Vzw Natuurpunt is het middenveld in Vlaanderen

“De term middenveld wordt vaak gebruikt (en soms zelfs misbruikt) in Vlaanderen.
Er wordt snel gesproken over ‘het middenveld’.
De vzw Natuurpunt is voor mij een echte middenveldorganisatie.”, zegt gedeputeerde van leefmilieu Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove zei dit naar aanleiding van het feestweekend van de afdelingen Meeuwen-Gruitrode & Peer en Bree op zaterdag 23 en zondag 24 augustus 2014.
Enerzijds was er de viering van de succesvolle natuurherstelacties van het Europese L’instrument Financier pour l’ Environnement (LIFE)-project van de afgelopen 5 jaar.
Anderzijds bestaan de afdelingen Meeuwen-Gruitrode en Peer 20 jaar en beheren zij inmiddels 200 hectaren.

Ludwig Vandenhove was ’s zaterdags aanwezig in Bocholt (weide tussen het Monshof en het Kraaikenshof in de Monshofsstraat in Reppel).
’s Zondags ging alles door in het Natuur.huisMariahof, Mariahofstraat 51 in Bree.

Ludwig Vandenhove: “Van harte proficiat voor de verschillende afdelingen en vooral voor de talrijke (bestuurs)leden en vrijwilligers van de vzw Natuurpunt, die vandaag en morgen feestvieren.
Een vereniging of een afdeling van vzw Natuurpunt oprichten is nog relatief gemakkelijk, ze jaren (bijvoorbeeld 20) in standhouden, is heel wat moeilijker.
In een gezin met 2 is dit al moeilijk, laat staan in en organisatie, waar we met zoveel personen met diverse achtergronden, karaktertrekken, etc. aanwezig zijn.
Dat is precies de sterkte van het verenigingsleven. 

Als ik zie bij mijn talrijke terreinbezoeken  op hoeveel vrijwilligers de vzw Natuurpunt kan rekenen op alle momenten van de dag en van de week, kunnen we echt spreken van het Vlaamse middenveld.
Ik weet dat er heel wat organisaties zijn, die hen dat benijden en die denken dat zij nog altijd het middenveld van Vlaanderen zijn. Dit geldt onder andere voor een aantal katholieke verenigingen.

En dan de LIFE-projecten.
De Abeekvallei is één van de mooiste beekvalleien van Vlaanderen en herbergt natuur, die zowel voor Europa, als voor Vlaanderen zeldzaam is.
Het gaat om venige hooilanden en elzenbroekbossen langs de oevers van de Abeek en heide en hei schrale graslanden op de zandige valleiflanken, waar bevers en ijsvogelvlinders voorkomen.
De Abeekvallei maakt deel uit van het Natura 2000-netwerk van Europees beschermde gebieden.
In 2010 startte de vzw Natuurpunt het project ‘LIFE Abeek’.
Met Europese financiële steun konden vijvers en poelen vernatuurlijkt worden, werd het wandelnetwerk uitgebreid en werd de mozaiek aan broekbossen en hooilanden als vanouds hersteld.

Dit jaar heeft de provincie Limburg voor het eerst het LIFE-programma van de vzw Natuurpunt van de nodige co -financiering voorzien. Ik hoop dat dit ook dit jaar nog kan ondanks de besparingen, die we als provincie andermaal zullen moeten doorvoeren als gevolg van de beslissingen van de nieuwe Vlaamse regering.
Co -financiering van Europees geld is belangrijk en dan gaat het wat mij betreft over economische en sociale projecten, maar ook over leefmilieu.
Ik zal dit alleszins sterk verdedigen bij de begrotingsbesprekingen van 2015.

Veel groen en natuur,  waar we in Limburg gelukkig over beschikken, moet goed onderhouden en verzorgd worden. Daartoe zijn er naast de talrijke vrijwilligers, waarover de vzw Natuurpunt via de vele lokale afdelingen beschikt, eveneens beroepskrachten nodig. Ik denk voor Limburg aan de zogeheten parkrangers, maar ook aan de arbeidsploegen van vzw Natuurpunt.
Hopelijk blijven dit soort projecten, onder andere via de sociale economie, overeind onder de besparingsdrang van de nieuwe Vlaamse regering. Het gaat bovendien vaak om de meest kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt.

Dit geldt ook voor het milieu- en natuurbeleid in het algemeen.
Iedereen kent mijn grote bekommernis om de soms wilde besparingsdrang van de overheid.
Ik had dit al onder de vorige Vlaamse regering toen mijn partij, de sp.a, nog deel uitmaakte van de meerderheid.
U zal begrijpen dat ik dat nu zeker heb. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Bosgroepen en de Regionale Landschappen, die sinds begin dit jaar provinciale bevoegdheid zijn, maar met subsidies van de Vlaamse overheid.
De verantwoordelijken van de vzw Natuurpunt hebben wellicht diezelfde bekommernis.

Ook het gegeven dat landbouw, ruimtelijke ordening en leefmilieu onder de bevoegdheid van één minister, Joke Schauvliege, zit, moeten we goed opvolgen.
Politiek begrijp ik die optie –ik zit er lang genoeg in - en dit zou een beter globaal en integraal beleid mogelijk moeten maken.
Op papier! De praktijk kan zijn dat we als natuursector zo niet meer fors dreigen verdedigd te worden.

Tot slot wil ik nog iets zeggen over het aspect ‘minder overheid’ en ‘zelfverantwoordelijkheid’, die als een rode draad door het nieuwe Vlaamse regeerakkoord loopt.
Nu een aantal Vlaamse subsidies voor gemeenten niet meer langer afhankelijk zijn van het bestaan van een gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu dreigen die raden op een aantal plaatsen  minder actief te worden of misschien op non-actief gezet worden als ze wat vervelend doen.
Het is dan aan organisaties uit de sector om die rol over te nemen.
De geschiedenis herhaalt zich dan.
Ja, dat is dan zelf verantwoordelijkheid waarover de nieuwe Minister-president Geert Bourgeois zo graag spreekt.
Of hij dat zo begrijpt, is een ander gegeven.

Ik wens u allemaal nog een prettig feestweekend.”       

 

Tags: