Selectieprocedure secretaris stad Sint-Truiden geschorst

Na een klacht van gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove heeft het Agentschap Binnenlands Bestuur de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van vrijdag 10 juni 2016 en de gemeenteraadsbeslissing van maandag 20 juni 2016 in verband met de openstelling van de decretale graden (secretaris en financieel beheerder) van de stad Sint-Truiden geschorst.

Hieronder vindt u het persbericht.

Persbericht
Openstelling decretale graden (secretaris en financieel beheerder) door stad Sint-Truiden geschorst

Na een klacht van gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove heeft het Agentschap Binnenlands Bestuur de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van vrijdag 10 juni 2016 en de gemeenteraadsbeslissing van maandag 20 juni 2016 in verband met de openstelling van de decretale graden (secretaris en financieel beheerder) van de stad Sint-Truiden geschorst.

"Ik vind het vervelend dat ik deze klacht moest indienen, maar voor de twee belangrijkste functies binnen de stad moet voor alles kwaliteit primeren.
Ik begrijp niet dat er zo lichtzinnig omgesprongen wordt door de CD&V-Open Vld-meerderheid met zulke belangrijke agendapunten en beleidsbeslissingen, die jaren bepalend zijn voor het reilen en zeilen binnen de stad.
Het typeert voor mij het actuele bestuur", zegt Ludwig Vandenhove.

De stad Sint-Truiden kan nu de geschorste beslissing intrekken, gemotiveerd rechtvaardigen of aanpassen binnen een termijn van 60 dagen.
Bij een gemotiveerde rechtvaardiging of aanpassing, beschikt de Vlaamse regering over 30 dagen om eventueel tot vernietiging over te gaan.
Indien binnen die 30 dagen geen besluit aan de Vlaamse regering wordt verzonden, worden de beslissingen, waarvan de uitvoering is geschorst geacht nooit te hebben bestaan.

Ik reken op gezond verstand van het schepencollege.

Mijn suggestie is tevens dat de Vlaamse regering in dat soort dossiers dezelfde rechten zou toekennen aan gemeenteraadsleden als aan het college van burgemeester en schepenen.
Als gemeenteraadslid moeten wij dit soort klachten zelf formuleren en juridisch onderbouwen.
Het college van burgemeester en schepenen kan hiervoor een beroep doen op een duur advocatenkantoor betaald door de belastingbetaler.
Vanuit democratisch standpunt is dit een ongelijke strijd.
Mijn voorstel: in zulke dossiers zou een gemeente of stad zich niet mogen laten bijstaan door externe, te betalen personen of firma's", aldus Ludwig Vandenhove. 

Hieronder vindt u enkele elementen uit de geformuleerde klacht.

-deze functies van de decretale graden kunnen niet opengesteld worden, omdat er geen einde gesteld is aan het mandaat van de huidige secretaris en financieel beheerder.
De artikels 150 tot en met 154 van de Rechtspositieregeling (RPR) van Sint-Truiden bepalen in welke gevallen een einde aan een mandaat gesteld kan worden.
Aan geen enkele van deze voorwaarden is voldaan.
De vraag is derhalve of er een decretale basis is om te concluderen dat de mandaatfuncties vacant zijn.
Wij zijn de mening toegedaan dat de bepalingen van artikel 150 tem 154 RPR niet zijn vervuld, waardoor de functies van gemeentesecretaris en financieel beheerder niet vacant zijn en derhalve niet kunnen worden open verklaard in statutair verband;

-de behandeling van dit punt moest helemaal niet in geheime zitting van de gemeenteraad gebeuren.
Artikel 28 van het Gemeentedecreet (GD) bepaalt dat de vergaderingen van de gemeenteraad in principe openbaar zijn – openbaarheid van vergaderen is de algemene regel.
Als de gemeenteraad beslist om in het geheim te vergaderen, kan dit enkel mits grondige motivatie (uitgezonderd voor aangelegenheden, die de persoonlijke levenssfeer raken).
Het besluit motiveert nergens het geheime karakter;

-welke procedure zal gevolgd worden?
Wij lezen in het besluit enkel dat het om een aanwerving zal gaan en dat dit zal uitbesteed worden aan een extern selectiebureau. Dit wordt echter nergens gespecifieerd, net zoals de te volgen procedure.
Hetzelfde geldt voor de publicatiekanalen, waarlangs deze vacature kenbaar gemaakt zal worden. Ook deze worden nergens vermeld (zie artikel 10§2 van de RPR);

-wordt hier het principe van behoorlijk bestuur niet met de voeten getreden?
Het mandaatstelsel werd aangegaan voor een periode van 7 jaar (de secretaris werd aangesteld in 2012, de financieel beheerder in 2013).
De in de RPR vermelde redenen, die bepalen in welke gevallen vroegtijdig een einde kan worden gesteld aan het mandaat, zijn niet vervuld.

In het Belang van Limburg van zaterdag 24 en zaterdag 25 september 2016 stond een goed, objectief artikel (p. 29). Maar ik wil u ook de persoonlijke commentaar van journaliste Liliana Casagrande op haar Facebookprofiel op zondag 25 september 2016 niet onthouden.
Duidelijker kan niet", zegt Ludwig Vandenhove.

En dan de verklaring van burgemeester Veerle Heeren 'Ludwig Vandenhove heeft de huidige secretaris trouwens zelf nog aangesteld'.
"Klopt", zegt Ludwig Vandenhove.
"Na een objectief examen. Bovendien gaat het mij over de nu gehanteerde procedure, niet over personen."

Hieronder vindt u het artikel uit Het Belang van Limburg en het Facebook-bericht

 

Zie ook Schreef Sint-Truiden vacature op maat uit? Het Nieuwsblad, 24-09-2016, p. 7.

Zie onder andere Akkoord met sp.a-fractie van 03-01-2013 op deze website.