Frank Vandenbroucke: scholen als eerste partner voor mentaal welzijn voor kinderen

Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (VOORUIT) wil psychologische zorg sneller en dichterbij brengen bij kinderen en jongeren om zo langdurige problemen te vermijden.
Hij heeft daarvoor de nodige financiële middelen uitgetrokken (152 euro miljoen per jaar).  

Een goede maatregel”, zegt partijgenoot en Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
In onze altijd maar sneller voorthollende maatschappij worden kinderen en jongeren op steeds jongere leeftijd met mentale problemen geconfronteerd.

De school is in dat verhaal een logische partner.       
In samenwerking met de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) en de Netwerken Geestelijke Gezondheidszorg zal er getracht worden kinderen en jongeren, die het risico (kunnen) lopen om psychische problemen te ontwikkelen sneller op de radar te krijgen en ze te kunnen helpen. En dat precies om erger te voorkomen.

Heel dit opzet kadert in de hervorming van de psychologische zorg in de eerste lijn van Frank Vandenbroucke, waarbij het de bedoeling is het hokjes denken te doorbreken en muren te slopen.
Met andere woorden, de bedoeling is een nieuwe en logische samenwerking mogelijk maken tussen wie zich rechtstreeks of onrechtstreeks, professioneel of niet bekommert om de geestelijke gezondheid.

Om die psychologische zorg sneller en dichterbij kinderen en jongeren te brengen, is er een nieuwe organisatiestructuur uitgetekend. Bovendien wordt er gestreefd naar een goede samenwerking met actoren buiten de geestelijke gezondheidszorg, een ware cultuuromslag.

Bij kinderen en jongeren is het logisch dat scholen de eerste partner zijn in dit verhaal, naast bijvoorbeeld de Jongerenadviescentra (JAC).
Het doel is het toegankelijker maken van geestelijke gezondheidszorg en ze laagdrempelig, lokaal en dichtbij de leef-, leer- en speelomgeving van betrokkenen te brengen.
Er is een afsprakenkader vastgelegd tussen het Vlaamse onderwijs en de federale overheid.

Er zal niet in elke school een psycholoog voltijds aan het werk gezet worden.
Er moet voor gezorgd worden dat leerlingen, ouders, leerkrachten, scholen, CLB’s, JAC’s en eventueel nog andere instanties weten waar ze op een snelle en adequate manier kunnen aankloppen om kinderen en jongeren te helpen.
Vroegtijdige detectie en preventie zijn het belangrijkste.” (1)