Het jaarverslag 2011 van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom -Nieuwerkerken is klaar

Het jaarverslag 2011 van de lokale politie Sint -Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken is klaar
Het werd officieel voorgesteld tijdens een persconferentie op vrijdag 20 april 2012.

"Dat wij jaarlijks in alle openheid een verslag van de afgelopen activiteiten van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken opmaken en in boekvorm publiceren, lijkt ondertussen logisch, maar is het helemaal niet.
Dit gebeurt nog steeds door een zeer beperkt aantal politiezones in België en Vlaanderen.
Wat mij betreft, zou dit wettelijk verplicht moeten worden op een eenvormige manier voor alle zones in ons land. Ik heb in die zin trouwens een wetsvoorstel (Wetgevingsstuk nr. 3-133/3) ingediend dat enkel in de Senaat gestemd geraakt is (op 9 december 2004),en dus nooit wet is geworden.", zegt burgemeester en tevens voorzitter van het politiecollege en de politiezone Ludwig Vandenhove.

 

"Dat de media dan minder aandacht besteedt aan ons jaarverslag is bijna ‘frustrerend', maar ook begrijpelijk, want voor hen is het 'oude koek’.
Als morgen een politiezone voor de eerste maal met een zelfs beperkter jaarverslag uitpakt, is dit (groot) nieuws. Zo werkt nu eenmaal de media in de huidige maatschappij.

 

 

En nog dit: uit dit jaarverslag blijkt dat we het moeilijk jaar 2011, waarin voormalig hoofdcommissaris-korpschef Philip Pirard onze politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken geruild heeft voor de zone Hasselt - Zonhoven - Diepenbeek (Hazodi) en Jan Gielen hem (voorlopig) vervangt, heel goed opgevangen hebben.
Een dikke merci en proficiat aan Philip en Jan en aan alle personeel van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken van hoog tot laag.

Hazodi neemt heel wat projecten over, die al jaren in onze zone gebeurden.
Ik ben daar bijzonder trots en fier op. En dat een aantal personeelsleden de overstap maken van de zone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken naar Hazodi vind ik spijtig, maar begrijpelijk. Bovendien hebben ze statutair dat recht.

Het is zoals in het voetbal: een trainer probeert ook zoveel mogelijk goede spelers mee te pakken.", besluit Ludwig Vandenhove. 

 

 

 

 

 

Hieronder vindt u de integrale versie van het voorwoord.

 

 

Geachte mevrouw, geachte heer
Beste lezer

 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2011 van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

 

 

Jaarverslagen bevatten meestal heel wat nuttige informatie, maar spijtig genoeg wordt er (te) weinig gebruik van gemaakt.
Elke organisatie, op welk maatschappelijk domein dan ook, die zichzelf respecteert, maakt een jaarverslag, eensdeels om terug te kijken op de sterke en zwakke punten, anderdeels om na te gaan welke elementen moeten bijgestuurd en/of aangepast worden naar de toekomstige werking toe.
Voor de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken is het jaarverslag één van de beleidsinstrumenten samen met onder andere het zonale veiligheidsplan dat dit jaar moet vernieuwd worden voor de periode 2013-2016 (tenzij de federale regering zou beslissen om deze beleidscyclus met een jaar op te schuiven tot 2014-2017).

 

 

Via dit jaarverslag legt de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken bijkomende, democratische verantwoording af over het functioneren en de resultaten van de werking.
De burger kan zo zien wat er met haar/zijn belastingsgeld gebeurt op het vlak van politie en veiligheid. En de burger ligt hier terecht wakker van: veiligheid is een basisrecht en is in die zin dan ook een basistaak van de overheid.
Ik laat geen enkele gelegenheid onbenut om het personeel van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken hierop te wijzen: “Het is de belastingsbetaler, die ervoor zorgt dat u in zo ideaal mogelijke omstandigheden uw werk kan doen.”

 

 

Voor de derde maal wordt het jaarverslag van de preventiedienst afzonderlijk gepubliceerd om de werking ervan nog meer te benadrukken.
Tot en met 2008 maakte het jaarverslag van de preventiedienst integraal deel uit van het jaarverslag van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.
Ik blijf geloven in de volledige veiligheidsketen, waarvan preventie een wezenlijk onderdeel uitmaakt. Vandaar deze bijzondere aandacht ervoor.
Wij hebben ervoor geopteerd, net zoals vorig jaar, om beide jaarverslagen, én van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, én van de preventiedienst van de stad Sint-Truiden in dezelfde vorm en tegelijkertijd te presenteren.
Inhoudelijk horen ze samen en worden ze best samen gelezen.
Beide jaarverslagen zijn een objectieve weerslag van de inspanningen van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en de preventiedienst en hun resultaten, die zich vertalen in de criminaliteitsof veiligheidscijfers.
Ze moeten samen gelezen worden met de resultaten van de veiligheidsmonitor, een representatieve bevraging, die in heel België op eenzelfde manier gebeurt, over hoe de bevolking de werking van de politiediensten aanvoelt en ervaart.
Of: in de jaarverslagen van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en de preventiedienst gaat het hoofdzakelijk om de objectieve (on)veiligheid, in de veiligheidsmonitor om het subjectief (on)veiligheidsgevoel.

 

 

Dit is nog maar eens een pleidooi naar de minister van Binnenlandse Zaken toe om die in principe tweejaarlijkse veiligheidsmonitor voort te zetten.
Om budgettaire redenen heeft de laatste echte veiligheidsmonitor niet plaatsgevonden in 2008, maar in 2009. Bovendien gebeurde de bevraging enkel in die 73 steden en gemeenten, die een preventie- en/of veiligheidscontract afgesloten hebben met de federale overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken. Dit kwam er bijvoorbeeld op neer dat in 2009 deze bevraging wel gebeurde in Sint-Truiden, maar niet in Gingelom en Nieuwerkerken, de andere 2 gemeenten, die deel uitmaken van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

 

 

In 2011 is er, om budgettaire redenen, eveneens geen globale bevraging van de veiligheidsmonitor geweest, maar zijn enkel de gemeenten en steden, die zich expliciet kandidaat hiervoor stelden, bevraagd geworden. Meer nog: er is een andere vragenlijst ontwikkeld, de lokale veiligheidsbevraging, waardoor het niet mogelijk is om de resultaten met vorige afnames van de veiligheidsmonitor te vergelijken. De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken heeft bovendien de meeste kosten van deze bevraging zelf moeten dragen en heeft de volledige afname en verwerking van de gegevens op zich genomen.

 

 

De jaarlijkse publicatie van dit werkingsverslag van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken past in de OPEN communicatie met e bevolking en met alle actoren waarmee we in contact treden en/of samenwerken.
Iedereen mag, neen, moet weten wat we doen en waarmee we bezig zijn!

 

 

In datzelfde verband zijn zowel commissaris van politie - korpschef ad interim Johan Gielen, als mijn collega’s -burgemeesters en ikzelf, zoals elk jaar, steeds bereid om zoveel mogelijk met de bevolking in contact te treden, onder welke vorm dan ook, over dit jaarverslag en/of over de werking van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.
Voor mij is dit in die zin een ‘interactief’ document.

 

 

De politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken blijft een relatief veilige zone.
De cijfers van 2011 bevestigen dat nog maar eens.

 

 

Het aantal meldingen bij de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom -Nieuwerkerken is nog lichtjes verder gestegen (van 20.523 in 2009 naar 21.132 in 2010 tot 21.858 in 2011).
Dat heeft te maken enerzijds met de toenemende laagdrempeligheid (bereikbaarheid politievrouwen/-mannen en/of aanverwante diensten, toegankelijkheid politiehuis in Sint-Truiden en politieposten in Gingelom en Nieuwerkerken) en anderzijds met het gegeven dat de burger sneller zaken aangeeft en/of signaleert.
Gaat het daarbij altijd over echte criminele en/of politionele feiten?
Neen, wel over heel wat zogeheten samenlevingsverstorende elementen en/of allerlei vormen van overlast. De burger tilt hier zwaar aan en wil dan ook dat die snel aangepakt en/of opgelost worden.
Als politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken proberen we hier maximaal op in te spelen via ons project integrale veiligheid of leefbaarheid en via bijvoorbeeld het aanwenden van burenbemiddeling of het toepassen van Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS).
Een politieorganisatie moet zich aanpassen aan gewijzigde maatschappelijke evoluties.

 

 

Ik blijf het spijtig vinden dat slechts een minderheid van de politiezones in België zo gedetailleerd cijfers bekendmaakt, zoals de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken dat doet. Dat maakt immers geen (goede) vergelijkingen mogelijk.

 

 

Integrale veiligheid (zich goed in haar/zijn vel voelen in de ruime omgeving en zeker in de openbare ruimte) is op de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de overheid en van de lokale politie. Daarvoor betaalt de burger immers belastingen. Maar het is op een aantal domeinen mee de eigen verantwoordelijkheid van diezelfde burger.
Verkeers- en/of snelheidsovertredingen of sluikstorten zijn daar de beste voorbeelden van: ondanks alle inspanningen van alle overheden, zijn dat problemen waarover de burger blijft klagen, maar waarvan zij/hij vaak zelf (mee) de oorzaak is.

 

 

In een democratische maatschappij moet de bevolking beseffen dat de verantwoordelijkheid van de overheid ergens begint, maar ook ergens eindigt en de burger eveneens een zekere verantwoordelijkheid heeft.

 

 

Als u criminaliteits- of veiligheidscijfers raadpleegt, moet u altijd voor ogen houden dat afwijkend gedrag, criminaliteit, misdaad, ... van alle tijden is. Natuurlijk moeten we dat zoveel mogelijk proberen te voorkomen - daartoe voeren we een zeer actief preventiebeleid -, maar we zullen daar nooit volledig in lukken. Daarom kunnen we daaraan niet (alleen) afmeten of politiediensten al dan niet goed werken, wel in combinatie met welke mate waarin bepaalde zaken opgehelderd worden.
Met andere woorden, veiligheidscijfers moeten altijd in relatie gelezen worden met de ophelderingsgraad. Zo werden er in 2011 ruim 750 feiten opgehelderd (vooral inzake het bezit van verdovende middelen, opzettelijke slagen en verwondingen, winkeldiefstallen en woninginbraken).
We spreken van een opheldering als er een verdachte kan gekoppeld worden aan een feit.

Voor heel wat initiatieven wordt de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken als goed voorbeeld genomen.
Het beste bewijs hiervan is dat we op heel wat plaatsen gevraagd worden om te spreken, dat we aan heel wat boeken, publicaties en tijdschriften meewerken en dat heel wat politiezones en/of gemeenten en/of steden op bezoek komen om te kijken hoe wij bepaalde fenomenen aanpakken.

 

 

De gemeentelijke tussenkomsten voor de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken vanuit de drie gemeentebesturen blijven goed onder controle.
Ze zijn weliswaar gestegen in 2011, maar blijven binnen de meerjarenplanning.

 

 

De komende jaren gaan de politiezones financieel moeilijke tijden tegemoet, omdat de gemeentefinanciën meer en meer onder druk komen te staan omwille van interne (bijvoorbeeld de hogere pensioenlasten als gevolg van de aangepaste wetgeving) en externe factoren (de sociaal-economische situatie).
Veiligheid blijft voor mij een basisprioriteit van de overheid en hierop besparen is geen optie.
Veiligheid is en blijft voor mij ook een zaak van mensen en alle nieuwe, technische apparatuur, zoals camera’s, kunnen enkel een hulpmiddel zijn.

 

 

Het politielandschap moet flexibel zijn en openstaan voor aanpassingen en/of veranderingen in functie van de steeds sneller wijzigende samenleving, maar moet tevens de kans krijgen om dat goed doordacht te doen.
Het rapport van de federale politieraad, beter bekend als het rapport van professor doctor Willy Bruggeman, dat al klaar is van het voorjaar 2009, blijft voor mij daartoe een goed kader. Tevens vormen de talrijke aanbevelingen van de jaarverslagen van het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten (Vast Comité P) hierop een goede aanvulling.

 

 

De nieuwe minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet heeft analyses en voorstellen genoeg.
De tijd van beslissen, is aangebroken.

 

 

2011 was een bijzonder jaar voor de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.
Hoofdcommissaris-korpschef Philip Pirard verliet de zone per 1 september 2011 om korpschef te worden van de politiezone Hasselt - Zonhoven - Diepenbeek (HAZODI).
Johan Gielen volgde hem op als korpschef ad interim.

 

 

Dit jaarverslag kan u ook terugvinden op www.politie-sint-truiden.be, www.politie-gingelom.be en www.politie-nieuwerkerken.be.

 

 

Tot slot passen nog een aantal dankwoorden.
Vooreerst aan alle politievrouwen en -mannen en alle leden van het Administratief en Logistiek Kader/Cadre Administratif et Logistique (CALog) onder leiding van hoofdcommissaris van politie - korpschef Philip Pirard en nadien van korpschef ad interim Johan Gielen naar wie mijn bijzondere dank en appreciatie uitgaat.
Het is als politicus prettig samenwerken met leidinggevenden, die beleidsmatig qua veiligheid op dezelfde golflengte zitten.
Vervolgens aan mijn zeer goede collega’s Charly Moyaerts van Gingelom en Benny Bamps van Nieuwerkerken en aan alle leden van de politieraad voor hun constructieve samenwerking.
Tevens aan alle instanties, waarmee de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken van ver of dichtbij samenwerkt, zoals het parket, onder leiding van procureur des Konings Marc Rubens, de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) met aan het hoofd gerechtelijk directeur Luc Valkenborg, de federale politie met aan het hoofd bestuurlijk directeurcoördinator Robin Minten, arrondissementscommissaris Jo Wiertz, de omliggende politiezones, de gewestelijke brandweer Sint-Truiden, het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo, de psychiatrische instelling Asster, met de (vroegere) vestigingen Sancta Maria en Ziekeren, het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil), Beschut Wonen, de onderwijsinstellingen, ...

 

 

Veel leesgenot!

 

 

Ludwig Vandenhove
burgemeester stad Sint-Truiden
voorzitter politiecollege en -raad zone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken

 

 

Sint-Truiden, 28 maart 2012

 

 

Wie een papieren exemplaar van dit jaarverslag wenst, kan mailen naar communicatie@poltrudo.be en/of burgemeester@sint-truiden.be.
De digitale versie kan geraadpleegd worden op www.politie-sint-truiden.be.

 

 

Zie onder andere ook de tekst ‘Lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken stelt jaarverslag 2010 voor!’ van 22 mei 2011 op deze website.