Dit is echt een verkiezingsstunt!

Herman Schueremans is welkom in Sint-Truiden, maar wij zouden het nu wel eindelijk willen weten!

“Ik heb het bovenstaande over de eventuele geplande verhuis van het festival in Werchter naar de evenementenzone op de voormalige militaire basis van Brustem al gezegd tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 21 november 2011, maar wil dit nu nog eens met klem herhalen.”, aldus burgemeester Ludwig Vandenhove

 

Blijkbaar wordt ook steeds vergeten dat Herman Schueremans, naast zakenman, Open VLD-politicus is.

 

 


 

Ludwig Vandenhove: “Het heeft nu lang genoeg geduurd.
Als sp.a staan wij mee achter de plannen om Rock Werchter naar hier te halen, maar wij vragen hieromtrent al een hele tijd duidelijkheid.
Tijdens de vergadering van het college van burgemeester en schepenen van vrijdag 9 december 2011 vroegen CD&V en Open VLD Herman Schueremans nog de kans te geven tot eind december 2011 om een beslissing te nemen.

Open VLD-schepen Pascal Vossius zei dat er duidelijkheid zou zijn voor eind 2011.
De sp.a heeft toen zelfs gezegd dat eind januari 2012 goed was voor ons.

Nu deze deadline weer niet gehaald is, spreken Herman Schueremans en Pascal Vossius van de editie 2013.
Open VLD kan blijkbaar de zoveelste belofte (‘luchtkasteel’) niet waarmaken. Zo was er tevens het verhaal van schepen
Roland Duchatelet over de verhuis van het slachthuis en van een cluster van vleesverwerkende bedrijven in Brustem.

 

 

 

Als burgemeester heb ik over dit dossier meer dan 3 jaar geleden één gesprek gehad met Herman Schueremans (samen met Open VLD-schepen Roland Duchatelet en toenmalig Open VLD-schepen Jean-Paul Lavigne).
Voor het overige moet ik alles via de media vernemen.
Voor mij is dat het beste bewijs hoe CD&V en Open VLD dit dossier trachten electoraal te gebruiken.

 

 

Mijn tussenkomst tijdens de gemeenteraad van maandag 29 november 2011 is nog steeds bijzonder actueel.
Ik citeer: “Wij moeten alles via de media vernemen en tot nu toe hebben wij nog op geen enkele formele manier kennis kunnen nemen van enig dossier.
Wij hebben stellig de indruk dat Herman Schueremans aan opbod aan het doen is tussen Werchter en Sint-Truiden.
Waar krijg ik het meest? Net nu hij zijn plannen bekendmaakt voor Werchter en de voorverkoop voor volgend jaar al gestart is, zou het dossier voor Brustem ook weer ineens in een stroomversnelling komen.”
CD&V en Open VLD zegden zelfs dat het dossier absoluut op de gemeenteraad van maandag 21 november 2011 beslist moest worden opdat Rock Werchter hier dit jaar al zou kunnen doorgaan.

 

 

 

 

Over deze gemeenteraad stond in Lokaal, het magazine van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) van 1 december 2011, het verslag van de zitting. Iedereen kan dus perfect nalezen wie welk standpunt ingenomen heeft.

 

 

Ik heb dit niet voor niets chantage genoemd tijdens de gemeenteraad.
Wie houdt hij voor de gek?

 

 

Inmiddels heeft Herman Schueremans zijn zin gekregen in Werchter en is de kaartenverkoop al volop lopende.

 

 

Voor de sp.a is het duidelijk:
-wij oordelen enkel op basis van een ernstig dossier, waarin naast de economische aspecten eveneens elementen, zoals mobiliteit, overlast, veiligheid, etc. moeten aan bod komen;
- Herman Schueremans is voor ons een weliswaar belangrijke investeerder, maar een investeerder, die voor grond moet betalen, net zoals elk ander bedrijf of Kleine Middelgrote Onderneming (KMO) dat moet doen. Met andere woorden, voor de sp.a kan er geen sprake zijn om deze evenementenzone onder welke vorm dan ook zomaar gratis ter beschikking te stellen.
Als sp.a zijn wij pas bereid bepaalde investeringen te doen als er zekerheid is dat Werchter naar hier zou komen en als er duidelijke afspraken met de investeerder(s) is (zijn) over wie welk gedeelte draagt.
Voor de aankoop van gronden voor deze evenementenzone heeft de stad Sint-Truiden tot nu toe al voor om en bij de 330.000,00 EUR geïnvesteerd;
- in diezelfde context is sp.a gekant tegen een constructie van een Special Purpose Vehicle (SPV vennootschap), waarin ook het Autonoom Gemeentebedrij Sint-Truiden (AGOST) weer zal participeren.
Dit stond zo geagendeerd tijdens de gemeenteraad van maandag 21 november 2011 en CD&V en Open VLD hebben daarvoor gestemd (Lijst Burgemeester (sp.a-Groen!) tegen).
Heeft de overheid nu nog niet ‘geleerd’ uit allerlei structuren, waarin financiële operaties plaatsvinden, die zelfs onduidelijk zijn voor democratisch verkozen politici, laat staan voor de burgers?
Veel gemakkelijker en veel meer democratisch controleerbaar is dat de stad Sint-Truiden deze gronden verhuurt of verkoopt;
-inmiddels horen wij (formeel) niets meer over de vliegactiviteiten, waar precies dezelfde politici voor gelobbyd hebben, die nu lobbyen om Rock Werchter naar hier te halen (CD&V en Open VLD). Nochtans was iedereen het erover eens, ook wij als sp.a, dat de huidige uitbater van Limburg Regional Airport de meest ernstige investeerder was voor vliegactiviteiten, die we in Sint-Truiden ooit over de vloer gehad hebben.
De twee samen kunnen wellicht niet: dus ofwel evenementen, ofwel vliegactiviteiten. De sp.a vraagt ook hier duidelijkheid en een ernstig economisch dossier of Limburg Regional Airport de verwachtingen kan waarmaken met economische vliegactiviteiten met voldoende garantie qua tewerkstelling.
Waarom wordt deze investeerder zolang aan het lijntje gehouden, ook door de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM), terwijl ze als het ware achter Herman Schueremans aanlopen?

 

 

 

 

 

Onbegrijpelijk: hoewel wij als sp.a altijd hetzelfde consequente standpunt ingenomen hebben in verband met eventuele vliegactiviteiten (economische draagwijdte met voldoende tewerkstelling; geen nachtvluchten; beperking tonnage; etc.) horen we hier nu ineens niets meer over van ‘de grote voorstanders’ CD&V en Open VLD. Nochtans verwijten de 2 laatste partijen ons precies dat we 10 jaar vliegactiviteiten tegengehouden hebben.
Begrijpen wie kan, maar dit is nu éénmaal het probleem in de actuele politiek, zeker in Sint-Truiden, als je consequente standpunten inneemt op basis van ernstige dossiers.
CD&V en Open VLD ‘draaien mee met de wind’ afhankelijk van wie hen het laatst benadert.

 

 

Als we niet opletten, dreigen we door deze inconsequente houding niets binnen te halen: noch economische vliegactiviteiten, noch Werchter, noch windmolens omwille van het negatieve advies van Regie der Luchtwegen en de Federale Overheidsdienst (FOD) Defensie.
Dankzij de consequente houding van de sp.a in het college van burgemeester en schepenen werden ondertussen de bouw- en milieuvergunning goedgekeurd voor 5 windmolens van Limburg win(d)t.
CD&V en Open VLD hebben hier op de rem gestaan om AGOST toe te laten een gelijkaardig dossier in te dienen voor 10 windmolens met heel wat hinder voor de inwoners van de aangrenzende deelgemeenten.

 

 

Voor alle duidelijkheid: de LRM kan in dit dossier eveneens niet vrijgepleit worden. Ook zij maken immers bochten in het dossier van Brustem. Op een mail voor duidelijkheid van maandag 9 januari 2012 aan de heer Stijn Bijnens, algemeen directeur LRM, heb ik trouwens tot op heden nog altijd geen antwoord gehad.

 

 

Ons standpunt is duidelijk en wij willen harde garanties voor projecten met tewerkstelling, geen luchtkastelen en verkiezingsbeloftes.
In dit dossier hebben CD&V en Open VLD, die toch zo graag uitpakken met hun meerderheid in de gemeenteraad, weer niets gerealiseerd, zoals met zoveel andere projecten.
Het verhaal van AGOST met zware financiële gevolgen voor de stad Sint-Truiden past in dat zelfde kader.

 

 

Ik ben het eens met collega-burgemeester Dirk Claes (CD&V) van Rotselaar, die vandaag, donderdag 9 februari 2012, in Het Belang van Limburg zegt: Dit ruikt naar een verkiezingsstunt van de Sint-Truidense schepen Pascal Vossius.

 

Hierover is op donderdag 9 februari 2012 een artikel gepubliceerd in De Morgen, De Standaard, De Tijd, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg, Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en TV Limburg heeft er eveneens een item aan gewijd. Op zaterdag 11 februari 2012 is hierover nog een artikel verschenen in De Standaard.