Limburgs Veldstudiecentrum (LIVEC) hotspot voor ‘citizen science’ in Limburg!

Op donderdag 30 mei 2013 werd het Limburgs Veldstudiecentrum (LIVEC) officieel voorgesteld aan een aantal partners waaronder Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), Natuurpunt vzw,  De Vlaamse Landmaatschappij (VLM), verschillende natuurcentra en natuurverenigingen, hogescholen en de Universiteit Hasselt, de regionale landschappen, de werkgroepen van de Limburgse Koepel voor Natuurstudie (LIKONA) en het Limburgs Natuur- en milieueducatief Netwerk (LIMNET) in het kasteel van Bokrijk.

“De bedoeling van LIVEC is leerlingen, leerkrachten, vrijwilligers, etc., ja zelfs de gewone burger, (nog) meer te betrekken bij het natuuronderzoek.”, zegt gedeputeerde voor natuur Ludwig Vandenhove.
“Het kan sterk bijdragen tot interesse voor de natuur bij kinderen en jongeren.”

 

Hieronder vindt u de perstekst.  

Limburgs Veldstudiecentrum (LIVEC) hotspot voor ‘citizen science’ in Limburg!

Biodiversiteit behouden en versterken is een speerpunt van het beleid van de provincie Limburg.
Na de verhuis van het Provinciaal Natuurcentrum naar Craenevenne (Genk) zullen vrijwilligers en scholen er terecht kunnen in het LIVEC, het Limburgs Veldstudiecentrum, voor onderzoek van de natuur.
Gedeputeerde voor natuur Ludwig Vandenhove: “Hierdoor wordt de site Craenevenne een hotspot voor natuuronderzoek door gewone burgers. De aftrap voor de uitbouw van het LIVEC werd donderdag gegeven in Bokrijk. De provincie lichtte de stand van zaken en haar plannen toe, partners werden uitgenodigd om mee te werken.

Nulmeting
Het Provinciaal Natuurcentrum verhuist in het najaar naar haar nieuwe locatie aan Craenevenne in Genk. Op deze locatie zal het LIVEC het levenslicht zien.
Als voorbereiding wordt momenteel door het Provinciaal Natuurcentrum samen met vrijwilligers van de Limburgse Koepel voor Natuurstudie (LIKONA) en studenten van de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) op de site een nulmeting uitgevoerd. Planten werden geteld en op soort gebracht. Rond het gebouw werden de bomen op korstmossen afgespeurd, wat 20 soorten opleverde (o.a. plat dambordje en vliegenstrontjesmos). Maandelijks worden vanglampen ontstoken om te kijken welke nachtvlinders er rond het gebouw vliegen, voorlopig staan er 220 soorten op de lijst. Met bodemvallen telde men mieren en spinnen. Dat leverde 5 mieren- en 58 spinnensoorten op, waaronder de aardspin, een zeldzame vogelspin. Op de site ligt nogal wat dood hout, een belangrijk leefgebied voor veel soorten. Hier werden dan ook heel wat mossen en enkele bijzondere houtkevers gevonden. Met speciale valletjes werden muizen gevangen, vooral bosmuizen en met de batdetector werden drie soorten vleermuizen op soort gebracht.
Deze nulmeting toont dat er al heel wat soorten op de site leven. “We willen in Craenevenne echter nog een stapje verder gaan en het beheer van het gebied zo aanpassen dat ook bedreigde soorten, bijvoorbeeld solitaire bijen, hier een leefplekje vinden. Het gebied moet ook een belangrijke ecologische stapsteen worden – zeg maar een overstap tussen het Wik en De Maten - voor amfibieën, libellen en kleinere zoogdieren”, zegt bevoegd Ludwig Vandenhove.

Netwerking
Het onderzoeken van de biodiversiteit samen met studenten en vrijwilligers is een goed voorbeeld van het type onderzoek dat de provincie vanuit het LIVEC wil ondersteunen. “Citizen science” is de internationale term hiervoor.
Het LIVEC is immers een ontmoetingsplaats voor iedereen die de Limburgse biodiversiteit wil bestuderen. Niet enkel professioneel opgeleide onderzoekers of oude rotten, ook nieuwkomers, zoals bijvoorbeeld scholen die een educatief project op de site komen uitvoeren, kunnen hun steentje aan het onderzoek bijdragen.
Het Provinciaal Natuurcentrum betrekt al decennia lang diverse partners bij het bestuderen en beleven van de biodiversiteit in Limburg. Mensen die zich in Limburg met natuurstudie bezighouden, worden samengebracht in de Limburgse Koepel voor Natuurstudie (LIKONA). Het Limburgs Natuur- en Milieueducatief Netwerk (LIMNET) richt zich tot mensen die actief zijn in de NME-sector.
Via Milieuzorg Op School (MOS) ondersteunt de provincie scholen, via het Limburgs Steunpunt Biodiversiteit (LISBIO) de gemeenten. “De enorme vakkennis uit al deze netwerken komt in het LIVEC samen en gebruiken we om burgerprojecten op het snijvlak van natuurstudie-educatie-natuurbeleid te ondersteunen. Deze projecten zullen niet enkel interessante informatie opleveren, die we kunnen gebruiken om de Limburgse biodiversiteit nog beter te beschermen. Ze zullen de onderzoekers ook aanzetten na te denken over wat biodiversiteit voor de mens en voor de economie betekent en wat de impact van hun gedrag op die biodiversiteit is”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove. 
En de impact van ‘gedrag met kennis van zaken’ is positief voor het behoud van de biodiversiteit!“

Logistiek
In het LIVEC kunnen onderzoekers gebruik maken van goed ingerichte werkruimtes en vergaderzalen voorzien van de laatste multimediale snufjes. Ze kunnen er ook vakliteratuur raadplegen in het documentatiecentrum, de LIKONA-soortendatabanken en GIS-databanken raadplegen. Deze logistieke ondersteuning zal een hefboom zijn om vrijwilligers en scholen, maar ook gemeenten te ondersteunen bij het uitvoeren van interessante onderzoeksprojecten. 
Zowel vrijwilligers, verenigingen, scholen als gemeenten kunnen vanaf het najaar gebruik maken van de diensten van het LIVEC en meewerken aan de verdere uitbouw ervan.
De bedoeling is om ook leerlingen, leerkrachten, vrijwilligers enz. zelfs de gewone burger meer te betrekken bij natuuronderzoek. Door zo veel mogelijk jongeren en kinderen aan te trekken stimuleren we bovendien de instroom en de verjonging van de vrijwilligers.”, besluit gedeputeerde Ludwig Vandenhove. 

Samen verder werken
Samen met verschillende partners zoals bijvoorbeeld het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), Natuurpunt,  De Vlaamse Landmaatschappij (VLM), verschillende natuurcentra en natuurverenigingen, hogescholen en Universiteit Hasselt, de regionale landschappen, de werkgroepen van de Limburgse Koepel voor Natuurstudie (LIKONA) en het Limburgs Natuur- en milieueducatief Netwerk (LIMNET) zal het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) de uitbouw van het LIVEC verder uitwerken. Gisteren werd er met al de partners al een eerste keer gebrainstormd over de mogelijkheden die het LIVEC aan hen kan bieden. Interessante ideeën staken de kop op en zullen op korte termijn verder uitgewerkt worden. Een verslag van dit eerste overleg vind je vanaf maandag terug op www.livec.be.

 

Zie ook Limburgs Veldstudiecentrum (LIVEC) opgericht van 2 maart 2013 op deze website.

Tags: