Stadsbegroting 2014

Tijdens de gemeenteraad van maandag 23 december 2013 werd de begroting 2014 van de stad Sint-Truiden voorgesteld en goedgekeurd door de CD&V-Open Vld-meerderheid.
Het is meteen de eerste begroting volgens het nieuwe Beheers- en Beleids Cyclus-systeem (BBC-systeem).

“Ik blijf het herhalen: BBC is goed als beheerssysteem, maar niet als beleidssysteem.
Het doet afbreuk aan de democratische controlemogelijkheden van een gemiddeld provincieraads- en/of gemeenteraadslid.

Ja, een gemiddelde verkozene wordt als het ware monddood gemaakt. Maar dat is een evolutie, die in Vlaanderen al een aantal jaren aan de gang is.
Het provinciaal en gemeentelijk beleid wordt zo ingewikkeld dat enkel professionele politici nog echt (kunnen) begrijpen waar ze mee bezig zijn en dan nog.”, zegt gedeputeerde en gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
Zie Wat blijft er over van de gemeentelijke democratie? van 05-03-2012 op deze website.

Ludwig Vandenhove: “De begrotingsbespreking moet het moment bij uitstek zijn waar de bestuursmeerderheid het beleid voorstelt en toelicht en waarbij de oppositie kritiek kan geven, vragen kan stellen en eigen voorstellen kan formuleren. Het moet tot een echt begrotingsdebat kunnen komen.
Dit laatste was de laatste jaren al verwaterd met de ingewikkeldheid en techniciteit van de dossiers, maar dreigt nu helemaal verloren te gaan met het BBC-systeem.  En hiermee wordt het systeem van de gemeentelijke democratie aangetast.
Bij de bespreking van de gemeentebegroting 2014 en de meerjarenplanning bleek dit overduidelijk.

Komt hier nog bij dat heel wat bestuursmeerderheden zich verstoppen achter het nieuwe BBC-systeem om allerlei (concrete) vragen te ontwijken. Ook in Sint-Truiden is dit het geval.
Waar is de tijd naartoe dat ik als burgemeester elke schepen toelichting liet geven bij haar/zijn beleidsdomein en dat de gemeenteraad nadien de kans kreeg om alle mogelijke vragen te stellen? En elke schepen werd geacht te antwoorden en eventueel sprong ik bij als burgemeester.
Nadien werd alles voor de diverse bevoegdheden nog eens overgedaan in commissievergaderingen.
Daar is nu allemaal niets meer van te merken.
Sommige schepenen deden nog eens niet de moeite om te antwoorden, schepen van financiën Erik Carlier op kop.
Dit soort politici voedt de anti-politiek!

En dan de technische flaters.
Net voor de raadszitting hebben we als gemeenteraad nog documenten gekregen met correcties. En dan bleken die ook niet te kloppen. Zo  staat achter de posten ‘Investeringssubsidies Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP)’ en ‘Overeenkomsten hoogstamboomgaarden’ 0,00 EUR0 vermeld. Bevoegd schepen Hilde Vautmans hield vol, na een vraag van sp.a-fractieleider Filip Moers, dat hier wel geld voor voorzien is hetgeen mij noodzaakte om te zeggen dat ze ofwel het dossier niet kende, ofwel loog.
Ja, harde woorden, maar op zo een ogenblik kan je niet anders.
Het woord liegen staat nu eenmaal in Van Dale.
Zie Uitspraak: "Een potje liegen!" van 28-03-2010 op deze website.

Het gemeentedecreet is duidelijk: de begroting moet 10 dagen op voorhand bezorgd worden aan de leden van de gemeenteraad.
Strikt genomen kon de gemeenteraad niet doorgaan, vermits de bezorgde begrotingsdocumenten niet de definitieve waren.
We gaan hier als sp.a deze keer geen klacht tegen indienen, maar rekenen op de attentheid en de bekwaamheid van de betrokken Vlaamse ambtenaren, die alle gemeentebegrotingen dienen na te kijken. Of waartoe dient voogdij anders?
Een oppositie heeft sowieso al weinig mogelijkheden op gemeentelijk niveau.
We mogen er dan minimum van uitgaan dat de Vlaamse voogdijoverheid zijn werk doet als het over fundamentele technische gebreken gaat.
Anders is dit nog maar eens afbreuk doen aan de (gemeentelijke) democratie in Vlaanderen.

De begroting van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk (OCMW) wordt pas behandeld in de OCMW-raad van donderdag 9 januari 2014, dus na de gemeenteraad waarin de begroting en de meerjarenplanning werden goedgekeurd.
Is dit nog ernstig?

En dan dit nog en ik citeer: “In de prioritaire beleidsdoelstelling 2014000022: ‘Sint-Truiden uitbouwen tot een leefbare stad waar mensen veilig kunnen wonen, werken, winkelen en verblijven’ het woord ‘leefbare’ vervangen door ‘economische’.”
Is dit een technische vergissing of legt dit weer maar eens discussie bloot binnen de CD&V-Open Vld-meerderheid waar Sint-Truiden naartoe moet?
In beide gevallen kan het niet dat zulke fundamentele aanpassing pas uitgedeeld wordt op de gemeenteraad waar de begroting en de meerjarenplanning  zelf behandeld moeten worden.
Dit is compleet de gemeenteraad als hoogste democratisch orgaan negeren.

Welk beleid gaat de CD&V-Open Vld-meerderheid voeren?
De begroting 2014 en de meerjarenplanning geven hier duidelijk geen antwoord op.

De personenbelasting (8 %) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (1.500) wijzigen niet, maar er zijn heel wat andere belastingverhogingen en/of verhogingen van retributies, zoals de sterk gestegen huisvuilfactuur en de belasting op afgifte van administratieve stukken. Zo stijgt een bouwvergunning van 5 EUR naar 25 EUR, een verkavelingsvergunning van 15 naar 125 EUR en een officieel stuk via een notaris, dat voorheen gratis werd verleend, kost voortaan 65 EUR.

Hieronder vindt u de integrale tussenkomst van sp.a-fractieleider Filip Moers tijdens de gemeenteraad van maandag 23 december 2013.

Wat de meerwaarde is van de invoering van dit BBC verhaal in de budgetten en meerjarenplanning op vraag van Vlaanderen, weet ik nog altijd niet maar het is alleszins zo dat voor het eerste jaar dat dit gebeurt, er geen enkele referentie is naar de vorige rekening - of begrotingscijfers. Mogelijk is dit in andere gemeenten wel het geval maar in Sint-Truiden alleszins niet wat heel wat extra inspanningen heeft gevraagd. Het is alleszins geen eenvoudige opdracht geweest om deze begroting in nieuwe stijl te doorgronden.
Ik heb vastgesteld dat op het einde van de vorige legislatuur de rekening 2012 een reservefonds had van 3.6 miljoen euro. Het financieel plan wat nu voorligt geeft als kasbasis nog slechts 427.159 euro. In de meerjarenplanning sluiten we in 2019 af met een resultaat van 3.9 miljoen euro.
Bij dit cijfer stellen wij ons toch wel ernstige vragen en of dit wel realistisch is omwille van de volgende redenen:
-De cijfers van het AGOST débacle zitten hier eigenaardig genoeg niet in. Dit is nochtans wettelijk verplicht. Deze cijfers zijn allesbehalve positief te noemen dus dit laatste kan een mogelijk argument zijn waarom ze hier niet in terug te vinden zijn.
-Het windmolenproject aan de E40. De cijfers die in de vorige begrotingen waren opgenomen, en waar wij als sp.a ons steeds duidelijk van hebben gedinstancieerd zijn bijgestuurd maar we zien dat er in 2017, 2018 en 2019 telkens 210.000 euro aan inkomstenzijde zijn ingeschreven. Ook hier hebben wij onze twijfels over.
-Er worden heel wat gelden aan inkomstenzijde voorzien uit de verkoop van ons patrimonium o.a. aan AGOST. De eerste 3 jaren telkens 1miljoen euro daarna 2 X 500.000 en tenslotte 250.000 euro. In totaal 4.250.000 euro. Gaan we binnenkort ons eigen stadhuis nog moeten huren? Ook de  gronden van De Winter die vorig jaar nog werden aangekocht omwille van de strategische ligging tussen onze opslagplaats en het gemeentelijk containerpark staan nu ook al in de etalage om verpatst te worden.
-Als laatste punt verwijzen wij naar de aangekondigde besparingen  op personeel. Men laat weten dat er geen naakte ontslagen zullen vallen, dat evaluaties zullen bepalen wie niet goed functioneert  en dat er een 30 tal gepensioneerden niet zullen worden vervangen. Hoe kan men nu op voorhand weten dat er x aantal mensen slecht gaan geëvalueerd worden. In zo procedures moeten functionerings- en evaluatiegesprekken gevoerd worden en moeten procedures worden doorlopen en waarbinnen ook de vakbonden hun rol in te spelen hebben. Blijkbaar hebben  sommige vakbonden de boodschap al goed begrepen. Dus of hier de prognoses worden gehaald is voor ons ook ten zeerste twijfelachtig.         Tot hier enkele opmerkingen waarom wij denken dat de cijfers die de meerjarenplanning moeten doen kloppen niet zullen gehaald worden.
-Verder wil ik nog  andere beschouwingen geven over dit document en ik blijf bij het personeel.  Als men rekening houdt met de hogere kostprijs voor het personeel op de kabinetten en de aanwervingen van een aantal topambtenaren en hogere ambtenaren zoals duidelijk blijkt uit het nog te bespreken organogram, en men wilt daarbovenop een besparingen op het personeel nog in 2014 doorvoeren van om en bij de 4 miljoen euro, dan zullen het vooral gemakkelijke slachtoffers moeten worden zoals de contractuelen en laaggeschoolden die voor de bijl moeten gaan.  
Terwijl een lijst van 30 personen die hun job zullen verliezen al zou klaar liggen, beweert deze meerderheid dat  men nu keuzes zal maken op basis van evaluaties. Wij vrezen echter dat de keuzes niet gaan gebeuren op basis van de evaluaties maar dat de resultaten van de evaluatiegesprekken zullen gebaseerd zijn op die lijst die al opgemaakt is.  Het zal je maar overkomen dat je wel goed functioneert maar dat je toevallig een examen bent gelukt en op basis daarvan aangesteld werd in de periode dat de sp.a mee in het beleid zat. En vergeet vooral niet dat achter elk ontslagen personeelslid ook een gezin schuil gaat. Vooral de laaggeschoolden, die hier geviseerd  worden en die weinig kans zullen maken op de arbeidsmarkt dreigen in de armoede te verzeilen.
Als we de prioriteitennota overlopen zit hier een constante is. Dit beleid heeft alleen voor 2014 prioriteit gegeven aan de bestrijding van armoede. De volgende jaren is dat niet meer het geval. Nu begrijpen we ook waarom deze meerderheid ons armoedeplan dat college Hilde Visser vorige gemeenteraad op tafel legde, heeft weggestemd. 
-Amper 9 miljoen investeren in 2014. Dit is het laagste investeringsbudget dat ik al ooit heb gezien. Ik herhaal hier de woorden die toenmalig fractieleider van de CD&V mevrouw Veerle Heeren in 2012 heeft gedaan bij de hele discussie van de verzakking op de Diestersteenweg. “Investeren in rioleringswerken is niet sexy maar zal een topprioriteit moeten worden in de volgende legislatuur”.
Wat stellen wij nu vast: geen rioleringsdossier in 2014, geen dossier in 2015. Belangrijke dossiers worden doorgeschoven naar de 2de helft van de legislatuur onder het mom van we gaan een meer-jaren-rioleringsplan opmaken. We hebben al meerdere jaren een zoneringsplan, het personeel van de technische dienst heeft  al heel wat energie gestoken in het opmaken van een rioleringsplan en nog meer, er bestaat en document waar alle verouderde rioleringen in de binnenstad die dringend moeten aangepakt  worden, in  zijn opgenomen. Het is echt geen werk om dit aan een uitvoeringsplan te koppelen.  En wat valt ook op, dat de randgemeenten blijkbaar in dit meerjarenplan zijn vergeten. Voor 18 jaar hebben we dat met dezelfde meerderheid ook vastgesteld.
-Waar wij al elke gemeenteraad ons ongenoegen over geuit hebben, wordt in dit document opnieuw bevestigd. Heel wat geld wordt voorzien voor studiebureaus voor alles en nog wat. Het summum is natuurlijk ‘de opmaak van een beeldkwaliteitsplan voor de openbare ruimten’ We gaan nu een bureau inschakelen die ons moeten gaan uitleggen hoe onze pleintjes er moeten gaan uitzien en welk meubilair daar het best bij past. Kostprijs 200.000 euro. Studiebureaus doen gouden zaken met de stad Sint-Truiden!
-Een doorgedreven verarming van ons patrimonium. Hierover ben ik eerder al in detail gegaan
-De dienstverlening gaat erop achteruit of wordt aanzienlijk duurder gemaakt.  Limburg.net is hierbij het mooiste voorbeeld. De afgifte van administratieve stukken wordt voor sommige zaken onwaarschijnlijk duur. Zo stijgen de bouwvergunningen van 5 euro naar 25 euro. Stukken die opgevraagd worden via een notaris waren tot op heden gratis, voortaan zal dat 65 euro kosten en verkavelingsvergunningen stijgen van 15 naar 125 euro.
-Ik kan de vergelijking niet zelf maken - de leden van de meerderheid daarentegen wel - als ik lees in een perstekst dat de werkingskosten dalen met 800.000 euro. Dat zal dan vooral ten koste gaan van  het verenigingsleven. Ook de adviesraden, die allemaal draaien rond vrijwilligers, zijn op droog zaad gezet.  Ook de muziekkorpsen, die onze stad nog rijk is en waar we terecht fier op mogen zijn, werden niet vergeten. Ook hun subsidies worden terug gedraaid van 15.000 euro naar 9.000 en dan mogen we nog blij zijn dat de cultuurraad daar in hun advies een opmerking over heeft gemaakt of de subsidies waren nog slechts 4.000 euro. 

Kortom, wat de politieke evaluatie van dit budget en meerjarenplanning betreft krijgt u van de sp.a fractie een overduidelijke NEEN maar willen wij de personeelsleden van de financiële dienst onder leiding van de financieel beheerder proficiat wensen dat jullie erin geslaagd zijn om dit BBC-verhaal voor het eerste jaar tijdig klaar te krijgen.

Ik heb ook nog enkele vragen of verduidelijkingen:
-financiële middelen voor de beheersovereenkomsten hoogstamboomgaarden i.k.v. Groene Waarden
-huur Trud’Or nog steeds in meerjarenplanning voor 75.000 euro/jaar. Quid verhuis ‘huis van de ondernemer’
-uitrusting sporthal Veemarkt

Filip Moers
sp.a-fractieleider

    

Zie onder andere Cartoon: De kaarten worden geschud! van 26-12-2013 en Nooit meegemaakt! van 03-12-2013 op deze website.