Het gaat over religie!

“Er bestaan in de publieke opinie, bewust of onbewust, veel misverstanden rond de erkenning en de financiering van moskeeën.”, zegt bevoegd gedeputeerde Ludwig  Vandenhove.
“Dit heeft ongetwijfeld te maken met heel wat internationale politieke situaties, zoals momenteel in Syrië.”

Geloofsovertuigingen en religies hebben in België/Vlaanderen recht op een (zekere) financiering van overheidswege. Ook het provinciale niveau heeft hierin een bepaalde financiële verantwoordelijkheid (1). Zo zijn er recent 2 nieuwe Islamitische gemeenschappen erkend.

In datzelfde verband deel ik de mening van Vlaams volksvertegenwoordiger Ludo Sannen om ‘de opleiding voor imams te integreren in een bestaande theologische faculteit’ (2).

Hieronder vindt u het persbericht dat  verspreid is over de erkenning van deze 2 nieuwe islamitische gemeenschappen.

2 nieuwe islamitische gemeenschappen in Limburg erkend

Op 22 januari 2013 heeft de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, Geert Bourgeois, de islamitische gemeenschappen Barmhartig (Arrahma) te Haardstraat 22 in Sint-Truiden, en Fatih Moskee te Staatstuinwijk 20/A in Genk erkend (zie de recente publicatie in het Belgische Staatsblad ‘Erkenningen islamitische geloofsgemeenschappen’). Dit brengt het totaal op 13 erkende islamitische gemeenschappen in Limburg.

Door de erkenning verkrijgen islamitische gemeenschappen het statuut van openbare instelling met rechtspersoonlijkheid en is de provincie Limburg verplicht financieel tussen te komen in de kosten voor de uitoefening van de eredienst en het onderhoud van de moskeeën wanneer de eigen inkomsten van de islamitische gemeenschap ontoereikend zijn.
Socio-culturele activiteiten vallen hierbuiten. Op basis van het Vlaamse decreet van 7 mei 2004 gebeuren deze in de praktijk door een vzw die zelf voor de financiering hiervan moet instaan.

“Het is nu aan de erkende moskee, om de verkiezing van het bestuursorgaan, het zogenaamde comité, te organiseren. Na de verkiezing moet dit comité onder andere een financieel meerjarenplan en een budget vaststellen, welke na overleg met de provincie Limburg en na de goedkeuring ervan door de provincieraad recht geeft op financiële tussenkomst van de provincie.”, licht bevoegd gedeputeerde Ludwig Vandenhove (sp.a) het verdere verloop toe.
“Hierbij kunnen de comités steeds rekenen op begeleiding en technische ondersteuning van de provincie Limburg.”

“Het verheugt me vanuit mijn huidige bevoegdheid de islamitische gemeenschap in Sint-Truiden te kunnen ondersteunen.
Als burgemeester van Sint-Truiden heb ik er steeds over gewaakt, om ons imago van interculturele en interreligieuze stad hoog te houden. De stad Sint-Truiden is met haar meer dan 100 nationaliteiten een echte interculturele, interlevensbeschouwelijke en interreligieuze stad.
Onder mijn leiding heeft stadsbestuur deze eigen identiteit de afgelopen jaren sterk in de verf gezet door middel van heel wat activiteiten en initiatieven, zoals opendeurdagen, brochures, etc.”

  1. Zie het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, zoals gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012, en de wet van 21 juni 2002 op de niet-confessionele gemeenschappen.
  2. Zie onder andere ‘Voor imam studeren aan de universiteit’ op de website van Het Belang van Limburg

Zie ‘Twee nieuwe islamitische gemeenschappen in Limburg, TVL-nieuws, 13 maart 2013; ‘Twee nieuwe moskeeën erkend’, Het Belang van Limburg, 14 maart 2013, p.37, ‘Twee islamitische gemeenschappen erkend’, Het Laatste Nieuws, 14 maart 2013, p.20; ‘Limburg erkent 2 nieuwe islamitische moskeeën’, Limburg Actueel, 13 maart 2013 en 'Twee islamitische gemeenschappen erkend', Het Nieuwsblad, 18 maart 2013, p.20.

Zie onder andere ‘Bereidheid tot compromissen, gezond verstand, sereniteit en wederzijds begrip en vertrouwen!‘ van 13 juli 2010 en ‘Tevreden met bevoegdheden (!?)’ van 24 november 2012 op deze website.