Omgevingsvergunning: ja, maar!

De omgevingsvergunning is een nieuw vergunningensysteem dat de huidige stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning wil integreren in één besluit.
Dit moet op het terrein tot een eenvoudigere, meer efficiënte en vooral snellere vergunningsverlening leiden.

Allemaal goed en wel”, zegt gedeputeerde van leefmilieu Ludwig Vandenhove, “maar wat gaat dit in de praktijk geven?”.

Principieel ben ik voor zulke omgevingsvergunning, maar er moeten nog heel wat concrete vragen beantwoord worden.

Wat zal er gebeuren met éénvoudige stedenbouwkundige aanvragen (zogeheten huis- , tuin- en keukendossiers)? Zal hier nu ook een milieuvergunningsaanvraag moeten voor plaatsvinden?
Gaan deze éénvoudige dossiers niet enorm verzwaard worden?

Hoe staan de middenstand- en werkgeversorganisaties tegenover deze huidige evolutie op Vlaams niveau?
Het zijn precies zij, die vragende partij zijn voor deze omgevingsvergunning, niet zozeer de gemiddelde burger.

De Vlaamse regering wil deze nieuwe regeling dit jaar nog rond hebben.
Dreigt er niet heel wat juridische onzekerheid, gezien de vele vragen, die er nog zijn?

Hoe gaat de handhaving en opvolging (controle) van de milieuvergunningen gebeuren?
In de nieuwe regeling zou de milieuvergunning, net zoals de bouwvergunning nu, onbeperkt in de tijd worden.
Nu is een milieuvergunning tijdelijk.

Vooral dat laatste baart mij zorgen, omdat wij nu in Vlaanderen nauwelijks van een milieuhandhavingsbeleid kunnen spreken.
Wat mij betreft, kan dit perfect een taak van het provinciale niveau worden.”

Op vrijdag 1 februari 2013 heeft een delegatie van de Limburgse bestendige deputatie een overleg gehad met de Limburgse werkgeversorganisaties.
Ludwig Vandenhove was hierbij aanwezig.
Hieronder vindt u de integrale perstekst hieromtrent.

31 januari 2013

Deputatie overlegt met partnerorganisaties over de mogelijke omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning is een nieuw vergunningensysteem dat de huidige stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning wil integreren in één besluit. Dit moet op het terrein tot een snellere, eenvoudigere en efficiëntere vergunningsverlening leiden.

Op 15 oktober 2010 keurde de Vlaamse Regering de Visienota "Versnellen van investeringsprojecten" goed.  ln deze visienota worden concrete krachtlijnen en acties voorop gesteld om projectgedreven processen te vereenvoudigen, te verbeteren en te versnellen. Onder meer een optimalisatie van de vergunningsprocedures is hierbij van cruciaal belang, zodat een initiatiefnemer op een eenvoudige, transparante en snelle manier de noodzakelijke vergunning(en) kan aanvragen en bekomen in de realisatie van zijn project. 

Gedeputeerde Marc Vandeput: “ De invoering van een omgevingsvergunning betreft een Vlaamse bevoegdheid. Als deputatie zijn we ten volle bereid om onze medewerking te verlenen aan de Vlaamse overheid bij het uitwerken van deze omgevingsvergunning.  Via de provinciale omgevingsvergunningscommissie kunnen we immers een scharnierfunctie vervullen tussen de burgers en gemeenten enerzijds, en de Vlaamse en provinciale diensten anderzijds.”

Morgen, vrijdag 1 februari 2013, geven de betrokken gedeputeerden Marc Vandeput, Ludwig Vandenhove en Inge Moors een stand van zaken aan Limburgse partnerorganisaties VKW Limburg, Voka - Kamer van Koophandel Limburg, Unizo Limburg, Confederatie Bouw en Boerenbond met betrekking tot het tot stand komen van dit vergunningenstelsel. Op die manier wil de provincie Limburg vanaf het eerste stadium bemerkingen vanuit het veld bundelen en in rekenschap brengen.

Gedeputeerde Inge Moors:  “In het kader van het versnellen van plannings- en investeringsprojecten in onze provincie is het belangrijk om op een snelle, deskundige en adequate manier vergunning af te leveren. Hierbij is ook de geboden rechtszekerheid t.a.v. een initiatiefnemer erg belangrijk. Het belang van de rol die de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) hierin kan opnemen is erg groot.”

Inzake de omgevingsvergunning zijn er voor het provinciebestuur Limburg nog wel enkele belangrijke aandachtspunten. Zo is transparantie in het opstellen van de lijsten een noodzaak, zodat eenduidig is welk niveau (gemeente, provincie, gewest) bevoegd is voor welke aanvragen. Ook de procedures moeten gestroomlijnd en duidelijk zijn, niet in het minst omwille van de rechtsbescherming. “Provincie Limburg wil Vlaanderen, indien gewenst, met haar opgebouwde expertise bijstaan in het uitwerken van de procedures”, reageert gedeputeerde Ludwig Vandenhove. “Als gedeputeerde van Leefmilieu & Natuur heb ik bijzonder aandacht voor het luik ‘milieu’. Omwille van het permanente karakter van de omgevingsvergunning wordt namelijk ook voor dit luik een vergunning zonder einddatum afgeleverd! De evaluatieprocedure voor het luik ‘milieu’ moet zorgvuldig uitgewerkt worden, op geregelde tijdstippen moeten de installaties gescreend worden op milieutechnisch vlak.”

De rol en betekenis van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) moet bovendien vastgelegd worden. Dit moet het scharnierpunt zijn in de vergunningsverlening, waardoor de provincies hun know-how kunnen ter beschikking stellen van de gemeenten en waarbij de verschillende adviserende instanties, onder voorzitterschap van de provincie, eensluidende adviezen kunnen afleveren aan de schepencolleges en de deputatie.

“Morgen toetsen wij onze aandachtspunten aan de ervaringen van het middenveld. Omdat we ervan overtuigd zijn dat dit reflectiemoment waardevolle inzichten kan opleveren, waren we eensgezind om zo snel mogelijk met hen rond de tafel te zitten”, besluiten gedeputeerden Ludwig Vandenhove en Inge Moors.

De deputatie zal haar aanbevelingen inbrengen in de werkgroep Vlaanderen-provincies terzake. Het volgende overleg van deze werkgroep zal doorgaan op dinsdag 5 februari 2013. 

 

Zie onder andere “Omgevingsvergunning provinciaal aanpakken”, TVL-journaal op vrijdag 1 februari 2013.

Zie ook “Provincieraad en bestendige deputatie Limburg officieel geïnstalleerd” van 4 december 2012 en “Verklaring bestendige deputatie” van 6 december 2012 op deze website.

 

 

 

Tags: