspunten in een recente mededeling van Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur aan de Vlaamse Regering, waarin zij stelt dat het optreden als inrichtende macht van onderwijsinstellingen inclusief het volwassenenonderwijs en de bestuursscholen en zelfs de initiatieven binnen het kader van onderwijs die raakvlakken hebben met gewestbevoegdheden, niet als persoonsgebonden materie worden beschouwd en derhalve onder de bevoegdheid van de provincies kunnen blijven. Bovendien is de uitbouw van deze veiligheidscampus opgenomen in het Strategisch Plan voor Limburg in het Kwadraat (SALK)-actieplan.

Het federale regeerakkoord vermeldt dat de regering aandacht zal besteden aan het kwaliteitsbeleid en de uniformisering van de politieopleiding, die vanaf nu gekoppeld zal worden aan financieringsmechanismen en dat er beheerscontracten zullen komen met de politieacademies, gekoppeld aan begeleidende en controlemaatregelen.

Ik ben bijzonder blij met deze intentie.
Ze komt tegemoet aan een verzuchting, die reeds lang bestaat bij provinciale politiescholen en die het mogelijk moet maken duidelijke afspraken te maken over de kostprijs en de kwaliteit van de opleiding van politieagenten. Enerzijds is er de realiteit van een evoluerende context die op dit moment voor veel onduidelijkheid zorgt. Anderzijds worden we geconfronteerd met besparingen en de moeilijke budgettaire situatie op alle bestuursniveaus, die weegt op het politieonderwijs.
Omwille van tekorten op het federaal budget voor de financiering van het politieonderwijs werden eind 2013 aanzienlijke subsidiebedragen niet uitgekeerd aan politiescholen. Ongeveer 64 % van de effectief gerealiseerde werkingskosten voor de organisatie van de voortgezette opleiding kon worden uitbetaald. Een ander fenomeen is dat politiezones minder en minder investeren in opleiding waardoor de inkomsten van politiescholen nogmaals onder druk komen te staan. Bovendien stijgt de druk op de scholen doordat ze garant moeten staan voor de uitvoering van een nieuw leerplan voor het politieonderwijs. Maar daarnaast en vooral moeten de scholen beduidend meer capaciteit en middelen investeren voor het nieuwe brandweeronderwijs en de gevolgen van de brandweerhervorming (federaal geschiktheidsattest, verlenging van de duur van de opleidingen, …)

Rekening houdend met het feit dat tegelijk de provinciale overheid als hoofdfinancier gedwongen werd drastische besparingen door te voeren, komen instellingen zoals het PLOT die veiligheidsberoepen opleiden, in een haast onmogelijke spreidstand te staan. De situatie zou nog mee precair worden als de Vlaamse overheid de financiering van de provincies verder herziet zonder rekening te houden met de kostprijs van het veiligheidsonderwijs.
Hoewel de in het federaal regeerakkoord geformuleerde intentie tot rationalisering en meer samenwerking tussen politiescholen legitiem is, dringt zich de pertinente vraag op om de financiering van het politie-onderwijs als geheel te herbekijken als we in de toekomst nog op een kwaliteitsvolle wijze politiemensen willen opleiden in zowel de basisopleiding als de voortgezette opleiding.

Om te besluiten wil ik enkele concrete vragen uitdrukkelijk aan u voorleggen:

1. Erkent en ondersteunt u de bevoegdheid van de provincie Limburg voor de organisatie van deze vorm van volwassenenonderwijs?

2. Bent u bereid tot het opstarten van een fundamenteel debat over een volwaardige financiering van deze onderwijsvorm?

3. Tot slot zou ik u willen uitnodigen voor een gesprek, samen met de burgemeester van  Genk, over de plannen die we hebben, bij de uitvoering van het SALK-project rond de uitbouw van een Limburgse veiligheidscampus. Kan u me meedelen of u bereid bent hierop in te gaan?

Hoogachtend

 

Ludwig Vandenhove
gedeputeerde van veiligheid
bevoegd voor het PLOT

 

Zie Is het geld op voor veiligheidscampus Genk? TVL-journaal, 22-10-2014.

Zie ook Wat gaat er met de politie(opleidingen) gebeuren? van 04-09-2014 en Limburg verdient duidelijkheid! van 18-09-2014 op deze website.