Tevreden met bevoegdheden (!?)

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.
Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

“Nu de bevoegdheidsverdeling in de nieuwe bestendige deputatie (zo goed als) rond is, wordt mij de vraag gesteld of ik tevreden ben met mijn bevoegdheden.”, zegt Ludwig Vandenhove.

Natuurlijk wordt dan JA of NEEN verwacht, maar het antwoord is genuanceerder.

Ten eerste heb ik als partijman vertrouwen in de perso(o)n(en), die namens sp.a-Groen Limburg over die bevoegdheden onderhandelen.
In diezelfde context vind ik het belangrijker om te kijken naar welke bevoegdheden de sp.a als partij heeft dan wel strikt naar die van mijzelf.
Met collega Jean-Paul Peuskens moet ik een zo hecht mogelijk team vormen.

Ten tweede zijn die specifieke bevoegdheden ondergeschikt aan het algemeen beleid van een bestendige deputatie.  
We moeten ons als provincie positioneren binnen de interne Vlaamse staatshervorming en dit zal beter lukken met één beleid, één visie.
Voor mij is het model voor het besturen van een gemeente - collegiaal - een goed voorbeeld  voor de provincie. Vanzelfsprekend heeft in een gemeente- of stadsbestuur een burgemeester en/of een schepen haar of zijn bevoegdheden, maar uiteindelijk wordt er collegiaal (of in het slechtste geval meerderheid tegen minderheid) beslist.
Ik heb de indruk dat het beslissen op provinciaal niveau nu veel meer in hokjes (elk haar/zijn bevoegdheid) gebeurt.

Ten derde moeten we als provinciaal niveau (meer) bescheiden zijn en beseffen wat we ‘maar’ betekenen.

De uitdaging bestaat erin het provinciale niveau, in maximale samenwerking met de Limburgse gemeenten en steden, dichter bij de burger te brengen.
Alleen op die manier zal de provincie als niveau ‘overleven’ binnen de toekomstige Belgische en Vlaamse staatsstructuur.”

sp.a-Groen Limburg heeft een perstekst verspreid over deze aangelegenheid.
U vindt deze hieronder.    

sp.a-Groen: “Meer dan ooit inzetten op toekomstkansen voor alle Limburgers.”

Met de uitdagingen waar Limburg nu voor staat heeft sp.a-Groen de sociaaldemocratische waarden waar zij voor staan meegenomen in hun huiswerk ter voorbereiding van de bevoegdheidsbesprekingen. Werken aan de toekomst is in Limburg meer dan ooit de slagzin. Werken aan werk houdt niet enkel economie in, maar ook werken aan onderwijs, aan een daadkrachtig bestuur, aan duurzaamheid en aan innovatie. Werken aan de toekomst betekent inzetten op al onze inwoners.

Deze toekomststrategie uit zich in de beleidsbevoegdheden waarvoor de sp.a-gedeputeerden Ludwig Vandenhove en Jean-Paul Peuskens zich de komende 6 jaar zullen inzetten.

Veiligheid als basis mocht voor sp.a-Groen niet ontbreken. Veiligheid is voor een samenleving zowel het fundament als de saus. Of het nu gaat over criminaliteit, inbraken, verkeersveiligheid of rampenpreventie, dankzij veiligheid staat of valt een samenleving. Niemand wil een samenleving waarin hij of zij zich niet veilig voelt. Versterken van de veiligheid betekent versterken van het vertrouwen, wat Limburg zo broodnodig heeft om aan de toekomst te bouwen.

Bouwen aan Limburg als groene provincie wil sp.a-Groen door in te zetten op de bevoegdheid Leefmilieu en Natuur. Maar niet enkel natuurbehoud speelt hier een rol, ook duurzaamheid en innovatie. Limburg moet ook blijven inzetten op haar uitbouw als kennisregio. Een slimme regio die gericht is op innovatie en duurzaamheid en hier haar handelsmerk van maakt.

Onderwijs is dan ook een belangrijke schakel in het klaarstomen van mensen die de speerpuntsectoren als Cleantech, Lifesciences en ook IT, waar Limburg nu al jaren op inzet, zullen bemannen en uitbouwen. Meer dan ooit moeten jongeren aansluiting kunnen vinden met hun talenten én moet het onderwijs gelinkt zijn aan de arbeidsmarkt zodat onze jongeren met hun kennis en kunde daadwerkelijk de Limburgse arbeidsmarkt kunnen versterken. Bovendien moet extra ingezet worden op omscholing van huidige werknemers eens de toekomstplannen duidelijk zijn.

Een belangrijke uitdaging voor onze regio blijft bovendien de ontsluiting van Limburg. Bovendien ligt Limburg ideaal om dé logistieke draaischijf van West-Europa te zijn, Mobiliteit en Verkeer is dan ook een bevoegdheid die niet kan ontbreken. De pluspunten die Limburg al heeft als regio, en nog verder zal uitbouwen, worden pas echt waardevol als we deze ook buiten Limburg kunnen kenbaar maken. Een goede Regiomarketing, PR en inzet van Nieuwe Media zullen de komende 6 jaar dan ook de kers op de taart moeten vormen. Onze Limburgse bescheidenheid moet even aan de kant voor terechte trots op ons kapitaal: kennis, mensen en innovatieve bedrijven in een groene omgeving.

Ook ons menselijk kapitaal binnen het provinciebestuur moet naar waarde ingeschat en ingezet worden. Een performant bestuur is een wezenlijke voorwaarde voor het realiseren van alle doelstellingen van de deputatie en in tijden van reconversie belangrijker dan ooit. sp.a is tevreden zich te mogen buigen over de bevoegdheid Personeel en Organisatie. De kennis van alle medewerkers is de beste belegging voor de toekomst en ook in het kader van de interne staatshervorming dringt een doordacht provinciaal personeelsbeleid zich op.

Ook breder is menselijk kapitaal de belangrijkste troef van Limburg. Een samenleving waar iedereen aan bod komt en naar waarde geschat wordt is een noodzakelijke voorwaarde voor de duurzame inbedding van kennis, werk en geluk in onze regio. Voor sp.a-Groen geldt dat we samen-leven, niet naast elkaar. Een open, sociale en duurzame samenleving koestert diversiteit. Dankzij de bevoegdheid Geloofsgemeenschappen kan sp.a-Groen waken over aandacht voor diversiteit als toegevoegde waarde voor creativiteit en productiviteit.

Een regio met toekomst, is een regio met oog voor de volgende generatie. Naast Onderwijs biedt de bevoegdheid Jeugd heel wat mogelijkheden om ervoor te zorgen dat onze jongeren zich kunnen ontplooien tot (zelf)bewuste volwassenen met vertrouwen in de toekomst. Een toekomst waar ze zelf aan mogen meebouwen. En die kans op zelfontplooiing willen we van kinds af bieden, kinderrechten bijvoorbeeld zijn een dankbaar vertrekpunt om fundamenten op te bouwen.    

“De grootste opdracht voor de komende 6 jaar voor de volledige deputatie ziet sp.a in samenwerking, transparantie en daadkracht”, besluit gedeputeerde Ludwig Vandenhove. “Met de nakende sluiting van Ford en de uitdagingen die hieruit voortkomen, mogen er geen schotten tussen de bevoegdheden, de gedeputeerden en de partijen zijn. Alle neuzen dienen in één richting te staan, en alle budgetten dienen één doel, van Limburg een slagkrachtige en toekomstgerichte regio maken, met werk en levenskwaliteit op de eerste plaats.”

Voor meer info:
Ingrid Lieten, voorzitter sp.a Limburg, ingrid.lieten@vlaanderen.be
Benny Biets, secretaris sp.a Limburg, 0497 40 37 40 

Hierover was er onder andere een uitzending op TV Limburg (TVL) op vrijdag 23 november 2012, zie http://www.tvl.be/nl/2012-11-23/deputatie-verdeelt-bevoegdheden/

Over dit item verschenen eveneens de volgende artikels:
- ‘Witte rook in provinciehuis’. In: Het Belang van Limburg, 23 november 2012;
- ‘Alleen CD&V talmt nog met bevoegdheden deputés’. In: Het Belang van Limburg, 24 november 2012;
- ‘Veel Wissels in nieuwe deputatie. CD&V, Open VLD en sp.a verdelen de bevoegdheden’. In: Het Laatste Nieuws, 24 november 2012.

Zie onder andere de teksten ‘Bestendig deputé: bedankt!’ van 19 november 2012 en ‘Nieuwe deputés op TVL’ van 21 november 2012 op deze website.