Trefpunt wereldgodsdiensten in de abdijsite van Herkenrode in Hasselt: Sint-Truiden gepasseerd?

"Ik hoop van niet", zegt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove.

"In Limburg moeten we samenwerken, niet tegen mekaar werken."

 

 

“In eerste instantie lijkt het er wel op dat de stad Sint-Truiden in deze gepasseerd is”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove.

De tentoonstelling ‘Van hieraf moet je gaan’, waarop alles is gebaseerd, is precies in opdracht van en met financiële middelen van de stad Sint-Truiden, door de Katholieke Universiteit (KU) Leuven, in 2005 naar aanleiding van de Trudofeesten gemaakt. Getuige hiervan is onder andere de publicatie van het Davidsfonds, die rond deze tentoonstelling is gebeurd.
Bovendien hebben wij ettelijke gesprekken - recent nog - gevoerd met professor Bert Broeckaert, hoofddocent van de onderzoekseenheid Interdisciplinair Centrum voor Religiestudie en Interlevensbeschouwelijke Dialoog van de faculteit Godgeleerdheid om, weliswaar op een ietwat kleinere schaal, zulk initiatief in Sint-Truiden op te zetten.

 

“Ik was inderdaad verrast toen ik dit bericht van het Europees Trefpunt voor Wereldreligies (ETW) in de abdijsite van Herkenrode met de steun van de provincie Limburg en de Stichting Limburg Sterk Merk (LSM), in 'Het Belang van Limburg' van woensdag 12 november 2008 las. Het plan is immers in Sint-Truiden ontstaan en de voorbije maanden zijn hierover ook nog gesprekken gevoerd met professor Bert Broeckaert”, aldus
Ludwig Vandenhove.

 

 

De stad Sint-Truiden heeft met het oog op dit initiatief het hoflokaal in het Minderbroedersklooster in gebruik genomen voor een periode van 9 jaar. Het is precies de bedoeling om daar, naast regelmatige tentoonstellingen rond wereldgodsdiensten, ook lezingen, studiedagen, etc. te organiseren.

 

 

 

 

Als politicus heb ik een positieve ingesteldheid, dus ook in dit dossier.
Ik zal zo snel mogelijk een afspraak vragen met de deputatie van Limburg om te kijken hoe ons initiatief eventueel kan gelinkt worden aan het initiatief van Herkenrode.
Ik ga ervan uit dat de deputatie consequent is in die zin dat de stad Sint-Truiden, in samenspraak met de provincie Limburg, zich al jaren profileert rond heel het gegeven van de cultureel-religieuze as en uiteraard past dit initiatief daarin. Het is immers mijn overtuiging dat indien we ons als stad verder willen ontwikkelen als cultureel-religieuze as, dat daar ook een inhoudelijke onderbouw aan moet gegeven worden. Vandaar dat wij als stad Sint-Truiden al heel wat initiatieven genomen hebben om de interreligieuze dialoog, aansluitend op multiculturele activiteiten, op gang te brengen.
Zonder volledig te zijn, geef ik een kleine opsomming:
-         
de tentoonstelling rond de diverse wereldgodsdiensten ‘Van hieraf moet je gaan’ in 2005;
-         
de ondertekening van de visietekst 'Samen … een stad apart' over onze interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleving door de plaatselijke scholen en door culturele, levensbeschouwelijke en religieuze gemeenschappen in 2006;
-          het debat over de interculturele en interlevensbeschouwelijke dialoog in de Academiezaal in 2007.

 

 

 

Het initiatief in Herkenrode hoeft niet noodzakelijk tegengesteld te zijn aan wat wij in Sint-Truiden willen doen. Integendeel, samenwerken is de boodschap!
In die zin, zal ik dan ook zo snel mogelijk alle verantwoordelijken rond de tafel brengen om na te gaan in welke mate wij voor ons initiatief eventueel ook een beroep kunnen doen op middelen van de provincie Limburg en/of van de Stichting Limburg Sterk Merk (LSM).

 

Ik herhaal het: ik blijf positief, maar indien de stad Sint-Truiden hier op de één of andere manier niet bij betrokken wordt - vermits wij hier al een aantal jaren mee bezig zijn en eigenlijk het idee van ons komt (toenmalig schepen
Miel Londoz en mezelf) - zou ik dit ten zeerste betreuren.

 

 

Concluderend: de stad Sint-Truiden vraagt overleg en betrokkenheid bij dit project!