"Niet alle politiemensen zijn 'geldwolven'!"

Dat zei Ludwig Vandenhove, burgemeester en tevens voorzitter van het politiecollege en de politieraad, onder andere tijdens de officiële nieuwjaarsreceptie van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken op vrijdag 27 januari 2012.

Hij doelt hiermee op gebeurtenissen in bepaalde politiezones, die alle politiepersoneel in een slecht daglicht dreigen te plaatsen.

 

Ludwig Vandenhove had het ook over veiligheid als een basistaak van de overheid, waarmee omzichtig moet omgesprongen worden bij eventuele besparingen, over de voorlopige resultaten van de veiligheidsbevraging, waarop meer dan 1700 inwoners, ouder dan 15 jaar, hebben geantwoord, over de mogelijke samenwerking tussen politiezones (een idee dat hij steunt) en over een aantal nieuwe initiatieven in 2012, zoals een grotere sensibilisering van de wijkinspecteurs rond dementie en een verregaande samenwerking met de banken.

 

 

 

 

 

Hieronder vindt u de integrale versie van de speech van Ludwig Vandenhove.

 

 

Geachte genodigden
Dames en heren
Collega’s uit de politiek

 

 

De laatste vrijdag van de maand januari betekent traditiegetrouw de nieuwjaarsreceptie van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

 

 

Het is nog januari, dus mogen er nog nieuwjaarswensen uitgewisseld worden: gelukkig nieuwjaar en vooral een goede gezondheid voor u en allen, die u dierbaar zijn, ook namens de collega-burgemeesters Benny Bamps en Charly Moyaerts, de politieraad en alle personeelsleden van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en de preventiedienst van de stad Sint-Truiden.

 

 

Ik wil mij aansluiten bij de woorden van korpschef ad interim (ai) Jan Gielen aan het adres van de familie van onze overleden erecommissaris van de gemeentepolitie van Sint-Truiden Roger Coenen.
Van 1 januari 1995, toen ik burgemeester werd, tot aan zijn pensioen op 31 augustus 1999 heb ik de gelegenheid gehad om nauw met hem samen te werken als commissaris.

 

 

Ik ben fier op onze lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.
Regelmatig brengen andere Vlaamse zones een bezoek om te kijken hoe hier gewerkt wordt, worden we gevraagd op studiedagen om te spreken en/of om bijdragen te maken voor publicaties en/of tijdschriften en worden initiatieven van ons overgenomen door andere politiezones.
Voor diegenen, die mij kennen, weten dat ik geen bluffer ben, maar het mag, zonder onze minder sterke punten te vergeten, gezegd worden dat we nog altijd goed bezig zijn.
Dit zal blijken uit de jaarverslagen 2011 van de politiezone en de preventiedienst, die binnen enkele weken zullen gepubliceerd worden.
Ik wil hiervoor korpschef ai Jan Gielen en alle personeelsleden van harte bedanken. En ik wil hiervoor ook nog onze voormalige korpschef Philip Pirard bedanken, die het nu elke dag in de politiezone Hasselt - Zonhoven -Diepenbeek (HAZODI) waarmaakt.
Plezierig is dat hij nu zoveel zaken implementeert, die wij reeds een aantal jaren doen.
Op een bepaald ogenblik hebben we lachend gezegd dat we zouden wedijveren welke zone, weliswaar positief, het meest in de media zou komen.

 

 

Ik geef maar één voorbeeld van acties, die wij al jaren doen en waarmee sommige politiezones nu pas beginnen.
Na het spijtige jachtongeval in Maaseik zijn er heel wat politiezones, die vergaderingen organiseren met de wildbeheerseenheden.
Wij doen dit al jaren, trouwens ook om alle gebruikers van de OPEN ruimte, zoals wandelaars en fietsers (recreanten), milieuactivisten, landbouwers, fruittelers, jagers, etc., aan te zetten tot wederzijds begrip.
Er is nu zelfs in samenspraak met die wildbeheerseenheden een specifiek bord ontwikkeld om iedereen er nog meer op te wijzen dat ze een gebied betreden waarin gejaagd wordt.

 

 

Dames en heren
Beste vrienden

 

 

De politiehervorming is 10 jaar oud (of jong?) en sommige politiezones maken daar zelf een officiële viering van.
Ik doe niet mee aan de negatieve berichtgeving in de media omtrent de politiehervorming als gevolg van een aantal concrete situaties, die zich met bepaalde politiemensen in bepaalde zones hebben voorgedaan.
Mijn stelling blijft dat de politiehervorming na 10 jaar een positief bilan kan voorleggen, maar dat een permanente evaluatie, gezien de snel wijzigende maatschappelijke context, nodig blijft, net zoals dat voor andere beleidsdomeinen het geval is.

 

 

Ik doe niet mee aan het ‘meehuilen met de wolven’ over bijvoorbeeld de verloning en de verschillende premiestelsels, die bestaan.
Negatieve kritiek geven, zeker op de politie, die u soms terecht verbaliseert, is gemakkelijk voor de bevolking en de media.
Evalueren en na overleg met de representatieve vakorganisaties aanpassen, akkoord, maar nu mag het niet voorgesteld worden alsof alle politiemensen ‘geldwolven’ zijn, die profiteren van het systeem. Ook dit systeem is immers democratisch tot stand gekomen in het federale parlement na voldoende overleg met alle betrokkenen.

 

 

Besparen is de boodschap waar we dagelijks mee geconfronteerd worden, ook bij de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.
Korpschef ai Jan Gielen heeft het daarnet al over gehad.
Ik heb daar nog al een genuanceerde mening over en dat geldt zeker voor de politiediensten.
De veiligheid van de burger garanderen, is en blijft een basistaak van de overheid en dat mag belastingsgeld kosten.
Als er taken moeten afgeschaft worden, zijn er heel wat andere beleidsdomeinen, die hiervoor in aanmerking komen.
Waarom zijn meer en meer burgers bereid om te betalen voor sommige (schijn)vormen van private veiligheid, zoals alarmen, camera’s, etc. en niet of veel minder voor de veiligheid via de overheid?
Politiemensen, jullie moeten hier via de representatieve organisaties veel offensiever in worden.
Jullie kunnen op de steun van mijn collega-burgemeesters en mijzelf blijven rekenen, maar ik wil dat dit wederzijds is en dat je dit beseft en dat laat merken door uw dagelijkse inzet en uw dagelijks werk en gedrag.

 

 

Wat mij in dit verband frappeert, is dat er ondertussen, met minder geld, maar altijd meer verwacht wordt van de politiemensen op het terrein. Een recent voorbeeld is leefmilieu.
Vlaams minister van leefmilieu wil nu zelfs dat de milieuambtenaren en de milieupolitie ‘snuffelteams’ gaan vormen om bij smogalarm houtkachels of open haarden, die nog branden, op te sporen.
Een recent rapport van het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten (Comité P) stelt dat de politiezones er te weinig in slagen om milieuovertredingen aan te pakken.
Akkoord, maar om hieraan te voldoen, zal er capaciteit moeten bij komen, dit wil zeggen aanwervingen.
Iedereen, die het politielandschap een beetje kent, weet dat nu slechts een minderheid van de Belgische politiezones een cel leefmilieu heeft, die dan nog eerder bezig is met overlastproblemen, zoals burenlawaai, sluikstorten, etc. dan wel met de echte en grote overtreders, zoals sommige bedrijven.
Als er bepaalde uitspraken en/of voorstellen gedaan worden, moeten daar ook de nodige consequenties qua personeelsinzet aan gekoppeld worden.
Voor alle duidelijkheid: wij hebben een milieu- en een dierenpolitie.  

 

 

 

Dames en heren
Beste vrienden

 

 

Nog enkele beschouwingen:

 

 

-          wij hebben een lokale veiligheidsbevraging georganiseerd einde 2011 als variant van de vroegere veiligheidsmonitor.
De respons was zeer groot: 1778 inwoners, ouder dan 15 jaar, hebben geantwoord. De bevraging is dus zeker representatief.
De definitieve resultaten zullen in het voorjaar bekend zijn.
De gegevens zullen in de loop van februari 2012 verwerkt worden door de federale politie.
De voorlopige resultaten op basis van een toevalsgewijze steekproef van 100 vragenlijsten zijn alvast positief:

 

o       48% vindt dat overdreven snelheid moet worden aangepakt, 29 % vindt dat woninginbraken prioritair zijn.
25% vindt sluikstorten en zwerfvuil een probleem. Wildparkeren (18%), agressief verkeersgedrag (15%) en overlast door alcohol of druggebruik scoren ook nog redelijk hoog.
Op straat lastiggevallen worden (11%), geluidsoverlast (9%), zakkenrollerij (8%), fietsdiefstal (7%), vandalisme en graffiti (7%) en diefstal uit auto’s (6%) sluiten dit rijtje af;

 

o      24% voelt zich nooit onveilig en 32% voelt zich zelden onveilig.
32% voelt zich soms onveilig.
6 % voelt zich vaak onveilig en 1% voelt zich altijd onveilig;

 

o      de overgrote meerderheid (75%) is zeer of gewoon tevreden.
20% is tevreden noch ontevreden en 5% is minder tevreden of niet tevreden;

 

o      ruim 80% van de bevraagden kent zijn wijkagent van ziens of bij naam.
Nog eens 7% heeft soms tot regelmatig contact met de wijkagent;

 

-          ik sta volledig achter de idee van gouverneur Herman Reynders om een nauwere samenwerking tussen politiezones na te streven.
Volgens mij kan hier in Limburg zowel territoriaal, als inhoudelijk een goed plan voor uitgewerkt worden, rekening houdend met het behoud van voldoende autonomie voor de betrokken gemeenten en steden. Protocollen tussen politiezones, maar eveneens met derden, zoals de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken er een 16-tal heeft, zijn hiertoe onder andere een ideaal middel;

 

-          ook in 2012 zal de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken een aantal nieuwe initiatieven nemen. Zo hebben we deze week vergaderingen gehad zowel rond hoe onze wijkinspecteurs beter kunnen inspelen op het gegeven van dementie, als met de banken hoe nieuwe fenomenen, zoals shouldersurfing, skimming en phising kunnen aangepakt worden.

 

Tot slot wil ik de voorzitter en de leden van de Vriendenkring en het onderhoudspersoneel bedanken voor het (mee) organiseren van deze nieuwjaarsreceptie.

 

 

En ook nog bedankt en proficiat aan de gepensioneerden van vorig jaar Johnny Vangrieken, Ludo Grossils, Pierre Reynders en Falco, de politiehond van Serge Jossa

 

 

Ik wens u nog een prettige verderzetting van deze receptie.

 

 

Zie onder andere ook de teksten ‘Geen wijzigingen om te wijzigen!’ van 8 februari 2011, ‘Lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken stelt jaarverslag 2010 voor!’ van 22 mei 2011 en ‘Jaarverslag 2010 preventiedienst Sint-Truiden voorgesteld!’ van 3 juli 2011 op deze website.