Meer aandacht voor de plattelandsgemeenten

Haspengouw - Visit Limburg

"Ik ben het volmondig eens met de oproep van het Westhoekoverleg aan de Vlaamse overheid voor meer aandacht en middelen voor de Vlaamse plattelandsgemeenten (1)", zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

"Het toekomstig Vlaams regeerakkoord moet hier structureel aandacht aan besteden met concrete maatregelen en concrete financiering.

In die zin zou het goed zijn dat zoveel mogelijk plattelandsgebieden en -gemeenten hierbij betrokken zouden worden om de maatschappelijke en politieke druk zo hoog mogelijk te leggen.

Maar dat zal dan snel moeten gebeuren.

Sommige gemeenten, zoals Glabbeek en Linter, stellen voor aan de andere gemeenten een motie in de gemeenteraad te stemmen.

Ik geloof niet echt in moties, maar alle middelen zijn goed.

Er moet structureel iets gebeuren: hervorming van het Gemeentefonds, eventueel een Plattelandsfonds voor specifieke projecten en een screening van elke Vlaams decreet naar het plattelandsgebeuren toe met de mogelijkheid om bepaalde gebieden positief te discrimineren.

Wij moeten ons in Zuid-Limburg en Haspengouw hier ook op voorbereiden.

In de jaren '90 en het begin van de jaren 2000 hadden we daarvoor geëigende structuren: de vzw Steekontwikkeling Zuid-Limburg en de vzw Streekplatform Haspengouw.

Ik ben van beide nog voorzitter geweest.

Ik pleit zeker niet voor nieuwe structuren.

Regelmatige samenkomsten van alle burgemeesters en parlementairen, aangevuld met vertegenwoordigers van het middenveld, lijken mij hiertoe een goed instrument.

De provincie, zoals ik die zie en die dan zeker zou moeten blijven bestaan, zou hiertoe het initiatief kunnen nemen.

In datzelfde verband stel ik mij de vraag hoever het momenteel staat met Limburgse Regionaal Economische Samenwerking) (LIRES) en de diverse voorgestelde projecten.

Hetzelfde geldt met het voorstel van de vorige Limburgse deputatie, waar ik zelf deel van uitmaakte,

om een systeem van 'corporate governance' te innoveren om alzo het teveel aan Limburgse structuren beter op elkaar af te stemmen.

Ik heb er mijn laatste schriftelijke vraag in de provincieraad over gesteld, ik ben benieuwd naar het antwoord."

Foto: Visit Limburg