Voor een zwembad, niet voor dit zwembad!

Tijdens de gemeenteraad in Sint-Truiden van maandag 28 augustus 2017 werd het dossier voor het nieuwe zwembadcomplex goedgekeurd door de CD&V-Open Vld-meerderheid.
sp.a stemde tegen. 

Als sp.a Sint-Truiden zijn wij voor een (ver)nieuw(d) zwembad, maar niet voor het voorliggende project. Daarom heeft sp.a tegengestemd”, zeggen fractieleider Filip Moers en gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Wij hoeven deze nieuwe sportsite Cicindia niet.

Wij zijn als sp.a van mening dat een zwembad met baantjes een basistaak is van een gemeente of stad, zowel vanuit het aspect gezondheid, als vanuit de invalshoek sport.  Een recreatiezwembad echter is niet de taak van de overheid, daar bestaan voldoende private initiatieven voor. Dat is trouwens de reden waarom wij begin jaren '90 ook tegen het huidig zwembad gestemd hebben.

Wij huiveren voor al die Publiek Private Samenwerkingen (PPS). 
Net alsof die private firma's voor de schone ogen van de burger werken. Neen, voor hun eigen winst.
Het is de burger een rad voor de ogen draaien dat zulke samenwerking met de privé goedkoper of beter is. De winst moet immers van ergens komen.
Ofwel is er minder dienstverlening, ofwel is het net duurder in plaats van goedkoper.

Met dit soort formules blijft de stad Sint-Truiden de toekomstige generaties met lasten en schulden opzadelen. Met andere woorden, via allerhande technieken wordt de factuur vooruit geschoven, net zoals bij alle dossiers van het Autonoom Gemeentebedrijf Sint-Truiden (AGOST).
De totale schuldenlast van de stad Sint-Truiden bedraagt nu al 3 400 euro per inwoner (eind 2012 1 700 euro per inwoner of een verdubbeling sinds sp.a in de oppositie zit.).
Met dit zwembad komt er nog eens 51 miljoen euro schuldenlast bij, hetgeen betekent dat de schuld op 4 000 euro per inwoner zal komen.

Als we de leidraad voor de gunning analyseren, blijkt dat deze eerder geschreven is op maat van de geïnteresseerde private firma's, dan wel op maat van de stad of van de burgers of de inwoners.
De Sint-Truidense belastingbetaler betaalt, de privé-partner bepaalt grotendeels het beleid.

De stad engageert zich om gedurende 30 jaar 1,7 miljoen euro (geïndexeerd) te betalen. Dus 51 miljoen euro (geïndexeerd). De firma die zal aangeduid worden, is bijgevolg zeker van heel wat inkomsten.
Het huidige jaarlijks verlies van het zwembad bedraagt om en bij het 1 000 000 euro. Dus vanaf nu komt daar jaarlijks 700 000 euro bij. Of 30 jaar x 700 000 euro = 21 miljoen euro.
Akkoord dat daar dan een kunstgrasveld, een aantal andere sport- en spelfaciliteiten, een ondergrondse parking en de verfraaiing van de omgeving rond het zwembad bij zijn. Maar waarom kan de stad dat niet zelf doen, zoals wij dat als sp.a vroeger deden, in plaats van de privé-sector daar steeds maar geld op te laten verdienen?

Ondertussen is er niets voorzien voor de sportdienst, die er nu gehuisvest is.  Dus nog eens extra kosten voor de stad Sint-Truiden. Bovendien zijn er blijkbaar nog geen concrete plannen voor de huisvesting van de sportdienst. Nog maar eens een bijkomende onzekerheid voor de betrokken personeelsleden. 

En dan de inhoudelijke, juridische en financiële onduidelijkheid over de samenwerking met de NV's Degros en Vestra ‘ten einde gezamenlijke parkeerfaciliteiten te ontwikkelen, dienstig voor de sportsite Cicindria als voor de belendende woonprojectzone’.
Er is op die manier geen enkele zekerheid naar de toekomst toe.
Dit is gewoon slecht bestuur en onverantwoord beheer van gemeentelijke eigendommen en financiën.
Waarom moet daar altijd die privé-sector bij?
Kan het huidige CD&V-Open Vld-stadsbestuur niets zelf doen of is dit een bewuste keuze om bepaalde firma’s een plezier te doen?

Er is grote onduidelijkheid en vrijblijvendheid over de uiteindelijke tarieven, onder andere voor baantjeszwemmen, clubs en scholen ('verplichte basistarieven kunnen ook herzien worden ingeval van stijgende kosten'; 'de inschrijver wordt bijkomend aangemoedigd om sociale tarieven aan te bieden voor bepaalde doelgroepen, zoals senioren tijdens de namiddaguren, gebruikers van de UITPAS, G -sport, ...').
De opdrachtnemer bepaalt vrijelijk de tarieven voor een Eigen Programma (wat houdt dat in?; evolutie in de tijd; etc.) en voor meer beurtenkaarten en abonnementen.
Er is bepaald dat de tarieven voor de gebruikers maximum kunnen stijgen tot 8 euro, hetgeen een verdubbeling is ten opzichte van nu.

Voor de openingsuren van het zwembad is onduidelijkheid evenzeer troef ('Het zwembad en de sportsite staan volledig ter beschikking van de opdrachtnemer'!).
Zoals het er nu naar uitziet, dreigt het nieuwe zwembad minder open te zijn dan nu. Zo zal het op zondagmiddag in de winter maar open zijn tot 13 uur.
De opdrachtnemer wordt zelfs betrokken bij de toewijzing van de uren aan de scholen en de zwemclubs.
Conclusie: de Sint-Truidense bevolking betaalt meer voor een minder goede dienstverlening.

Dezelfde opmerkingen gelden voor het kunstgrasveld. Waarom konden alle vorige wel gebeuren in eigen beheer en moet dit nu via PPS? Maar toen was er een andere coalitie met sp.a als grootste partij.
Het is duidelijk dat zoveel mogelijk privatiseren als een rode draad doorheen de CD&V-Open Vld-coalitie loopt.

Wat gebeurt met het contractueel en vast benoemd personeel? 
Nergens staat dat zij worden overgenomen.
Is dat besproken tijdens het vakbondsoverleg?
De dienstverlening zal merkelijk afnemen ('Met de sportclubs moet overeengekomen worden dat deze zelf instaan voor het ter beschikking stellen van redders voor de perioden waar de clubs gebruik maken van het zwembad. De leerkrachten dienen eveneens mee toezicht te houden tijdens het schoolzwemmen.').
Op al deze vragen kwam geen antwoord tijdens de gemeenteraad, ondanks ettelijke malen aandringen. 

Tot slot de omschrijving 'onvoorziene omstandigheden'. Dit is zo algemeen geformuleerd dat de privé-partner hier ook weer aan het langste eind trekt.

Alles samen een slecht dossier wat de stad Sint-Truiden en de inwoners weer jarenlang gaat achtervolgen.
Politiek is een kwestie van prioriteiten en keuzes maken, maar dat is niet besteed aan de CD&V-Open Vld-meerderheid.
De komende coalitie(s) en generaties gaan er financieel voor opdraven.”

 

Zie onder andere Bouw en onderhoud van nieuw zwemcomplex kosten 51 miljoen. Het Belang van Limburg, 30-08-2017, p. 19. Nieuw zwemcomplex kost 51 miljoen. Het Nieuwsblad / Limburg, 30-08-2017, p. 3. Zwemcomplex van 51 miljoen. De Standaard / Limburg, 30-08-2017, p. 31.

Zie ook PLOPSA-zwembaden van 28-03-2015 en Zwembad Sint-Truiden onbetaalbaar voor de Truienaar: sp.a zei het al in 1995 en eerder! van 09-07-2013 op deze website.