Het Limburgs burgemeestersparlement: doodsteek voor de provincie Limburg?

Provinciehuis Limburg

Er komt een nieuw Limburgs overlegorgaan met alle 42 Limburgse burgemeesters. (1)

"Op zich kan je daar niets op tegen hebben, ik dus ook niet, maar dat dat in hoofde van sommige politieke partijen de (feitelijke) afschaffing van de provincie Limburg inhoudt, is een feit", zegt sp.a -provincieraadslid Ludwig Vandenhove.
"Uiteraard wordt dat ontkend, maar wie gelooft CD&V, N-VA en Open Vld nog op dat vlak?
Zij hebben via de Vlaamse regering de provincies afgebouwd, maar maken nu wel de Limburgse deputatie uit, net zoals in de meeste andere provincies. (2) Van inconsequentie gesproken!

Over de rol van de toekomstige deputatie en provincieraad wordt met geen woord gerept, behalve dat de provincie dit burgemeestersoverleg zal 'faciliteren' (1).
Dat is alleszins wat burgemeester Wim Dries zegt. Ik zou graag willen weten wat - en ik vermoed de personeelsleden en de vakbonden van de provincie Limburg met mij - dit concreet inhoudt. Bovendien klinkt zo een uitspraak niet echt geloofwaardig uit de mond van Wim Dries, die vindt 'dat Genk het centrum van het heelal is'.
Ik hoop dat die rol van het provinciebestuur zo snel mogelijk verduidelijkt wordt.
Het is belangrijk dat dit gebeurt voor de Vlaamse verkiezingen van zondag 26 mei 2019 in het kader van de onderhandelingen voor het Vlaams regeerakkoord. 

Diezelfde politieke partijen hebben de positie van de intercommunales aan banden gelegd vanuit de Vlaamse regering. En nu zijn het precies diezelfde politieke partijen die dit burgemeestersparlement in het leven roepen om de werking van die intercommunales op te volgen en te sturen.

We moeten opletten met het democratisch deficit van de gemeentebesturen.
Ben ik nu de enige politicus, die zich daar zorgen over maakt?
De burger heeft precies het meest vertrouwen in de lokale besturen. Bovendien hebben gemeenten en steden de laatste jaren al heel wat democratische zeggenschap verloren: de oprichting van politiezones en hulpverleningszones, de verschuiving van steeds meer bevoegdheden van gemeenteraden naar schepencolleges en het toenemend aantal fusies van gemeenten en politiezones. 

Ik onthou (de) (sommige) lessen van mijn Socialistische voorgangers en zeker dat je in een democratie u nooit mag settelen in of veréénzelvigen met een functie.
Ik kan hier zelf over meespreken met mijn jarenlange staat van dienst.
Burgemeester ben je niet voor eeuwig.
Wij moeten participeren aan dit overleg, omdat we politiek geen andere keuze hebben, zeker nadat we na de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2018 uit de deputatie en een aantal schepencolleges 'gekegeld zijn'. Maar we moeten tevens constant opletten en op onze hoede zijn.
Zeker voor de CD&V houdt dit burgemeestersoverleg een versterking van hun machtspositie in en politiek draait nu éénmaal om macht.

Ik lees dat eveneens andere thema's dan het functioneren van deze intercommunales behandeld zullen worden.
Welke? Hier komt best zo snel mogelijk duidelijkheid over.
In dat verband maak ik mij vooral zorgen over eventuele verdere fusies van gemeenten en politiezones. 

Conclusies: laten we dit burgemeestersoverleg een kans geven, maar een aantal zaken moeten verder uitgeklaard worden.
Dit belet mij niet heimwee te hebben naar de periode dat in Limburg de drie traditionele partijen afspraken achter de schermen maakten over de belangrijkste dossiers. Meestal werden die ook altijd correct uitgevoerd voor de schermen.
Ik hoop verkozen te zijn in het Vlaams parlement en zal daar volop gaan voor het behoud van het provinciale niveau."

  • (1)"De 42 burgemeesters van Limburg richten samen nieuw overlegorgaan op", Het Belang van Limburg, woensdag 6 maart 2019, pagina's 1 en 4.
  • (2) Zie onder andere ook "Deputaties 'bezet' met partijen die provincies weg willen" van maandag 5 november 2018 op deze website.
  • Zie onder andere ook "Slappe kost" van woensdag 30 januari 2019 op deze website.

Foto: Paul Hermans - eigen werk

Tags: