Modder- en wateroverlast in Zuid-Limburg bestrijden

“Wij blijven inzetten op de aanpak van de modder- en wateroverlast in Zuid-Limburg.”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
“Daartoe heeft de deputatie op mijn voorstel op donderdag 3 april 2014 nog een aantal beslissingen genomen.”

Hieronder vindt u het persbericht.

PROVINCIE ZORGT VOOR BETERE BEVEILIGING TEGEN WATER- EN MODDEROVERLAST IN ZUID-LIMBURG

De deputatie van donderdag 3 april 2014 besliste op voorstel van gedeputeerde Ludwig Vandenhove positief over 2 waterprojecten: het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst voor het ontwerpen van een overstromingszone op de Kleine Herk te WELLEN en de bouw van een erosiedam in RUTTEN om water en modder op te vangen.

Overstromingszone op de Kleine Herk te Wellen
De provincie Limburg heeft reeds heel wat inspanningen geleverd in de vallei van de Kleine Herk om Wellen tegen wateroverlast te beveiligen. Het wachtbekken aan de Kalverstraat en de overstromingszone aan de Nutstraat kunnen ongeveer 70 000 m³ water bergen.
Het laatste decennium breidt echter de verharde oppervlakte in het stroomgebied dermate uit dat bijkomende maatregelen nodig zijn. In het kader van de watertoets, die voor elk groot bouwdossier en rioleringsdossier moet gedaan worden, is aan Aquafin, Infrax en de stad Borgloon opgelegd om de versnelde afvoer te compenseren in een overstromingszone.
Daarnaast heeft het provinciebestuur zelf ook nog plannen om zulke zone aan te leggen op grondgebied Borgloon - ter hoogte van het industrieterrein Tivoli - zodat alle werken om meer water te stockeren kunnen gecombineerd worden.

Via een samenwerkingsovereenkomst worden nu de handen in elkaar geslagen om het ontwerp te laten opstellen. De gronden zijn gelegen in de ruilverkaveling Jesseren en zullen bij de herverkaveling toebedeeld worden aan de provincie Limburg. De Vlaamse Landmaatschappij zal gevraagd worden om de werken uit te voeren binnen deze ruilverkaveling”, aldus gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

 

Erosiedam te Rutten
De voorbije jaren zorgden hevige regenbuien meermaals voor water- en modderoverlast in Rutten, een deelgemeente van Tongeren. Onweders zetten straten blank en zorgden voor tientallen ondergelopen kelders. Om het overstromingsrisico in Rutten te beperken bouwde de provincie Limburg al een wachtbekken op de Ezelsbeek, net stroomopwaarts van Rutten. Eind mei 2008 werd het wachtbekken echter zwaar op de proef gesteld. Door de enorme aanvoer van water en modder dat van de hoger gelegen gebieden naar beneden stroomde, liep het wachtbekken van Rutten uiteindelijk over. Om Rutten beter te beschermen tegen water- en modderoverlast én om het bestaande wachtbekken te ontlasten, waren bijkomende maatregelen in het opwaarts gelegen landbouwgebied noodzakelijk.

De stad Tongeren deed een beroep op de expertise van het Provinciaal Steunpunt Land & Water, een samenwerking tussen de watering van Sint-Truiden en de provincie Limburg. De erosiecoördinator van het Provinciaal Steunpunt ging onderhandelen met de betrokken landbouwer. De medewerking van de landbouwers en eigenaars is cruciaal omdat alle maatregelen vrijwillig zijn. De erosiecoördinator leverde ook administratieve ondersteuning bij het aanvragen van subsidies en vergunningen. De Dienst Water en Domeinen van de provincie Limburg stond in voor de opmeting van het perceel en het ontwerp van de damconstructie.

Dankzij de goede samenwerking werd er op het landbouwperceel een aarden dam gebouwd met daarachter een erosiepoel en een graszone.

Tijdens hevige regenbuien zal de dam het water en de modder dat van de akkers afstroomt (tijdelijk) opvangen in de erosiepoel achter de dam. Het sediment kan dan bezinken en het water wordt vertraagd afgevoerd via een leegloopleiding onder de weg naar de Ezelsbeek. Op die manier wordt het afvoerdebiet naar de Ezelsbeek beperkt. Bovendien komt er zo minder modder in de Ezelsbeek terecht. Dit zorgt voor minder sedimentatie in de Ezelsbeek én in het wachtbekken en dus voor een betere waterbeheersing.

Het Limburgse provinciebestuur zet niet alleen haar expertise in om steden en gemeenten te ondersteunen, maar doet ook een financiële duit in het zakje. Provincie Limburg reikt een subsidie uit van 3.169,35 euro aan de stad Tongeren”, aldus gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
Ook de Vlaamse Overheid subsidieert het erosiebestrijdingsproject aan de Ezelsbeek in Rutten.

 

Zie ook Risico op wateroverlast in Wellen weer verkleind van 23 juni 2013 en Kleine dingen van 4 mei 2013 op deze website.