“sp.a kiest voluit voor behoud van Limburg”

sp.a Limburg wil het behoud van de provincie (of ‘regio’ of ‘stad) Limburg.

De essentiële taak moet de ondersteuning van de Limburgse gemeenten en steden zijn. En daartoe zal de provincie als tussenniveau zich inderdaad moeten aanpassen.
Aanpassen JA.
Afschaffen NEEN.
”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

“Zelf vat ik de toekomst van de provincies samen in 14 punten:

(1)        Andere aanpak: én politiek (vooral!), én ambtelijk.
(2)        Snel werken, want de deadline zijn de Vlaamse verkiezingen van zondag 25 mei 2014 (zie Groenboek Vlaamse regering).
(3)        Het nieuwe kader is de interne Vlaamse staatshervorming.
De provincies moeten zich concentreren en profileren op de bevoegdheden en taken, die ze hierin toegewezen krijgen.
(4)        De einddoelstelling: gemeenten en steden nog meer en echt ondersteunen, zodat de dienstverlening aan de burger verbetert en dat die dat concreet voelt.
(5)        Provincies, regio’s, stadsgewesten, ‘stad Limburg’: de naam is minder belangrijk, maar als sp.a pleiten wij hoe dan ook voor democratisch verkozen politieke structuren.
(6)        De provincie Limburg moet snel werk maken van de inventarisatie van de taken, die nu reeds naar gemeenten/steden toe gebeuren, maar moet die ook stelselmatig uitbreiden.
Hier kunnen zelfs nieuwe taken bij zijn als daar nood aan bestaat bij gemeenten/steden en deze goedkoper en efficiënter kunnen gebeuren dan nu.
Via intergemeentelijke samenwerking kunnen gemeenten en steden geld besparen.
Hier kunnen  heel wat concrete voorbeelden gegeven worden.
(7)        Nauwere samenwerking (fusie?) tussen de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) en de Vlaamse Vereniging voor Provincies (VVP) om als ondergeschikte besturen sterker te staan tegenover de federale en de Vlaamse regering.
(8)        Het provinciaal niveau moet een kenniscentrum worden voor de Limburgse gemeenten en steden.
(9)        Wij kiezen voor optie 2 uit het Groenboek van de Vlaamse regering, namelijk (Vervanging door bovengemeentelijke besturen) in plaats van optie 1 (Nuloptie) of optie 3 (Afschaffing provinciale instellingen zonder meer).
(10)      De naam ‘provincie’ zou kunnen veranderen in ‘regio’ of bij ons in ‘stad Limburg’, de indeling zou kunnen verschillen (al dan niet geheel gebied dekkend) en de taakverdeling zou kunnen verschillen van provincie tot provincie.
Met ons Limburggevoel en het gebrek aan een echte grootstad (met alle respect voor Genk en Hasselt), zoals bijvoorbeeld Antwerpen en Gent, maken wij in Limburg het meeste kans van alle provincies om over te blijven.
(11)      Alles moet kaderen binnen de huidige aan de gang zijnde regioscreening.
(12)      Er moet eens een echt kerntakendebat in België en vooral in Vlaanderen gevoerd worden.
De hervorming van de provincies moet hierin passen.
(13)      De rol van de gouverneur moet blijven wat ze is.
De Vlaamse regering beschouwt haar/hem steeds meer als een Vlaamse super manager of als een commissaris.
(14)      Samenwerking is de essentie, geen (verplichte) fusies (tenzij vrijwillig en democratisch beslist).”

Hieronder vindt u de perstekst van sp.a Limburg.

“sp.a kiest voluit voor behoud van Limburg”

Limburg heeft ook in de toekomst een sterk Limburgs bestuur nodig, gekozen door de Limburgers en om de belangen van de Limburgers te verdedigen.

De naam: provincie, regio’s, stadsgewesten of de stad Limburg, zoals de gouverneur als begrip introduceerde, is minder belangrijk.

Limburg heeft een unieke geschiedenis. Dat vertaalt zich in een sterk ‘Limburggevoel’. Ook het provinciebestuur is hiervan doordrongen. Ons doel is een sterke provincie die werkt voor al haar inwoners. Die de samenleving in al haar diversiteit versterkt. Die de economie voortstuwt en ondernemers ondersteunt. Die niemand achterlaat. Provincie Limburg is dynamisch en pakt voortdurend nieuwe uitdagingen aan.

Dankzij de inzet van alle Limburgers is onze provincie de afgelopen jaren sterk gegroeid. We hebben op heel wat domeinen voorsprong genomen. Het Limburggevoel zorgt voor een sterke verbondenheid die de vooruitgang mee ondersteunt. Al onze Limburgse instellingen zijn doordrongen van dit gevoel en hebben één gemeenschappelijk doel: ‘Vooruit met Limburg!’

De doelstelling blijft dezelfde: Limburg versterken! De antwoorden en instrumenten wijzigen: in teken van een dynamisch Limburg.

Jean-Paul Peuskens: “Dat na N-VA nu ook Open Vld pleit voor de afschaffing van de provincies, zonder daarbij rekening te houden met de specifieke rol die het provinciebestuur voor Limburg altijd al gespeeld heeft, is onbegrijpelijk. Denk maar aan de uitbouw van de rechtsfaculteit, en nu ook van een faculteit Handelswetenschappen aan de UHasselt. Denk maar aan de provinciale investeringen in klimaattechnologie, in de uitbouw van kinderopvang, in het fietsroutenetwerk, en noem maar op. En ook in het Strategisch Actieplan voor Limburg naar aanleiding van de aangekondigde sluiting van Ford Genk, is het provinciebestuur met een eigen inbreng van 50 miljoen euro een belangrijke partner voor Vlaanderen.”

Voor sp.a Limburg moet de provincie verder uitgebouwd worden als een ondersteunend en stimulerend bestuursniveau.

Wij zien volgende noodzakelijke taken die door niemand anders opgenomen worden:

Als een netwerkvormende overheid voor de Limburgse gemeenten en regio’s. Limburg met haar vele kleine gemeenten, eigen diversiteit en specifieke economische structuur heeft nood aan gestructureerde ondersteuning voor de gemeenten. Provincie Limburg heeft reeds een inventarisatie gemaakt van taken die zij kan uitvoeren voor gemeenten en steden. Deze oefening moet permanent gebeuren en uitgebreid worden. Niet alle gemeenten hebben de slagkracht om voor alle expertises specifieke ambtenaren aan te werven. Samenwerking is nodig. Dat gebeurt nu ook al voor de politie, brandweer, OCMW, ... Hiervoor moeten geen nieuwe overlegstructuren opgericht worden. De provincie moet zich hier dienstbaar opstellen en de dienstverlening geven op vraag en op maat van de gemeenten. Heel wat taken kunnen best door verschillende gemeenten samen aangepakt worden. Zo genieten de Limburgers van een optimale dienstverlening.

Als een coördinator om bovenlokale initiatieven te initiëren en in goede banen te leiden. Zo is de provincie het dienstverlenende en burgergerichte streekbestuur dat haar schaalgrootte, kennis en daadkracht aanwendt voor het welzijn en de welvaart van haar burgers. De provincie beschikt over politieke daadkracht om via netwerking problemen op te lossen die de grenzen en de mogelijkheden van de gemeenten overschrijden. Voorbeelden hiervan zijn: het mobiliteitsplan van Limburg, de uitbouw van de Alberthaven, de uitbouw van het hoger en universitair onderwijs.

De provincie Limburg is het meest aangewezen om dergelijke belangrijke overkoepelende taken in goede banen te leiden en goed te organiseren. De provincie heeft een aantal wettelijke taken, maar ze heeft ook nog veel vrijheid om haar rol als overkoepeld bestuur breder in te vullen. Ze heeft de ruimte om zelf initiatieven te nemen op heel wat terreinen. De provincie Limburg doet dat en moet dat blijven doen.

Als expertisecentrum moet het permanent de vinger aan de pols houden op basis van cijfers inzake de evolutie van de werkloosheid, kinderopvang, schoolverlaters zonder diploma, armoede, luchtkwaliteit, ... Dat soort kennis en ervaring moet gedeeld worden. De provincie moet haar kennis en ervaring ter beschikking stellen van de verschillende gemeenten en regio’s in Limburg.

Als verdediger van de belangen van de Limburgers in Brussel en Europa, om te kunnen opboksen tegen grootsteden als Antwerpen of Gent. En als een provincieraad gekozen door en voor de Limburgers: Wij weten dat een beleidskeuze meer gedragen wordt wanneer de burger vroeg in het proces op een open, laagdrempelige en respectvolle manier betrokken wordt. De provincie experimenteert, evalueert en stuurt bij met vernieuwende democratische modellen. We verzekeren er ons van dat de Limburgse samenleving in al zijn diversiteit participeert. Zo kan Limburg experimenteren met vernieuwende vormen van inspraak. We moeten als Limburgers allemaal samen aan dezelfde koord trekken om ervoor te zorgen dat het provinciebestuur samen met de gemeentebesturen de belangen van de Limburgers kan dienen. sp.a is tegen de afschaffing van een bovenlokaal democratisch verkozen bestuur, maar wil de rol van het provinciebestuur wel een nieuwe invulling geven. In Limburg hebben we geen grootsteden. We hebben dus de provincie nodig om er voor te zorgen dat we in Brussel niet weggedrukt worden door de grote steden als Antwerpen en Gent.

Ludwig Vandenhove: “De einddoelstelling van de provincie moet zijn: de gemeenten en steden ondersteunen, zodat de dienstverlening aan de burger verbetert en de burger dat ook concreet voelt. Daar worden alle Limburgers beter van. Ik vind het vreemd dat net Open Vld, die de gedeputeerde levert die bevoegd is voor dit kenniscentrum, pleit voor de afschaffing van de provincies zonder meer. We moeten vandaag in Limburg net de krachten bundelen en eensgezind werken aan de hervorming van het provinciaal bestuursniveau. Ik ga ervan uit dat de drie partijen in de deputatie onverminderd hun schouders zetten onder de reorganisatie van onze provincie naar een nieuw krachtig en dynamisch bestuur.”

Burgemeester Peter Vanvelthoven namens de sp.a-burgemeesters: “De gemeentebesturen in Limburg zijn niet gebaat bij het verdwijnen van de provincie. Integendeel, wij hebben een provincie nieuwe stijl nodig om ons te ondersteunen en om onze belangen in Brussel te verdedigen.”

Ingrid Lieten, voorzitter sp.a Limburg: “Wij willen Limburg niet weggommen. Wij willen Limburg verder profileren als vernieuwende en dynamische provincie. Wij willen verder inzetten op het duurzame en warme Limburggevoel dat zo belangrijk is voor het welzijn van de Limburgers.”

 

Ingrid Lieten, Vlaams viceminister-president en voorzitter sp.a Limburg
Ludwig Vandenhove, gedeputeerde Provincie Limburg
Jean-Paul Peuskens, gedeputeerde Provincie Limburg
Peter Vanvelthoven, federaal sp.a-volksvertegenwoordiger en Burgemeester van Lommel
Hilde Claes, Burgemeester van Hasselt
Els Robeyns, Vlaams sp.a-volksvertegenwoordiger en Burgemeester van Wellen
Danny Deneuker, fractieleider sp.a-Groen-fractie in de Limburgse Provincieraad en burgemeester van Borgloon
Maurice Webers, Burgemeester van Beringen
Alain Yzermans, Burgemeester van Houthalen-Helchteren
Fons Verwimp, Burgemeester van Tessenderloo
Charly Moyaerts, Burgemeester van Gingelom

Info: Peter Vanvelthoven, 0476 90 00 40,  peter.vanvelthoven@lommel.be

 

Zie ook Hervormen om te behouden van 01-11-2013 en De Stad Limburg van 29-10-2013 op deze website.

Tags: