Bosexploitatiewegen blijven belangrijk voor Limburg

De Limburgse deputatie heeft op woensdag 17 september 2014 op voorstel van Ludwig Vandenhove beslist om 469 000 EUR toe te kennen aan 3 projecten  van bosexploitatieprojecten.

Ludwig Vandenhove: “We moeten ons imago als dichtst beboste regio in Vlaanderen hoog houden.”

Het gaat om de volgende bedragen:
Genk:  12.526,45 EUR
Genk:  360.176,15 EUR
As:       96.621,08 EUR

Hieronder vindt u het persbericht.

469 000 EUR voor aanleg bosexploitatiewegen

Tijdens de vergadering van de Limburgse deputatie op woensdag 15 september 2014 is op voorstel van bevoegd gedeputeerde Ludwig Vandenhove beslist om in het totaal 469 000 EUR toe te kennen aan 3 projecten van bosexploitatiewegen.
Het gaat om de gemeenten As, Genk en Zutendaal.
Limburg is de dichtst beboste regio van Vlaanderen.

"Deze 3 investeringsprojecten maken deel uit van de regio Hoge Kempen.
Bij de start van het project “bosexploitatiewegen” werd met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) van de Vlaamse overheid afgesproken om, met het oog op een structurele aanpak en kennisopbouw, de regio Hoge Kempen gebiedsgericht te benaderen" zegt Ludwig Vandenhove, gedeputeerde voor Milieu en Natuur.
Hierbij werd een technische werkgroep opgericht, die een integraal en gemeentegrensoverschrijdend voorstel heeft opgemaakt voor de aan te leggen bosexploitatiewegen in het volledige bosgebied van de regio Hoge Kempen.
Dit voorstel betrof de aanleg van 47 310 meter bosexploitatiewegen.
Het voorstel werd goedgekeurd door de betrokken gemeentebesturen (As, Genk, Maasmechelen, Zutendaal en Lanaken) en de vereiste budgetten werden vervolgens ingeschreven.

Het integrale voorstel werd verdeeld in 4 projecten, waarbij elk project het grondgebied van 2 gemeenten betreft.
De reden is dat er verschillende grensgemene wegen in het integrale voorstel opgenomen zijn.
In elk project treedt een gemeente op als opdrachtgevende overheid en een gemeente als medeopdrachtgevende overheid.

De subsidieaanvragen, die nu werden goedgekeurd, betreffen de aanleg van in totaal 20 520 meter bosexploitatiewegen gelegen op het grondgebied van de gemeente As, Zutendaal en de stad Genk.

Als flankerende maatregelen in deze investeringsprojecten worden slagbomen, anti-parkeerpalen, de aanleg van stroken voor mantel-zoomvegetatie, leidingen voor afvoer van water, betonnen trottoirbanden en infoborden voorzien.

Het provinciebestuur komt voor 75 % tussen in de kosten.
De gemeente of stad moet 10% eigen inbreng doen in het project.
Voor de overige 15% mogen ze nog andere subsidiekanalen zoeken.

“Met de aanleg van de bosexploitatiewegen wil de provincie Limburg in de eerste plaats het duurzaam bosonderhoud activeren door de toegankelijkheid van de Limburgse bossen te verbeteren voor zwaar materieel dat gebruikt wordt bij bosexploitaties.”, zegt Ludwig Vandenhove. “Daarnaast is het zo dat bossen, die duurzaam beheerd worden, een hogere netto CO2-opname hebben dan bossen die onbeheerd blijven. Zo levert het project een bijdrage aan het tegengaan van de klimaatveranderingen.

De laatste decennia vond er ook een schaalvergroting plaats in de bosbouw.
Steeds zwaarder materiaal werd ingezet en schade aan boswegen is daardoor onvermijdelijk.
Hoewel de bosexploitanten tegenwoordig alsmaar meer verplicht worden om de boswegen na de exploitaties te herstellen, veroorzaken de bosexploitaties toch een degradatie van de Limburgse boswegen.
Dit leidt tot frustratie bij de andere bosgebruikers (fietsers, wandelaars, ruiters, …) waardoor het hedendaagse bosbeheer aan draagkracht verliest bij de lokale bevolking.
De aanleg van een netwerk van voldoende stabiele bosexploitatiewegen voorkomt conflictsituaties met andere bosgebruikers.”

De aanleg van de bosexploitatiewegen roept in bepaalde situaties vragen op bij de burger.
Nieuw aangelegde bosexploitatiewegen hebben soms een onnatuurlijk uitzicht.
Voor de aanleg worden gerecycleerde materialen gebruikt. Maar  door verwaaiing worden bosexploitatiewegen vrij snel op een natuurlijke wijze bedekt met bosgrond en humusmateriaal wat het uitzicht van de wegen ten goede komt.

Op vraag van de boswachters van het ANB worden enkele bomen langs de bosexploitatiewegen gekapt . De aanleg van de bosexploitatiewegen biedt immers voor hun de mogelijkheid om een mantel-zoomvegetatie te voorzien langsheen de aangelegde bosexploitatiewegen.
De aanleg van mantel-zoomvegetatie komt de biodiversiteit van de Limburgse bossen ten goede.

"De aangelegde bosexploitatiewegen vervullen daarenboven een belangrijke nevenfunctie naar veiligheid toe.
Alle aangelegde en aan te leggen bosexploitatiewegen zijn als hoofdontsluitingsweg opgenomen in het Limburgs nood- en interventieplan van bos- en natuurgebieden zodat deze, indien nodig, door de hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance, ...) gebruikt worden." besluit Ludwig. Vandenhove, gedeputeerde voor Milieu en Natuur.

Slotsom: de aan te leggen bosexploitatiewegen zorgen weer voor een stukje betere natuur in Limburg.

Zie ook volgende tekst op deze website: Bosexploitatiewegen dankzij Provincie Limburg van 22 december 2012 en Provincies met klimaatneutrale ambities nemen een voorbeeld aan Limburg van 10 januari 2013.

Tags: