Limburgers participeren in windmolens

Op woensdag 20 november 2013 keurde de Limburgse provincieraad het voorstel van gedeputeerde Ludwig Vandenhove goed om minimaal 20% lokale participatie in de eigendoms- en beheerstructuur van grote windmolens in Limburg te garanderen.

“Wanneer de bevolking windmolens ziet draaien in hun gemeente moeten ze beseffen dat zij als gemeenschap meewerken aan groene energie.
In de toekomst moeten deze molens hun lokale gemeenschap financiële winst opleveren.”, zegt gedeputeerde van leefmilieu en natuur Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u het volledige persbericht.

Ludwig Vandenhove laat Limburgers participeren in windmolens

Tijdens de beleidsverklaring Duurzaam Limburg, die op dinsdag 12 november 2013 aan de Limburgse provincieraad voorgesteld werd, maakte gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove onder andere bekend dat het Windplan Limburg einde 2013 geactualiseerd en uitgebreid zal worden met een Limburgse Energiekaart.
Op woensdag 20 november 2013 keurde de Limburgse provincieraad zijn voorstel goed om minimaal 20% lokale participatie in de eigendoms- en beheerstructuur van grote windmolens in Limburg te garanderen.

In het verleden leverden nieuwe windmolens de facto heel wat winst op. Momenteel zijn windmolens, zeker in Limburg, niet meer rendabel. Dit heeft tot gevolg dat allerlei bedrijven, niet enkel zij die actief zijn in de energiesector, trachten vergunningen te verkrijgen in afwachting dat de winstmogelijkheden opnieuw hoger worden of met de bedoeling ze (op termijn) te verkopen.
In plaats echter van hierin mee te spelen, wil ik anticiperen door het Windplan te actualiseren en het wettelijke kader klaar te hebben, dat ervoor moet zorgen dat burgers kunnen participeren en geen lijdend voorwerp zijn in beslissingen van overheden en bedrijven.”

Voor gedeputeerde Ludwig Vandenhove gaat zijn beleid namelijk over echte alternatieve, duurzame energie. Hierbij hecht hij veel belang aan de adviezen van milieucommissies en de mogelijke overlast voor omwonenden.
Nu gaat hij een stap verder en wil hij verzekeren dat een deel van de winst terugstroomt naar de burgers.
Het doel is dat wanneer mensen de windmolens zien draaien in hun gemeente, ze beseffen dat zij als gemeenschap meewerken aan groene energie en dat deze molens hun lokale gemeenschap financiële winst opleveren.”, aldus Ludwig Vandenhove.
Als we in Vlaanderen en Limburg echt iets willen realiseren op dit vlak, moet er duidelijkheid komen over het wettelijk en financieel kader komen en dus een geactualiseerd Windplan. De Limburgse Energiekaart, die aan het Windplan toegevoegd zal worden, moet alle mogelijke alternatieve energiebronnen (geothermie, warmte, wind, etc.) met alle mogelijke voor- en nadelen voor de bevolking in kaart brengen.

De overheid moet een actieve rol spelen in de ontwikkeling van deze transformatie. In Limburg denk ik aan de NutsHoudersMaatschappij (NUHMA) en het Limburgs Klimaatfonds.

Het is een belangrijke taak van de overheid om aan de bevolking, waarvan de meerderheid voorstander is van duurzame energie, duidelijk uit te leggen wat op gebied van duurzaamheid het beste is voor Limburg. Hoofdprincipe is dat het algemeen belang voorgaat op het individueel belang. Maar zowel de gemeenten  en steden als de bevolking moeten de kans krijgen om te participeren, zeker als het om de eigen omgeving en buurt gaat.

Voor Ludwig Vandenhove moet het over minimum 20% gaan. Op woensdag 20 november 2013 keurde de provincieraad zijn voorstel tot ‘het introduceren van minimaal 20% lokale participatie in de eigendoms- en beheerstructuur van grote windmolens in Limburg’ met veel enthousiasme goed.
Tot dit nieuwe kader duidelijk is, geeft hij er de voorkeur aan een stand-still in te voeren qua afleveren van milieuvergunningen.
Het gaat immers om het realiseren van windenergie in de praktijk, niet om het verwerven van vergunningen.”  

 

Zie onder andere Burgers moeten eigenaar windmolens worden. Het Belang van Limburg, 21-11-2013, p. 22.

Zie ook Rechtstreekse burgerparticipatie in windmolens van 20-09-2013 en Windturbines: de overheid moet keuzes maken! van 29-10-2013 op deze website.

 

 

 

Tags: