“Ja, ik ben hier blij mee en fier over!”

Dat zegt gedeputeerde voor personeel Ludwig Vandenhove over ‘de beperking’ van de verplichte afdankingen bij de provincie Limburg als gevolg van de plotse forse besparingen op het Provinciefonds vanwege Vlaanderen.

Achter elke afdanking zit een persoon en zit een familie en/of gezin.
Een aantal personen, die werkloos worden, dreigen vroeg of laat in de armoede terecht te komen.”, aldus Ludwig Vandenhove.

“Moet dat, naast een goed functionerende overheid, niet het probleem van een politicus zijn? Ik vind van wel.
De overheid is altijd, ook vandaag nog, voor een aantal personen een (op)vangnet (geweest).
Ik weet dat sommige ambtenaren en politici dit niet graag toegeven, maar het is de realiteit.
Ja, er zitten nog ‘Jomme Dockx’-en bij de overheid en dat is niet om beschaamd over te zijn.

Ik hoop dat daar wat meer bij stilgestaan wordt, zeker nu er de komende jaren nog heel wat arbeidsplaatsen op de tocht staan bij de provinciale en lokale overheden (1).
De Vlaamse regering zou bijkomende mogelijkheden en extra financiële middelen moeten creëren om gemeenten en steden in dit proces te begeleiden. Zo zouden er minder naakte ontslagen moeten gebeuren en zouden er meer ambtenaren aangezet kunnen worden om vrijwillig met goede voorwaarden te vertrekken.
Nog beter zou zijn dat de gemeenten en steden financieel zouden bijgesprongen worden, zodat minder personeel zou moeten afvloeien.

Minder personeel bij de overheid betekent minder dienstverlening (2).
Iets anders beweren, is de burger een rad voor de ogen draaien.

Maar op ambtenaren ‘kappen’ ligt tegenwoordig goed bij de publieke opinie.
Soms is het bijna opbod tussen sommige politieke partijen en politici.

En dan maar privé-bureaus inschakelen om personeelsdoorlichtingen te laten doen.
Privé-bureaus verdienen meer en meer geld omdat de politiek vaak niet meer moedig genoeg is om zelf onpopulaire of negatieve beslissingen te nemen.
De conclusie is altijd dat er teveel personeel is, nooit te weinig.
Toeval of handelen in functie van de opdrachtgever?
De vraag stellen, is ze beantwoorden.

Dit alles is niet tegengesteld aan het gegeven dat de provinciale ambtenaren zich snel en functioneel moeten aanpassen aan de nieuwe taakstelling van de provincie Limburg in het kader van de interne Vlaamse staatshervorming om ondersteunend naar gemeenten en steden toe te werken.”

Hieronder vindt u de perstekst, die officieel verspreid is vanuit de provincie Limburg.

Afslanking provinciebestuur: samen met vakbonden naar oplossingen gezocht!

De provincie Limburg moet ernstig besparen, onder andere als gevolg van de vermindering van het provinciefonds met 9 miljoen euro.
Naast minder inkomsten uit belastingen wegens de economische crisis en de meeruitgaven voor het beheer van waterlopen, betekende dit dat we heel wat besparingen moesten doorvoeren.

Op personeel moest er 2 miljoen EUR bespaard worden, hetgeen (gemiddeld) overeenkomt met 50 ontslagen (gemiddeld 40.000 EUR loonkost per persoon per jaar).
Voor alle duidelijkheid: het gaat over de besparing van een bedrag van 2 miljoen euro, niet over het aantal ontslagen.
Uiteindelijk kunnen we het aantal ontslagen beperken tot een 20-tal.
Voor het overige worden de besparingen gerealiseerd door een groot aantal personeelsleden, die deeltijds willen gaan werken, volledige loopbaanonderbreking nemen en/of vervroegd op pensioen gaan.

De deputatie is vanaf het begin in nauw overleg getreden met de vakbonden, die wij willen bedanken voor hun constructieve houding.
Samen hebben we gezocht naar alle decretale en wettelijke mogelijkheden, die ons ter beschikking staan als openbaar bestuur om zoveel mogelijk te kunnen rekenen op solidariteit en vrijwilligheid bij het provinciepersoneel om hun arbeidsprestaties te verminderen.
Dit brengt ons vandaag op een cijfer van een 20-tal personeelsleden, die verplicht zullen moeten afvloeien, waaronder er onder andere een aantal zijn, die niet meer langer gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid en/of die taken uitoefenden, die in het kader van de interne Vlaamse staatshervorming niet meer door de provincie mogen gedaan worden.

In de tussenperiode hebben wij eveneens contact genomen met het kabinet van de bevoegde Vlaamse minister van Bestuurszaken en Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois met de vraag en zelfs de suggestie dat provinciale en lokale overheden de mogelijkheid zouden krijgen om bijzondere maatregelen te nemen als er collectieve afdankingen en/of afslankingen (moeten) gebeuren bij de overheid, zoals dit nu bij heel wat gemeenten/steden en provincies het geval is. Zij zijn nu immers benadeeld ten opzichte van de privé-sector, waar er heel wat meer mogelijkheden zijn.
Het antwoord van de minister was dat er decretaal en/of wettelijk niet meer mogelijk is, maar de politiek is er nu eenmaal om zaken aan te passen aan (in dit geval spijtige) maatschappelijke evoluties.

Wij willen de vakbonden en alle betrokken personeelsleden, die vrijwillig deeltijds gaan werken, loopbaanonderbreking nemen of eerder met pensioen gaan, van harte bedanken.

Het is onze uitdaging om binnen de gewijzigde taakstelling onze dienstverlening aan de lokale besturen te versterken ten dienste van Limburg en de Limburgers.
Het provinciepersoneel zal daar een cruciale rol in spelen.

 

  1. Gemeenten krijgen 195 miljoen minder. Het Belang van Limburg, 21-11-2013, p. 10.
  2. ACV vreest voor 2.500 jobs bij lokale overheden. De Standaard, 05-12-2013, p. 30.

 

Zie onder andere Geen 50, maar 20 ontslagen bij provinciebestuur. TVL-journaal, 29-11-2013.  Provincie beperkt aantal ontslagen tot twintig. www.limburg-actueel.be, 29-11-2013. Provinciebestuur reduceert aantal ontslagen tot twintig. Het Nieuwsblad, 30-11-2013, p. 35. Minder ontslagen bij provinciebestuur. Het Laatste Nieuws, 30-11-2013, p. 41.

Zie ook “Ja, ik vind dit erg!” van 30-09-2013 en De interne staatshervorming en het personeelsbeleid van de provincie Limburg van 26-08-2013 op deze website.