Stad Limburg!

“Met de nieuwe opdrachten, die het provinciale niveau krijgt in het kader van de interne Vlaamse staatshervorming, moet Limburg zich meer en meer als stad, eerder dan als provincie, profileren. Limburg heeft immers geen grootstad.”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
“Ik zit hier volledig op dezelfde lijn als gouverneur Herman Reynders (1).”

Vooreerst  is er de lokale taakstelling, bijvoorbeeld taken, die om efficiëntieredenen best een ruimer kader bestrijken.
Vervolgens is er de gebiedsgerichte samenwerking , waarbij het de bedoeling is om relevante partners rond de tafel te brengen om meer samen te werken.
De derde taakstelling is de ondersteuning van lokale overheden, waarbij bestuurlijk partnerschap centraal staat (2).

“Vooral dat laatste vind ik belangrijk in de toekomstige werking van de provincie Limburg.”, aldus Ludwig Vandenhove.
Vanuit mijn gemeentelijke bestuurservaring zie ik heel wat praktische punten op diverse beleidsdomeinen waar de provincie de Limburgse gemeenten en steden kan ondersteunen. Zo heb ik de suggestie gedaan aan mijn collega’s in de bestendige deputatie om belangrijk provinciaal nieuws tegen betaling (bijvoorbeeld 0.15€ per inwoner) via een eenvormig format te laten opnemen in de diverse gemeentelijke/stedelijke informatiebladen, die heel druk gelezen en/of geraadpleegd worden.
Hetzelfde zou kunnen gebeuren via de plaatselijke websites.

Bevoegd gedeputeerde Jean-Paul Peuskens heeft dit voorstel principieel laten goedkeuren tijdens de bestendige deputatie van woensdag 20 februari 2013.
Voor de provinciale campagne, die we gaan opzetten rond inbraakpreventie, zullen we hier zeker gebruik van maken.

Een ander voorbeeld is de aanbestedingsprocedure via elektronische weg, die vorige voor het eerst gebeurd is voor de provincie Meeuwen-Gruitrode.
Hieronder vindt u de perstekst die hierover verspreid is.

Provincie Limburg zorgt voor elektronische aanbestedingsprimeur in gemeente Meeuwen-Gruitrode

E-primeur
De provincie Limburg heeft afgelopen donderdag een elektronische aanbesteding georganiseerd voor de gemeente Meeuwen-Gruitrode voor asfalteringswerken, die kaderen in de aanleg van het toeristisch fietsroutenetwerk, onder meer in de Campstraat. De gemeente Meeuwen-Gruitrode is hiermee het eerste pilootproject in Limburg van het elektronisch aanbesteden. Bevoegd gedeputeerde Ludwig Vandenhove is tevreden met deze eerste stap: “Elektronisch aanbesteden zorgt voor administratieve vereenvoudiging en kostenbesparing. Nu is het aan de provincie Limburg om haar gemeenten te ondersteunen in het implementeren van dit nieuwe systeem, dat een win-win is, zowel voor de bedrijven als voor de overheid.”

De firma’s konden elektronisch offertes indienen en het provinciebestuur kon deze offertes elektronisch openen en meteen ook een elektronisch proces-verbaal van opening opmaken en publiceren. Het elektronisch indienen was weliswaar niet verplicht. Ongeveer de helft van de ingeschreven aannemers heeft dit ook effectief gedaan, de anderen dienden een papieren offerte in.

 

Na evaluatie van de offertes zal de provincie hiervan verslag uitbrengen aan de gemeente Meeuwen-Gruitrode die finaal moet beslissen over de gunning van de opdracht.
Het systeem van de elektronische aanbesteding bestaat al enkele jaren en de bouwsector is sterk vragende partij om dit systeem te veralgemenen. Het betekent namelijk een serieuze vermindering van de administratieve lasten voor de bedrijven. Zo kunnen bijvoorbeeld de elektronische inschrijvers het proces-verbaal met de inschrijvingsprijzen gewoon online consulteren.

Ondersteuning van gemeenten
Na deze succesvolle ervaring wil de provincie nu snel werk maken om het elektronisch aanbesteden, ook wel ‘E-tendering’ genaamd, in te voeren in haar organisatie.
Bevoegd gedeputeerde Ludwig Vandenhove: “Ook voor de meeste gemeentebesturen moet de omschakeling naar E-tendering nog gebeuren. Nochtans zijn ook deze besturen belangrijke aanbestedende overheden. Er is overigens een Europese richtlijn in wording die ook lokale besturen op termijn zal verplichten om het elektronisch indienen van offertes toe te staan. Op 25 maart organiseert de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) daarom hieromtrent een studiedag voor lokale besturen.
De provincie Limburg wil alvast ook haar steentje bijdragen om de Limburgse gemeenten hierin bijkomend en praktisch te ondersteunen. Concreet wil zij in de loop van het jaar praktische informatiesessies organiseren voor gemeenten om hen te laten kennismaken met E-tendering en te helpen bij de invoering ervan in hun gemeente.
Op deze manier maakt de provincie haar rol als dienstverlener ten aanzien van de gemeenten waar en zorgt ze tegelijkertijd voor administratieve vereenvoudiging en kostenbesparing bij de bedrijven.”

Lode Ceyssens, burgemeester van Meeuwen-Gruitrode bevestigt dit:  “Bij administratieve vereenvoudiging wint inderdaad iedereen: het gemeentebestuur en de bedrijven. De gemeente Meeuwen-Gruitrode is dan ook tevreden dat ze als pilootgemeente mocht fungeren. Het is een goed idee dat de provincie de gemeenten verder blijft coachen bij het uitrollen van deze elektronische aanbestedingen.”

  1. Zie ‘Beschouwing van een gouverneur – Behouden door verandering’, Herman Reynders, 2012
  2. Zie ‘De provincie doorgelicht’, Herwig Reynaert & Tony Valcke, Uitg. Vanden Broele, 2012

Zie onder andere ‘Tevreden met bevoegdheden (!?)’ van 24 november 2012 en ‘Afscheidsinterviews als burgemeester’ van 3 december 2012 op deze website.