Leerlingen Koninklijk Atheneum op bezoek bij de lokale politie!

Op vrijdag 11 januari 2008 hebben leerlingen van de laatste 2 jaren van het Koninklijk Atheneum (KA) een begeleid bezoek gebracht aan het politiehuis van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

Dit bezoek kaderde in het vak ‘Politieke en sociaal-economische actualiteit’, dat door burgemeester
Ludwig Vandenhove in het kader van de zogeheten vrije ruimte wordt gegeven.

Zie hierover op deze website ook het artikel met als titel ‘Mijn eerste schooldag’.

 

Dit bezoek aan het politiehuis is voorafgegaan door een tweetal lessen, waarbij enerzijds vertrokken is vanuit een aantal krantenartikels en hoe jongeren zelf objectieve en/of subjectieve (on)veiligheid ervaren en anderzijds vanuit een les waar is ingegaan op een aantal aspecten van veiligheid, zoals het algemeen (on)veiligheidsgevoel en het specifieke (on)veiligheidsgevoel bij jongeren.
Op basis van deze twee lessen hebben de jongeren een aantal vragen geformuleerd en/of opgesteld, die ze nu hebben kunnen voorleggen aan hoofdcommissaris-korpschef Philip Pirard.

 

 

 

 

 

De jongeren kregen les in de organisatie en de werking van de geïntegreerde politie in het algemeen en van de werking van de lokale politie (Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken) in het bijzonder. De belangrijkste advies- en beleidsorganen (politieraad, politiecollege en zonale veiligheidsraad) en taken (basispolitiezorg) voor de lokale politie werden eveneens aan de scholieren voorgesteld. Om deze les zeer concreet te houden, kregen de jongeren ook een analyse van de lokale criminaliteitscijfers gepresenteerd waarbij jongeren als verdachte/dader en/of slachtoffer betrokken zijn. Na deze uiteenzetting kregen de leerlingen uitgebreid te tijd om vragen te stellen.
Hierbij was ook de jeugd- en zedenpolitie aanwezig.
Nadien volgde nog een rondleiding in het politiehuis en werd er op een informele manier afgesloten met een korte receptie, waarbij jongeren verder de gelegenheid hadden om met politiemensen van gedachten te wisselen.

 

 

Zowel hoofdcommissaris-korpschef Philip Pirard, als burgemeester en voorzitter van het politiecollege/politieraad Ludwig Vandenhove zien deze ‘les’ als een experiment.
De bedoeling is om op basis van deze éne ervaring een specifieke lessenpakket te ontwerpen voor de laatstejaarsstudenten van alle secundaire scholen in Sint-Truiden en hen dan ook uit te nodigen in het politiehuis.

 

 

Jongeren zo vroeg mogelijk confronteren met het begrip (on)veiligheid kadert perfect in de integrale veiligheidsgedachte, die de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken hoog in het vaandel voert.
Het is in het kader van deze integrale veiligheid en vooral om de bevolking in het algemeen en jongeren in het bijzonder de (on)veiligheidsgedachte eigen te maken, dat de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken zoveel mogelijk schoolgaande jeugd van alle leeftijden naar het politiehuis wil brengen en/of de nodige uitleg gaat geven in de scholen zelf.
Afhankelijk van leeftijdscategorie en van studierichting moeten er uiteraard aparte educatieve pakketten gemaakt worden.
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken is hier volop mee bezig. Hierin pasten onder andere ook het jaarlijks bezoek van hoofdcommissaris-korpschef Philip Pirard en de burgemeesters aan de diverse scholen van Sint-Truiden bij het einde van het schooljaar, waarbij steeds de aandacht getrokken wordt op de verkeersveiligheid door het uitdelen van bijvoorbeeld fietsverlichtingssets.
Hierin kadert ook de poppenkastvoorstelling, die poppentheater Houtekop specifiek in opdracht van de stad Sint-Truiden en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken gemaakt heeft met betrekking tot de hoffelijkheidscampagne.
Zie hierover op deze website ook het artikel met als titel ‘Poppentheather Houtekop en lokale politie hand in hand!’.

 

 

De bedoeling van dit initiatief is ook om hierrond een discussie op gang te brengen, niet alleen in de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, maar ook in een aantal overlegstructuren van het veiligheidsbeleid in het algemeen en de politie in het bijzonder.

 

 

Wij vinden het namelijk belangrijk dat jongeren zo snel mogelijk geconfronteerd worden met alle mogelijke maatschappelijke gegevenheden, en vermits (on)veiligheid écht iets is, waar de burger wakker van ligt, is het ook belangrijk dat dit hierbij aan bod komt.
Hierbij wordt niet enkel gedacht aan schoolgaande jeugd, maar ook aan jeugdverenigingen, etc.
Waarom niet durven dromen van een soort jeugdpolitie, zoals er nu al bijvoorbeeld een jeugdbrandweer bestaat?

 

De bedoeling is ook om gesprekken aan te knopen met een aantal uitgeverijen om te kijken of zij niet bereid zijn om specifieke educatieve projecten te ontwerpen rond veiligheid in het algemeen en politie in het bijzonder voor verschillende leeftijdscategoriën en/of studierichtingen.

 

 

Dit alles kadert uiteraard ook in de OPEN communicatie, die de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken voert.
Zowel hoofdcommissaris-korpschef Philip Pirard en diverse politiemensen, als de burgemeesters, worden regelmatig gevraagd om te gaan spreken voor scholen, verenigingen, serviceclubs, etc. over het veiligheidsbeleid en er zijn ook heel wat groepen, die het politiehuis bezoeken.
Binnenkort zal er trouwens een nieuwe folder verschijnen vanuit de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, om dit nog meer te promoten.
Hierbij wordt niet alleen aangeboden om het politiehuis te bezoeken, maar ook het preventiehuis en de gewestelijke brandweer Sint-Truiden.

 

 

Het is veilig in de lokale politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, ook voor jongeren, laten we dit zo houden!