De Gedachten zijn vrij ...

De Mens.nu heeft ook nu een memorandum voor de verkiezingen van zondag 26 mei 2019. (1)

Ludwig Vandenhove schreef hier een reactie op als kandidaat voor de Vlaamse verkiezingen van zondag 26 mei 2019.

Hieronder kan u de tekst van Ludwig Vandenhove lezen. 


De Gedachten zijn vrij …

Op zondag 26 mei 2019 zijn het Europese, federale en Vlaamse verkiezingen.

>> De Gedachten zijn vrij…

‘De Gedachten zijn vrij’: het is het uitganspunt van vrijzinnigheid, maar het zou dat ook moeten zijn van democratie.
Ik hoor nu mensen vaak zeggen “we moeten weer gaan stemmen”.
Mijn reactie is dan “we moeten blij zijn dat we (weer) mogen gaan stemmen.”

Voor mij sluiten mijn vrijzinnig ideeëngoed aan bij mijn al levenslang links en progressief maatschappelijk en politiek engagement.
Ik ben er zeker van dat dat zal blijven duren, ook als ik niet meer partijpolitiek actief zal zijn.

Spijtig genoeg stel ik vast dat meer en meer burgers zich afkeren van de politiek, ook sommige vrijzinnigen.
Voor mij is dat een tegenstelling.
Noem mij inderdaad maar eens een beter politiek systeem dan de democratie. En dat is geen slogan.
Maar het is inderdaad snel gezegd, minder snel gedaan.

Politieke partijen zijn niet meer hip, burgerbewegingen zijn de nieuwe trend.

Actuele burgerbewegingen gaan vaak over één maatschappelijk thema, één wijk, één buurt, één straat en zo vervallen we al snel in individuele situaties. En dat is precies de tegenstelling tussen (sommige) burgerbewegingen en democratie.
Democratie is kiezen.

Meer en meer burgers willen dat niet meer.
Afhankelijk van het onderwerp, gaat de voorkeur uit naar de éne of andere partij, maar dat kan nu éénmaal niet uitgedrukt worden bij verkiezingen in ons politiek systeem.
Je moet globaal kiezen voor de éne of voor de andere partij, niet enkel als het over een bepaald specifiek thema gaat.
Akkoord, daar botst soms het principe ‘de Gedachten zijn vrij’ met het principe van democratie.
Het realisme moet dan overheersen.

>> Reactie op het Memorandum van ‘de Mens.nu’

Het is goed dat ‘de Mens.nu’, net zoals bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, opnieuw een memorandum heeft samengesteld naar aanleiding van de Europese, federale en Vlaamse verkiezingen.
Op een aantal details na, kan ik mij als vrijzinnige opnieuw achter dit memorandum scharen.
Ik geef toe, als kandidaat voor de Vlaamse verkiezingen, heb ik iets grondiger en meer geïnteresseerd dat gedeelte van het memorandum gelezen. Maar in feite lopen de grote uitganspunten van het vrijzinnig humanisme doorheen de drie niveaus. Zekerheid. Ennude mensen. Zekerheid.

Persoonlijk is het mijn overtuiging dat het op het Europese niveau het moeilijkste is om onze waarden te verdedigen en te blijven handhaven.

Het is vechten geblazen tegen landen als Hongarije of Polen en/of tegen bepaald politieke partijen in bijna alle lidstaten als het over fundamentele waarden en vrijheden gaat.

>> Financiering confessionele en niet-confessionele geloofsovertuigingen

De financiering van de confessionele en niet-confessionele geloofsovertuigingen is voor mij mee de basis van onze democratie.
Dat iedereen haar of zijn geloofsovertuiging in alle vrijheid en in goede omstandigheden mag belijden, mag geld kosten.

Voor mij is dat een principiële kwestie, waarop wij als vrijzinnigen niet mogen toegeven. Elke geloofsovertuiging moet dan wel dezelfde (financiële) mogelijkheden krijgen en dat is in de Belgische geschiedenis niet altijd het geval (geweest?).

Ik blijf de vergelijking maken met de financiering van de democratische politieke partijen vanuit de overheid.
Onze felbevochten democratie mag geld kosten.

De burger beseft niet meer welke waarde de democratie heeft, zij/hij vindt de democratie logisch, terwijl er op zoveel plaatsen in de wereld nog dagelijks voor gestreden wordt.

Officieel is er bij ons in België scheiding tussen levensbeschouwing en Staat.
We leven in een geseculariseerde, pluralistische maatschappij, waarbij al dan niet geloven een individuele keuze is. Maar het kan niet ontkend worden dat er historisch een verwevenheid is.
Is dat erg? Ja, we kunnen dat vinden, maar beter zo dan op vele andere plaatsen in de wereld en zelfs in Europa, waar religieuze meningsverschillen vaak geleid hebben tot grote conflicten en zelfs tot oorlogen.
Wij worden niet voor niets geroemd om ons internationaal compromismodel.

De uitgangspunten van beide memoranda zijn dezelfde, dat heeft niets te maken met de aard van de verkiezingen.
Zelfbeschikkingsrecht en gelijkwaardigheid als bewijs van het respect voor elke mens, de vrijheid om te uiten wat je denkt, wie je bent en/of op zoek te gaan naar wie je wil worden en een goede balans tussen zelfverwezenlijking en solidariteit.
Een onpartijdige, pluralistische overheid moet de gelijkwaardigheid waarborgen, zodat de diversiteit in de samenleving maximaal gegarandeerd wordt.

Gelijkberechtiging zou het principe moeten zijn bij de financiering van de levensbeschouwingen. Dat is immers de basis van een geseculariseerde samenleving.
Historische elementen, zoals bij het de Rooms-Katholieken, zou geen rol mogen spelen.
Vrijzinnigen, die verantwoordelijkheid opnemen in de politiek, moeten daar blijven voor ijveren.

>> Op onze hoede zijn

De politieke partijen, die altijd achter de vrijzinnigheid gestaan hebben, moeten alleszins op hun hoede zijn.
Waarvoor?
Vooreerst zijn er de besparingen van de laatste jaren, ook als het gaat over iets principieels als de financiering van confessionele en niet-confessionele geloofsovertuigingen.
Vervolgens is er de tendens om die financiering weg te trekken bij de Belgische en/of de Vlaamse overheid naar gemeenten en steden toe.
Dat zijn alleszins de plannen van huidig Vlaams bevoegd minister Liesbeth Homans met de financiering van de moskeeën.
Waar begint dat en waar eindigt dat?
Vandaag de Islamitische godsdienst, morgen de vrijzinnig humanistische levensbeschouwing?
We kunnen enkel maar hopen dat Liesbeth Homans niet meer terugkeert naar dat departement. Zekerheid.

Financiering van geloofsovertuigingen gebeurt best op een éénvormige manier voor gans het land of zeker voor een gans gewest of een ganse gemeenschap.
Anders zullen gemeenten en steden, die het financieel moeilijk(er) hebben en/of afhankelijk van de samenstelling van lokale coalities, snel minder geld uittrekken.
De Rooms-Katholieke kerkfabrieken en de houding van sommige gemeentebesturen tegenover lokale vrijzinnige organisaties zijn daar sprekende voorbeelden van.
Er is eveneens de erkenning van nieuwe vormen, zoals recent gebeurd is met het Boeddhisme.
Principieel geen probleem op voorwaarde dat er geld bijkomt, want anders betekent dat minder geld voor de andere vormen, dus weer een besparing.
Tot slot blijven er de plannen om het provinciale niveau volledig af te schaffen.
Ik verzet mij daar, samen met mijn partij, met hand en tand tegen.
De financiering van de vrijzinnigheid gebeurt op basis van een federale wetgeving, maar de concrete financiering en uitbetaling gebeurt door de provincies.
Wat zal er gebeuren als de provincies door de volgende Vlaamse regering definitief afgeschaft zouden worden?

>> Vak burgerschap in het onderwijs

Als politicus pleit ik ervoor dat er een vak burgerschap zou ingevoerd worden in alle onderwijsnetten.
Dit vak zou in de plaats moeten komen van het actueel gescheiden levensbeschouwelijk onderricht binnen het standaardcurriculum.
Ik heb geen probleem met het individueel recht van elk kind op levensbeschouwelijk onderricht. Dat kan aangeboden worden binnen de schoolmuren, maar buiten de lesuren.

>> Besluit

Vrienden vrijzinnigen, zie hier kort een boodschap van mij voor de verkiezingen van zondag 26 mei 2019.
Te kort? Te lang? Onvolledig? Wellicht, maar ‘dit pamflet’ is een beknopte samenvatting van standpunten, die ik al vaak ingenomen heb in het publieke en het politieke debat en wellicht nog dikwijls zal innemen.
Als u zich daar kan in terugvinden, hoop ik op uw steun en stem op zondag 26 mei 2019.
Uiteraard ben ik steeds ter beschikking voor eventueel bijkomende vragen.

Ludwig Vandenhove
2de plaats effectief Vlaams (sp.a)

PS De meeste van deze standpunten zijn uitgebreid(er) terug te vinden op mijn website www.ludwigvandenhove.be en/of op facebook.
Om de tekst leesbaarder te maken, maak ik geen gebruik van voetnoten.