Voorwoord informatieblad mei 2007

Elke maand valt het stedelijk informatieblad bij de Truienaars in de bus.
Burgemeester
Ludwig Vandenhove/> schrijft elke maand een voorwoord voor het informatieblad, dat u hier kan nalezen.

Mocht u geen informatieblad ontvangen hebben, dan kan u dat steeds aanvragen via info@sint-truiden.be.


Voorwoord informatieblad mei 2007

“De begroting 2007 en de meerjarenplanning laten toe het vooropgestelde beleid te realiseren.”

Beste Truienaar

Tijdens de gemeenteraad van maandag 16 april laatstleden werd de begroting 2007 goedgekeurd.
In dit informatieblad wordt hier dieper op ingegaan: de uitgetekende beleidslijnen van de voorbije jaren worden verdergezet, zij het met een aantal vernieuwende accenten. Bovendien is het andermaal een ‘zuinige’ begroting.
De belastingen blijven op hetzelfde niveau zonder aan de dienstverlening van de Truienaar te raken. Zo hoort het: de stad besturen als een goede ‘huismoeder/huisvader’
Een goede begroting maken is een beleidsdoelstelling op zich, ook al is het vooral een middel om een goed beleid te voeren.

De voorbije maanden hebben nog maar eens aangetoond dat toerisme, naast of misschien precies samen met de fruitsector, mee de toekomst voor onze regio betekent.
Alle beleidsverantwoordelijken moeten daarvan overtuigd zijn en er zullen dan ook de komende jaren nog meer financiële middelen in dit beleidsdomein moeten gestopt worden.

Op zondag 27 mei 2007 is er de ‘Dag van het Park’.
Naast tal van activiteiten biedt het de ideale gelegenheid om kennis te maken met het gerenoveerde stadspark en de gerenoveerde vesten.
Ik herhaal het nog maar eens als burgemeester: wij beseffen als Truienaars veel te weinig over welke troef wij beschikken met deze groene gordel rond Sint-Truiden.
Wij moeten er meer gebruik van maken, ook toeristisch, maar eveneens om er zelf een aantal activiteiten op en rond te organiseren, zoals kunst, petanque, etc. Op vrijdag 21 en zaterdag 22 september 2007 wordt trouwens de tweede editie van ‘de veisdere s-òòves’ georganiseerd.
Er is eveneens beslist dat vanaf nu op de vesten gemengd voet- en fietsverkeer mogelijk is.

Als burgemeester wil ik ook iedereen bedanken, die heeft meegewerkt aan de actie ‘Grote Lenteschoonmaak’.
Het is een groot succes geworden, maar het mag niet bij die éénmalige inspanning blijven.
Een propere stad en omgeving is trouwens de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de overheid, lees stad Sint-Truiden, en de burgers!

Op dinsdag 29 mei eerstkomende is er de ‘Dag van de Buren’.
Ik zou zoveel mogelijk buurten en personen willen oproepen om hieraan deel te nemen, maar om ook gebruik te maken van allerlei andere mogelijkheden, die de Preventiewinkel aanbiedt om initiatieven in buurten en wijken te nemen. Ik geloof erin dat we op die manier het sociaal weefsel enorm kunnen versterken en de zogeheten verzuring op termijn kunnen terugdringen.

Tot slot wil ik uw bijzondere aandacht vragen voor ons groots jaarlijks kinderfeest ‘Joy Joy’.
Het is het jongerenproject met de meeste uitstraling, maar het is maar één van de vele activiteiten, die wij doen voor de jongeren en de jeugd in onze stad: door de jeugddienst, door de jongerenpreventiedienst, maar in feite als een rode draad doorheen alle beleidsdomeinen. De jeugd is de toekomst en verdient dan ook alle aandacht!

Veel leesgenot!

Ludwig Vandenhove
/>uw burgemeester

Hierna volgt de tekst in verband met de begroting die in het informatieblad van mei verscheen.

Begroting 2007

Maandag 16 april 2007 werd tijdens de gemeenteraad van Sint-Truiden de begroting 2007 goedgekeurd.

Wanneer we de beleidsnota’s van de twee voorbije legislaturen langs de realisaties leggen, stellen we vast dat de dingen die vooropgesteld werden, bijna allemaal gerealiseerd zijn.
Ondanks deze verwezenlijkingen is er een financieel reservefonds/gewone begroting van 2 255 339,46 EUR. Ook qua gemeentefinanciën werd er bijgevolg een echt beleid gevoerd.
De bedoeling van de huidige beleidsploeg is om dit beleid verder te zetten, zij het met een aantal nieuwe accenten.

Behalve de bovengenoemde reserve kan het stadsbestuur ook de meerjarenplanning - zoals opgelegd door de hogere overheid en die loopt tot 2010 - afsluiten met een boni van 344 004,25 EUR. Beide elementen zijn een bewijs van goed financieel beheer, zowel op korte, als op lange termijn. In ieder jaar van het meerjarig financieel beleidsplan werd het verplichte financieel evenwicht bereikt. Conform met artikel 252 van de nieuwe gemeentewet betreft het noch een fictief evenwicht, noch een fictief batig saldo.

Als we kijken naar de uitgaven dan blijkt dat in Sint-Truiden - net als in de meeste andere gemeenten - de personeelsuitgaven het zwaarst doorwegen in ons budget (18 895 975,00 EUR). Toch slagen we erin om onder het Vlaamse gemiddelde van 39% te blijven. De personeelskosten in Sint-Truiden bedragen immers 38,35%, hetgeen een verhoging betekent van 3,54% ten opzichte van 2006.
Met een lager percentage dan het Vlaamse gemiddelde wordt getracht een goede, kwalitatieve dienstverlening aan de bevolking te bieden. Dit is uiteindelijk waar de Truienaar belastingen voor betaalt.
Bovendien werd rekening gehouden met het realiseren en handhaven van een aantal sociale projecten, speciaal gericht naar de zogenaamde ‘moeilijk plaatsbare werklozen’.
Samenvattend kan er gesteld worden dat het stadsbestuur het personeelsbestand kwalitatief en kwantitatief op peil houdt.

De rubriek ‘werkingskosten’ verlaagde met 6,64% ten opzichte van 2006 ingevolge bepaalde saneringsmaatregelen.

Naast personeelsbeleid is schuldbeheersing een ander belangrijk element in de begroting.
Sint-Truiden heeft een uitstaande schuld die op 1 januari 2007 73,9 miljoen EUR bedroeg. De redenen hiervan zijn al langer gekend: de grootste gemeente van Limburg met 405,50 km/> wegennet (meer dan het dubbel van het gemiddelde in het Vlaams Gewest), veel openbaar groen en de structurele gevolgen van de regiofunctie van onze stad.

Als je daarvoor de verantwoordelijkheid wil opnemen, moet je ook bereid zijn de financiële gevolgen van een goed beheer te dragen.
Het stadsbestuur wil, net zoals de voorgaande jaren, selectief, zorgvuldig verantwoord en evenwichtig gespreid over het grondgebied, een ruim investeringsprogramma realiseren.
Geen luxeprojecten, maar stuk voor stuk zinvolle en nuttige realisaties die van Sint-Truiden een mooiere, betere en aangenamere stad maken, waarbij zowel het centrum als de randgemeenten evenwichtig aan bod komen.

Het stadsbestuur steunt ook de lokale economie en de lokale middenstand. Voor de nieuwe V.Z.W. Trud’Or, waarin alle representatieve middenstandsorganisaties zitten, werd een subsidie begroot van 125 000,00 EUR.

Hoe zit het met de fiscale druk?
De loutere gemeentebelastingen en retributies zijn niet gestegen. Het stadsbestuur is er zelfs in geslaagd om zes verschillende belastingen af te schaffen, namelijk belasting op agentschappen voor weddenschappen, benzinepompen, schroot, leurhandel, vertoningen en vermakelijkheden en automatische verdelers.
Aan de weduwen en weduwnaars, invaliden, gepensioneerden en wezen (WIGW’ers) wordt een korting gegeven voor diverse belastingen. Met andere woorden, het sociale aspect blijft benadrukt in het gevoerde fiscale beleid.

Nadat de fiscale druk vanaf 2001 steeg wegens verhoging van de opcentiemen (van 1350 naar 1500) en van de aanvullende belasting op de personenbelasting van 7% naar 8%, voornamelijk door factoren waarop het stadsbestuur geen greep had en die een gevolg waren van maatregelen door de hogere overheden, werd de geactualiseerde fiscale druk per inwoner verlaagd van 618,45 EUR in 2001 tot 560,61 EUR in 2006!
In dit verband willen we ook aanhalen dat belastingen in feite de prijs zijn voor de geleverde dienstverlening.

Rekening houdend met zinvolle investeringen enerzijds, structurele problemen en door de hogere overheid opgelegde maatregelen anderzijds, is het stadsbestuur er toch in geslaagd het fiscaal niveau in die mate te beheersen dat de vergelijking met vele andere steden en gemeenten van dezelfde omvang gerust kan worden doorstaan.

Daarin is het stadsbestuur geslaagd dankzij een doordacht en efficiënt financieel beheer dat van verschillende ‘hefbomen’ gebruik heeft gemaakt, zoals:
·         gepaste structurele ingrepen (onder andere het in concessie geven van het slachthuis en de overdracht van het gemeentelijk onderwijsnet);
·         een actief schuldbeheer;
·         het vermijden van nutteloze uitgaven;
·         duurzaam beleid.
Ook in de huidige begroting en de meerjarenplanning wordt die trend verdergezet. Bovendien spiegelen zowel de begroting 2007, als de meerjarenplanning de beleidsnota van de huidige coalitie af.

Hieronder vind je in een notendop de belangrijkste cijfergegevens uit de begroting 2007, zodat de burger een idee krijgt van de budgetten waarmee het stadsbestuur werkt.

Begroting 2007 - gewone dienst in EUR

Totale ontvangsten van het eigen dienstjaar        44.883.316,67 EUR
Totale uitgaven van het eigen dienstjaar              49.277.354,34 EUR

Resultaat eigen dienstjaar                                 - 4.394.037,67 EUR
Saldo vorig dienstjaar (= nieuwe kredieten)          -    386.438,84 EUR
Algemeen geraamd begrotingsresultaat van
van het vorige jaar                                          + 2.968.518,09 EUR
Begrotingsresultaat zonder overboekingen           -  1.811.958,42 EUR
Overboeking uit het gewone reservefonds            + 1.814.000,00 EUR

Geraamd algemeen begrotingsresultaat    
gewone dienst                                                +       2.041,58 EUR

Saldo reservefonds gewone dienst                         2.255.339,46 EUR

Begroting 2007 - buitengewone dienst in EUR

Totale ontvangsten van het eigen dienstjaar          20.570.594,00 EUR
Totale uitgaven van het eigen dienstjaar               23.558.940,00 EUR

Resultaat eigen dienstjaar                                  - 2.988.346,00 EUR
Saldo vorig dienstjaar (= nieuwe kredieten)            -     91.053,00 EUR
Algemeen begrotingsresultaat van het
vorige jaar                                                       +   141.656,12 EUR

Begrotingsresultaat zonder overboekingen              - 2.937.742,88 EUR
Saldo overboekingen                                           +2.941.000,00 EUR

Geraamd algemeen begrotingsresultaat    
buitengewone dienst                                                  3.257,12 EUR

Saldo reservefonds buitengewone dienst                  5.784.552,48 EUR