Regels ruimtelijke ordening eenvoudiger maken

“Als sp.a dringen we al een hele tijd op aan op eenvoudiger regels qua ruimtelijke ordening in Sint-Truiden, maar bevoegd schepen Roland Duchatelet (Open VLD) wil hier niet van weten.”, zeggen schepen Filip Moers en burgemeester Ludwig Vandenhove.

“Tijdens het college van burgemeester en schepenen van vrijdag 19 oktober 2012 heeft sp.a doorgedrukt dat pastorijwoningen opnieuw toegelaten worden in Sint-Truiden (zelfs al een verdeelde stemming binnen de nieuwe meerderheid CD&V - Open VLD).

Sinds 2007, vanaf het ogenblik dat Roland Duchatelet schepen van ruimtelijke ordening is geworden, werden in de verkavelingsvergunningen systematisch een aantal bouwstijlen verboden, waaronder de pastorijstijl. Omdat steeds meer bouwers interesse hebben voor deze bouwstijl, werd meermaals de vraag gesteld aan de administratie waarom dit niet mocht met als antwoord ‘appreciatie’.

“Als sp.a-fractie vinden wij dit niet correct - het is de individuele keuzevrijheid van bouwers beperken - en hebben wij voorgesteld en beslist om deze bouwstijl voortaan niet langer te verbieden in de verkavelingsvoorwaarden.
Deze bouwstijl weigeren is gestoeld op appreciatie en heeft niets te maken met verminderde woonkwaliteit.
In de verordening zijn voldoende voorwaarden opgenomen om de woonkwaliteit af te dwingen.”, aldus Filip Moers.

Ambtelijk kan het voor ons niet dat een stadsarchitect zich mengt in de individuele keuzevrijheid van burgers.”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Een overheid, dus ook de stad Sint-Truiden, is verantwoordelijk en moet instaan voor de inrichting van de openbare ruimte, niet van privégronden.
Waar gaan we eindigen als de overheid zich gaat mengen in de persoonlijke smaken en voorkeuren van burgers?”

In het verkiezingsprogramma van sp.a/Lijst Burgemeester heeft Filip Moers nog bijkomende initiatieven opgenomen, zoals het eenvoudiger maken van de procedures en kleine werken vrijstellen van een bouwvergunning. Zo moet het vervangen van ramen in niet-beschermde panden en het vernieuwen van een dakbedekking (zonder structurele ingrepen) vrijgesteld worden van een bouwaanvraag of melding.
Zie onder andere ook de tekst ‘Sint-Truiden 2.0: Allemaal samen’ van 21 juli 2012 op deze website.

“Het kan niet zijn dat de regelgeving in Sint-Truiden strenger is dan de voorschriften, die Vlaanderen ons oplegt.
Dit druist compleet in tegen de administratieve vereenvoudiging.”, aldus Ludwig Vandenhove.

“In de persoon van Filip Moers beschikten wij over een geschikte kandidaat voor het mandaat van schepen van ruimtelijke ordening (hij was dit reeds gedurende 3 jaar tijdens de vorige legislatuur). Vandaar dat wij er in ons verkiezingsprogramma heel wat aandacht aan besteed hebben. En Filip heeft één groot voordeel: bij hem is er geen sprake van belangenvermenging, zoals bij de andere kandidaten, die ik hier nu hoor voor noemen.”, aldus Ludwig Vandenhove.

“Onbegrijpelijk (alhoewel!?) dat een (neo)liberaal zoals Roland Duchatelet, die normaal voor zo weinig mogelijk regels is, precies de tegengestelde houding aanneemt.”

Hierover is op vrijdag 19 oktober 2012 een artikel verschenen op Limburgactueel.be, op zaterdag 20 oktober 2012 op Truineer.be en op vrijdag 26 oktober 2012 in Het Laatste Nieuws.