Structureel ingrijpen binnen de varkenssector

Tijdens de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van woensdag 20 oktober 2021 was er andermaal een debat rond de huidige problemen binnen de Vlaamse varkenssector.

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove stelde een vraag namens VOORUIT en nam deel aan het debat.

Ludwig Vandenhove: “De actuele problemen binnen de varkenshouderij zorgen momenteel voor moeilijke leefomstandigheden voor de betreffende gezinnen. Het is dan ook logisch dat er pogingen ondernomen worden om de situatie te verbeteren via Europese en/of Vlaamse steun.

Maar er moet verder gekeken worden dan de korte termijn.
Vlaanderen moet de maatschappelijke en politieke moed hebben om na te denken over een varkenssector op langere termijn, die rekening houdt met alle uitdagingen, zoals de economische factoren, een eerlijk inkomen, de stikstofproblematiek, het dierenwelzijn, etc.
Voor ons als VOORUIT hoort daar niet (enkel) het beter ontsluiten van buitenlandse markten bij, voor ons is dat ‘meer van hetzelfde’. Zo dreigen we van crisis tot crisis te ‘sukkelen’.
Varkenshouders moeten, net als de varkens zelf, terug meer ruimte krijgen en voor ons betekent dat een kleinere varkenshouderij, die vooral voor eigen binnenlands gebruik produceert.  Onder andere het stikstofdossier maakt dat onvermijdelijk.

Binnen dat kader moet bekeken worden in welke mate een warme sanering tot de mogelijkheden behoort. Met andere woorden, varkenshouders, die dat wensen, moeten hun activiteiten zonder al teveel financiële problemen en zeker zonder grote schulden kunnen stopzetten.
Het sociale aspect is hierbij belangrijk.
De vooruitgang van de sector mag niet (enkel) bestaan uit nog meer groei en nog meer export.

De Vlaamse overheid kan dit niet oplossen, enkel een kader tot oplossing scheppen.”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en van Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw. (1)