Meer windturbines in Limburg?

“Ja, ik ben voor meer windturbines in Limburg.”, zegt gedeputeerde  voor milieu Ludwig Vandenhove.
“Zij passen perfect in de beleidsdoelstelling Limburg C02-neutraal.”

“De uitdaging bestaat erin hier een zo breed mogelijk draagvlak voor te krijgen in gemeenten/steden en bij de lokale bevolking.
Overleg met alle betrokken partners is hierbij belangrijk, maar op een bepaald ogenblik moet er beslist worden.”, aldus Ludwig Vandenhove.

De Limburgse deputatie leverde op donderdag 11 april 2013 een milieuvergunning af voor een extra windturbine op de terreinen van nv De Scheepvaart in Genk-Zuid.

Hieronder vindt u het persbericht.

Extra windturbine Genk-Zuid

De deputatie leverde vandaag op voordracht van bevoegd gedeputeerde Ludwig Vandenhove de milieuvergunning af voor het bouwen van één extra windturbine aan het vergunde windturbinepark op de terreinen van de Scheepvaart te Genk-Zuid.
Dit brengt het totaal op 5 windturbines aan het Albertkanaal ter hoogte van bedrijventerrein Genk-Zuid.

De Provinciale Milieuvergunningscommissie gaf op 7 januari 2013 een verdeeld advies, waarop de deputatie de uitspraaktermijn m.b.t. de milieuvergunningsaanvraag met 2 maanden verlengd heeft.

In die tussentijd heb ik een gezamenlijk overleg gehad met de aanvrager Machiels Real Estate, de stad Bilzen en de stad Genk. Ook met Ruimte Vlaanderen en het Agentschap Bos en Natuur is overlegd. Op basis van dit overleg hebben de colleges van burgemeesters en schepenen van Bilzen en Genk een positief advies uitgebracht, waar zij voordien negatief stonden ten aanzien van de nieuwe inplanting.”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.  
Bij complexe aanvragen is het belangrijk samen rond de tafel te zitten met alle betrokken partijen om zo tot een resultaat te komen waar iedereen achter kan staan.
Dit is een goede methodiek om tot een werkbaar compromis te komen, ik wil deze in de toekomst ook blijven toepassen

Het gunstige advies voor de nieuwe inplanting gaat gepaard met een aantal bijzondere voorwaarden zoals de opmaak van een gedetailleerd natuurinrichtingsplan, een schriftelijk engagement van De Scheepvaart en Machiels Real Estate om het plan uit te voeren en het terug in beheer geven van het terrein aan Natuurpunt als de herinrichting voltooid is.

Zie onder andere ‘Provincie levert milieuvergunning af voor extra windturbine Genk-Zuid’, Limburg Actueel, 11 april 2013; ‘Kort Provincie geeft vergunning voor vijfde windmolen op Genk-Zuid’, Het Belang van Limburg, 12 april 2013, p.27; ‘Genk-Zuid krijgt extra windturbine’, Het Laatste Nieuws, 12 april 2013, p.19; Het Nieuwsblad, 12 april 2013, p.20;

Zie ‘Soepel, maar consequent!’ van 25 februari 2013 enKomen er nooit windturbines in Sint-Truiden?van 13 april 2013 op deze website.

 

Tags: