Limburg kiest voor een integrale aanpak van intrafamiliaal geweld

“Intrafamiliaal geweld blijft een probleem.”, zegt gedeputeerde voor veiligheid Ludwig Vandenhove.
“Alle statistieken, internationaal en nationaal, bevestigen dat.”

“Daarom werken we in Limburg samen met alle partners, die hierrond actief zijn binnen Limburgse Intrafamiliaal Geweld Keten (LINK).
Het gaat om de hulpverleningsinstanties, justitie, de politiediensten, de Vlaamse gemeenschap en de provincie Limburg.
De aanpak is integraal.

Het project is meer dan 10 jaar geleden ontstaan vanuit een aantal politiezones, onder andere Gingelom – Sint-Truiden – Nieuwerkerken.

Op woensdag 28 maart 2014 werd een convenant ondertekend tussen alle betrokken partijen.”

Hieronder vindt u het persbericht.

Limburg kiest voor een integrale aanpak van intrafamiliaal geweld

Intrafamiliaal geweld is een groot maatschappelijk probleem – 3126 feiten in Limburg in 2012 - waar veel Limburgse gezinnen, diensten en organisaties mee in contact komen. “Limburg is al sinds 2004 met succes voortrekker van een gezamenlijke en gecoördineerde aanpak”, zegt gedeputeerde van Veiligheid Ludwig Vandenhove.  “Maar om nog beter te kunnen inspelen op complexe en hoogrisicodossiers, zijn we in 2013 gestart met het pilootproject LINK”, zegt gedeputeerde van Welzijn Frank Smeets. “Binnen LINK – dat staat voor Limburgse Intrafamiliaal Geweld Keten - werken hulpverlening, politie, justitie en bestuur intensief en integraal samen op casusniveau.”

Vandaag bekrachtigen de Limburgse partners hun engagement tot samenwerking binnen LINK door de ondertekening van een convenant in aanwezigheid van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen.

Aan LINK werken zowel de lokale politie als de parketten en justitiehuizen mee, maar ook het CAW, Agentschap Jongerenwelzijn, Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, de geestelijke gezondheidszorg en het Limburgs Steunpunt OCMW’s.

LINK zet specifiek in op complexe en hoogrisicodossiers van intrafamiliaal geweld (IFG), waarin individuele diensten vastlopen en waarin een multidisciplinaire aanpak onontbeerlijk is. Meestal gaat het om gezinnen met veel problemen, waarbij dan ook verschillende organisaties en diensten betrokken moeten worden. Die diensten brengen samen de problemen, risico’s en beschermende factoren in kaart en maken een gezamenlijk plan van aanpak op maat van het gezin, dat uiteraard met het gezin besproken wordt. De uitvoering van dat plan van aanpak wordt afgestemd door één professional - de casusregisseur – die de interventies van de betrokken organisaties coördineert.

Het doel van LINK is dus om samen met het gezin het geweld te stoppen, herhaling te voorkomen en te werken aan de aanwezige beschermende factoren. De sterkte van het gezin vormt daarbij het uitgangspunt. Niet alleen de geweldfeiten komen aan bod, ook achterliggende problemen zoals middelenmisbruik, financiële problemen, psychologische problemen, slechte woonomstandigheden, …  Deze ketenaanpak moet leiden tot meer kwaliteit, samenhang en efficiëntie.

Op basis van de eerste 18 pilootdossiers kunnen we alvast de volgende vaststellingen maken:
•           Het gaat effectief om zeer complexe en zware situaties van intrafamiliaal geweld.
•           In alle dossiers zijn kinderen betrokken als getuige en slachtoffer, en in verschillende dossiers zijn al beschermingsmaatregelen voor de kinderen getroffen.
•           Er is nood aan het betrekken van bijkomende partners en aan de integratie van bestaande vergadertafels.
•           In de meerderheid van de aangemelde dossiers was er onvoldoende informatiedoorstroming en is er nood aan coördinatie en regie.
•           Het samengaan van een hulpverlenend en een juridisch/strafrechtelijk traject is in deze dossiers een grote meerwaarde in de opmaak en uitvoering van het plan van aanpak.
Eind 2014 loopt de pilootfase van LINK af. De ambitie is om te blijven evalueren en evolueren en LINK in de periode 2015-2017 verder uit te bouwen als uniforme provinciale werkwijze inzake complexe IFG-casuïstiek.

 

 

Zie ook Internationale Dag ter bestrijding van Geweld tegen Vrouwen van 28-11-2013 op deze website.