Provincie Limburg moet dierenwelzijn blijven koesteren

“De provincie Limburg heeft zich geprofileerd als een diervriendelijke provincie.

Dat moet zo blijven.”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

“In een besparingsronde moet je solidair zijn met de andere politieke partijen en met de collega’s. Vandaar dat er spijtig genoeg ook op dierenwelzijn ingeleverd is naar aanleiding van de provinciale begroting 2014 en de meerjarenplanning. Maar samen met sp.a –collega Jean-Paul Peuskens zoek ik naar oplossingen binnen andere beleidsdomeinen zodat de provincie Limburg haar werk qua dierenwelzijn kan voorzetten.

Dierenwelzijn is nu nog een federale bevoegdheid, maar door ‘het Vlinderakkoord’ verhuist die bevoegdheid naar Vlaanderen. De sp.a wil van deze gelegenheid gebruik maken om ook op Limburgs niveau het dierenwelzijn onder (een) andere bevoegdhe(i)den te brengen. Zoals op zovele vlakken willen we hier het goede voorbeeld stellen.

Sp.a –provincieraadslid Kelly Linsen hield hierover een tussenkomst in de provincieraad op woensdag 13 november 2013.

Ik zal kortelings een initiatief nemen om samen met vertegenwoordigers van de Limburgse Raad voor Dierenwelzijn, de sp.a provincieraadsleden Kelly Linsen en Mieke Mulders en collega-gedeputeerde Jean-Paul Peuskens rond de tafel gaan te zitten hoe dit voorstel concreet gestalte kan krijgen.

Hieronder vindt u de perstekst.

Geregionaliseerde bevoegdheid

Het was provincieraadslid Kelly Linsen, die gisterenavond in de provincieraad pleitte om de provinciale rol in het dierenwelzijnsbeleid niet verloren te laten gaan. Eerder had ook de dierenwelzijnsraad al aan de alarmbel getrokken, nadat bekend geraakt was dat het provinciebestuur na 2016 geen aparte werkingsmiddelen meer zal voorzien voor dierenwelzijn.

“Het is crisis en dus moet er bespaard worden. Maar net door die crisis krijgen dierenasielen vandaag ook nog meer vragen om huisdieren op te nemen. Het doet me dan ook pijn dat in de provinciale begroting vanaf 2017 geen budget meer voorzien is voor initiatieven inzake dierenwelzijn. Ik had graag middelen voor dierenwelzijn in de begroting gezien tot 2018”, aldus Kelly Linsen.

In haar tussenkomst verwees Kelly Linsen ook naar de regionalisering van de bevoegdheid dierenwelzijn na de federale en Vlaamse verkiezingen van mei 2014: “Vanaf de verkiezingen van mei 2014 verschuift de bevoegdheid van dierenwelzijn van het federale bestuursniveau naar het Vlaamse. Daarbij is er nu nog discussie of dierenwelzijn dan best ondergebracht wordt bij landbouw, bij welzijn/volksgezondheid (zoals in Europa) of bij milieu (zoals in de praktijk in veel gemeenten).  Behalve het feit dat dierenwelzijn in de landbouw ontzettend belangrijk is, zie ik niet onmiddellijk een link tussen beide.  Integendeel, in praktijk blijken beide niet gemakkelijk verzoenbaar. Verschillende adviesraden en organisaties voor dierenwelzijn delen deze mening en verwijzen naar de periode voor 1999 toen de bevoegdheid dierenwelzijn nog lag bij het federale ministerie van Landbouw.  Het zou logischer zijn om dierenwelzijn bij “welzijn” (zoals Europees gebeurt) of “milieu” (zoals in vele gemeenten gebeurt) onder te brengen.

Voortrekkersrol behouden

In zijn antwoord bevestigde gedeputeerde Jean-Paul Peuskens dat hij samen met zijn collega Ludwig Vandenhove, die bevoegd is voor leefmilieu, naar een oplossing zoekt om de voortrekkersrol van het provinciebestuur inzake dierenwelzijn ook na 2016 te behouden.

“Het provinciebestuur van Limburg heeft altijd al een voortrekkersrol gespeeld inzake dierenwelzijn. Het was aanvankelijk dan ook niet de intentie om te besparen in dit beleidsdomein. Omwille van de onaangekondigde vermindering van het provinciefonds met 3,6 miljoen euro zijn we echter verplicht geworden om naar besparingen te zoeken in taken van het provinciebestuur waarin we eigenlijk niet wilden besparen.  Dierenwelzijn als apart beleidsdomein is daar een voorbeeld van. Ik ben ervan overtuigd dat we dierenwelzijn het best onderbrengen bij het beleidsdomein milieu of welzijn. Door de volgende jaren tot 2016 nog werkingsmiddelen te voorzien voor dierenwelzijn als apart beleidsdomein, geven we onszelf de tijd om na te gaan hoe we het verdwijnen van dierenwelzijn als apart beleidsdomein kunnen opvangen, zodat de Limburgse gemeentebesturen verder op onze provinciale ondersteuning kunnen rekenen na 2016, ook als het over dierenwelzijn gaat. Mijn collega Ludwig Vandenhove, die bevoegd is voor leefmilieu, is alvast bereid om langs die weg ook na 2016 middelen te blijven voorzien voor de ondersteuning van asielen en de provinciale zwerfkattenaanpak. Ondanks de besparingen, zal het provinciebestuur op die manier ook na 2016 een voortrekkersrol voor dierenwelzijn (kunnen) blijven vervullen”, besluit gedeputeerde Jean-Paul Peuskens.

Zie ook www.tvl.be “Dan toch nog subsidies voor dierenwelzijn, 14/11/2013”

Zie onder andere “10.000ste adoptie in het dierenasiel van Sint-Truiden, 10/10/2013”

Tags: