sp.a Limburg tevreden met SALK-uitvoeringsplan

Op maandag 16 september 2013 stelde de deputatie het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK)-uitvoeringsplan voor aan de verenigde commissies van de Limburgse provincieraad.

“sp.a Limburg is tevreden met dit provinciale luik van het SALK-plan.”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
“Uiteraard is zo een akkoord altijd een compromis, maar er zitten heel wat sp.a-klemtonen in, niet enkel binnen de bevoegdheden van de eigen sp.a-gedeputeerden.”

Het volledige persbericht vindt u hieronder.

sp.a Limburg tevreden over afspraken voor realisatie SALK-uitvoeringsplan
“Hier wordt Limburg economisch én sociaal sterker van”

“Dit akkoord is een alomvattend beleidsplan voor de toekomst van  Limburg met veel sociale klemtonen. Dat zal zorgen voor nieuwe werk- en welvaartskansen in Limburg, en belangrijker nog: voor alle Limburgers”. Zo noemt Danny Deneuker, sp.a-fractieleider in de provincieraad, het bereikte akkoord over de besteding van 50 miljoen provinciale middelen voor de realisatie van het SALK-uitvoeringsplan.

Peter Vanvelthoven: “Dit is een sociaal akkoord, dat heel wat projecten bevat die rechtstreeks de Limburgers ten goede komen. Er wordt ingezet op kinderopvang, op maatschappelijk kwetsbare jongeren, op opleiding en jobs… De gemaakte keuzes versterken de keuzes, die eerder onder impuls van Ingrid Lieten, door de Vlaamse Regering gemaakt werden”.

Ingrid Lieten, voorzitter van sp.a Limburg: “Belangrijk is ook de SALK-toets. Die zorgt ervoor dat het provinciebestuur in al zijn  beleidsdomeinen en met al zijn provinciale middelen diezelfde sociale klemtonen zal leggen. sp.a Limburg feliciteert de hele deputatie en in het bijzonder onze beide socialistische gedeputeerden, Ludwig Vandenhove en Jean-Paul Peuskens, met het resultaat”.

Empathisch vermogen

De deputatie is het gisteren eens geworden over de verdeling van 50 miljoen euro uit de financiële reserve van het provinciebestuur voor de realisatie van het SALK-uitvoeringsplan. Fractieleider in de provincieraad Danny Deneuker: “Maar dit akkoord gaat veel verder dan alleen maar de verdeling van de 50 miljoen, die het provinciebestuur eerder al reserveerde in het kader van het strategisch actieplan Limburg (SALK). Dit is een nieuw toekomstplan voor Limburg. Met een sterke sociale toets.

Daarbij liggen belangrijke klemtonen op maatschappelijk kwetsbare jongeren en op sociale economie. Onze beide gedeputeerden Ludwig Vandenhove en Jean-Paul Peuskens zijn er vanuit hun bevoegdheden voor leefmilieu en onderwijs in geslaagd om ook een versterkende link te leggen met het innovatie- en armoedebeleid van Vlaams viceminister-president Ingrid Lieten. Maar ook in de beleidsdomeinen van andere gedeputeerden vinden we heel wat sociale keuzes terug. Ik denk aan de gemaakte keuzes voor de versterking van de kinderopvang, de vrijetijdseconomie en de zorgeconomie en de extra middelen voor woningrenovatie en voor de ontwikkeling van strategische projectontwikkeling via Limgrond getuigen van een groot empathisch vermogen. Hier wordt heel Limburg en alle Limburgers beter van”.

-maatschappelijk kwetsbare jongeren: de klemtoon ligt op het doorbreken van de vicieuze cirkel, die maatschappelijk kwetsbare jongeren belet om in het onderwijs of op de arbeidsmarkt een sprong voorwaarts te maken. Gerichte taalopleidingen, het herwaarderen van technisch onderwijs en het zorgen van kwalitatieve stageplaatsen voor alle jongeren zijn essentieel.  Het provinciebestuur co-financiert via het ESF-project ‘kwetsbare jongeren’ 180 trajecten voor de begeleiding van kwetsbare jongeren in de voormalige mijngemeenten Beringen, Genk, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren en Maasmechelen en in de provinciehoofdstad Hasselt.

-inzetten op sociale economie: in samenwerking met ondernemingen in de sociale economie versterkt het provinciebestuur belangrijke sectoren zoals zorg en vrije tijd en biedt het tegelijkertijd jobkansen voor mensen die in het normaal economisch circuit tussen de mazen van het net vallen. Peter Vanvelthoven: “Ik denk aan het project Parkrangers, dat zorgt voor jobcreatie voor kansengroepen en tegelijkertijd de vrijetijdseconomie ondersteunt. Maar ik denk ook aan inzet van groenjobs ter ondersteuning van het lokaal beleid”.

-inzetten op woningrenovatie: Limburg koppelt de uitdaging om klimaatneutraal te worden aan een beleid dat de bouwsector in Limburg versterkt. Dankzij een rollend fonds met Vlaamse en Limburgse middelen komt steeds opnieuw geld vrij voor nieuwe renovaties. Daarnaast wordt een kennisplatform opgericht waarmee de Limburgse bouwsector zich positioneert als koploper op het vlak van energetische renovatie.

-inzetten op vrijetijdseconomie: het versterken van de Limburgse toeristische troeven zoals het Fietsparadijs Limburg en van Bokrijk als dagattractie met internationale uitstraling leggen de basis van een sterke vrijetijdssector voor onze toeristische ondernemers.

-Limgrond: het autonoom provinciaal bedrijf Limgrond, werd enkele jaren geleden opgericht op initiatief van sp.a-gedeputeerde voor ruimtelijke ordening Walter Cremers. Peter Vanvelthoven: “De deputatie bevestigt nu in SALK de meerwaarde van Limgrond voor het versnellen van processen in ruimtelijke ordening voor strategische projecten”.

-extra opvangplaatsen in kinderopvang: deze opvangplaatsen zullen prioritair ter beschikking gesteld worden van ouders, die een opleiding volgen in het kader van een begeleiding door VDAB.  Dit is een echte sociale keuze voor onze jonge gezinnen, die Limburg sterker én warmer maakt.

SALK-toets

Voor sp.a Limburg is het belangrijk dat het provinciebestuur duidelijke sociale keuzes maakt, die niet beperkt blijven tot de 50 miljoen gereserveerde SALK-middelen in de provinciale begroting. Het was onvermijdelijk dat binnen het beschikbare budget keuzes moesten gemaakt worden. Door de SALK-toets kunnen deze projecten prioritair aanspraak maken op provinciale steun via cofinanciering van Europese projecten. 

Peter Vanvelthoven: “Ook buiten de afgesproken SALK-projecten, zijn er nog heel wat Europese middelen beschikbaar. De oefening die verschillende Limburgse gemeenten gemaakt hebben om projecten in het kader van SALK in te dienen, geeft hen nu voorsprong om van de nog beschikbare Europese middelen gebruik te maken. Het provinciebestuur reserveert in het eigen provinciaal budget buiten de reeds gereserveerde SALK-middelen hiervoor nog eens 20 miljoen euro voor cofinanciering”. 

Universiteit Hasselt

Limburg staat voor de uitdaging om te evolueren van een maakeconomie naar een kenniseconomie. Het spreekt voor zich dat daarin een cruciale rol is weggelegd voor onze Universiteit Hasselt. De reservering van 13,5 miljoen euro LSM-middelen voor de opstart van de faculteit handelswetenschappen in de Herckenrodekazerne in het centrum van Hasselt versterkt en verankert het aanbod hoger onderwijs voor onze Limburgse jongeren in Hasselt.

“Dit is een historisch akkoord voor Limburg, waar we allemaal fier op mogen zijn. Limburg bewijst hiermee op moeilijke momenten over de partijgrenzen en over de beleidsniveaus van gemeentebesturen, provincie en Vlaamse regering heen, aan één koord te trekken voor een sterker en een warmer Limburg voor alle Limburgers. Hier wordt Limburg economisch én sociaal sterker van”, besluiten Danny Deneuker en Peter Vanvelthoven

 

Zie onder andere POLITIEK AKKOORD OVER 50 MILJOEN LIMBURGS GELD VOOR REALISATIE SALK-UITVOERINGSPLAN. Het Belang van Limburg, 17-09-2013, p.2-3.

Zie ook Limburgse deputatie dringt aan op betrokkenheid bij uitvoering SALK van 17-07-2013 en Tevreden over SALK van 18-07-2013 op deze website.

Tags: