Vlaanderen moet investeren in de Limburgse wijnbouw

In het provinciale gedeelte van het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK)  is 500.000 EUR voorzien voor de wijnbouw in Limburg.

Vlaanderen moet nu ook eindelijk een keuze maken door het Vlaams kenniscentrum voor wijn te verankeren in Zuid-Limburg.
De convergentie met het Proefcentrum Fruit (PCF) in Kerkom (Sint-Truiden) ligt voor de hand.”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

sp.a-Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Wellen Els Robeyns heeft hierover op zaterdag 21 september 2013 een persconferentie gehouden in het wijndomein Kitsberg in Gelinden (Sint-Truiden) van wijnboer Daniel Medarts.

“Ik wil Daniel van harte proficiat wensen voor het behalen van de bronzen medaille op de jaarlijkse wedstrijd voor de beste Belgische wijn.”, aldus Ludwig Vandenhove.  

Hieronder vindt u de integrale perstekst van Els Robeyns.

Limburg nieuwe wijnstreek van Europa!

Ook Vlaanderen heeft verantwoordelijkheid in uitbouw wijnbouwbeleid.

De Vlaamse wijnbouw is een nieuwe economische sector in volle ontwikkeling, voor de verdere groei van deze beloftevolle sector is professionalisering en bundeling van kennis noodzakelijk. De provincie Limburg nam hierin deze week het voortouw door 500.000 euro SALK-middelen te voorzien voor de oprichting van een kenniscentrum. De uitbouw van het wijnbouwbeleid is echter niet alleen een provinciale taak ook de Vlaamse overheid heeft hierbij een belangrijke rol te spelen. De beslissing van de Limburgse deputatie is het uitgelezen moment om ook in Vlaanderen een tandje bij te steken in de uitbouw van het Vlaamse wijnbouwbeleid. Het kenniscentrum in Limburg biedt immers een meerwaarde voor alle Vlaamse wijnbouwers. Vlaams volksvertegenwoordiger Els Robeyns gaat via een parlementaire vraag bij minister-president Peeters, bevoegd voor landbouw, aandringen om effectief werk te maken van een coherent Vlaams wijnbouwbeleid en daar ook de nodige middelen voor te voorzien.

De Vlaamse wijnbouw zit in de lift.
De Vlaamse wijnbouw zit in de lift en kan uitgroeien toe een belangrijke tak binnen de Vlaamse landbouw. De wijnproductie in Vlaanderen groeide tussen 2009 en 2010 immers met 25%, van 197.830 liter tot 245.327 liter. In deze periode is de wijnproductie in Limburg zelfs meer dan verdubbeld, van 29.320 liter naar 61.530 liter. Een kwart van de Vlaamse wijn wordt dus geproduceerd in de provincie Limburg.

Niet alleen kastelen maar ook veel prachtige kleinschalige wijndomeinen
Naast de gekende grote wijndomeinen die regelmatig in de kijker worden geplaatst hebben we in Vlaanderen ook veel prachtige kleinschalige wijngaarden die een meerwaarde bieden voor een regio of streek. Zo bevinden wij ons vandaag op een prachtige wijngaard van het wijndomein Kitsberg gelegen in het hartje van Haspengouw. Onze gastheer wijnboer Daniel Medarts begon 5 jaar geleden met de productie van wijn. Vandaag telt zijn domein al 3000 stokken, goed voor 2600 flessen kwaliteitswijn per jaar. Deze week won hij zelfs een bronzen medaille op de jaarlijkse wedstrijd voor de beste Belgische wijn.
Ook het toeristisch potentieel van de wijnbouwsector neemt alsmaar toe. De weg van de toeristen rijkt verder dan de grote kastelen ook naar deze prachtige kleinschalige wijngaarden vinden alsmaar meer toeristen hun weg. Zo kreeg wijndomein Kitsberg de afgelopen 4 maanden maar liefst 1500 bezoekers over de vloer. Het succes en potentieel van de Vlaamse wijnbouw is dus al ver verspreid en gaat veel verder dan de paar grote gekende wijnkastelen.

Europese IPM-richtlijn
Dankzij de kwaliteitsproducten van onze wijnbouwers heeft Europa België officieel erkend als wijnbouwland. Deze erkenning brengt een aantal verplichtingen met zich mee, zo moeten we een aantal Europese richtlijnen en verordeningen omzetten in Belgische wetgeving. Iedere land- en tuinbouwer, dus ook wijnbouwer, moet bijvoorbeeld tegen 1 januari 2014 de IPM (integrated pest management) principes op zijn bedrijf toepassen. Hiermee wil Europa, door o.a. de uitbouw van waarnemings- en waarschuwingssystemen, het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen drastisch doen verminderen. Hiervoor is echter de nodige kennis en opleiding vereist.

Nood aan kenniscentrum.
In plaats van effectief een fysiek kenniscentrum op te richten heeft minister-president Peeters er tot nu toe voor gekozen om de noden rond teelttechniek op te vangen via de teelttechnische werkgroep druiventeelt. Zo kregen bij wijze van proef alle wijnbouwers ‘waarschuwingsberichten voor de druiventeelt’ met aanbevelingen voor de gewasbescherming. Dit om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verlagen en zo tegemoet te komen aan de opgelegde Europese doelstelling.

Bij het opstellen van deze waarschuwingen zijn tot op heden dus geen wijnbouwspecialisten betrokken. De wijnbouwers haalden in het verleden meermaals aan dat deze teelttechnische werkgroep druiventeelt volgens hen onvoldoende zou bijdragen tot het bundelen en doorgeven van kennis en het begeleiden van het productieproces. Daarvoor was volgens hen effectief een kenniscentrum noodzakelijk.
Onderstaand recent voorval maakt duidelijk dat de bedenkingen van de wijnbouwers terecht zijn. Door gebrek aan specifieke kennis ontstaan in de praktijk immers ernstige fouten met de nodige negatieve gevolgen o.a. voor de volksgezondheid.

Zo adviseerde men op 5 september de wijnbouwers om tegen Valse meeldauw te spuiten om zo de infectiedruk naar het volgende jaar toe te verlagen. Maar men meldde er echter niet bij dat wie nu tegen valse meeldauw spuit problemen gaat krijgen met de wachttijden. De kans is immers groot dat men gaat oogsten voordat de wachttijd verstreken is. De middelen tegen valse meeldauw kennen immers een wachttijd van 35 tot 56 dagen.

Dit voorval illustreert op pijnlijke wijze dat er ernstige risico’s verbonden zijn aan het verstrekken van advies zonder specifieke kennis over wijnbouw en gewasbescherming, met de nodige consequenties voor o.a. onze volksgezondheid tot gevolg.

Limburgse deputatie maakt €500.000 SALK-middelen vrij voor een kenniscentrum wijnbouw.
Dat in Limburg de nood aan dergelijk kenniscentrum wel wordt ervaren blijkt uit de recente beslissing van de Limburgse deputatie, die bij de verdeling van 50 miljoen euro voor de verschillende SALK-projecten, 500.000 euro vrij maakte voor de uitbouw van een onderzoekscentrum voor de wijnbouw in Limburg. Limburg ervaart de wijnbouw terecht als een nieuwe sector in volle ontwikkeling. Voor verder professionalisering en groei van deze sector is er echter nood aan de bundeling van alle bestaande kennis.

Vlaanderen mag haar verantwoordelijkheid niet ontlopen.
Els Robeyns: “Het is fantastisch dat onze provincie het voortouw neemt in de verder uitbouw & professionalisering van de wijnsector. Dit mag echter geen excuus zijn voor de Vlaamse overheid om haar verantwoordelijkheid te ontlopen. Enkele jaren geleden kondigde onze minister-president met veel bravoure aan dat hij werk ging maken van de uitbouw van een Vlaams wijnbouwbeleid. Tot nu toe werden hiervoor op Vlaams niveau echter zeer kleine bescheiden stappen vooruit gezet. Het wordt tijd dat ook Vlaanderen daad bij woord gaat voegen. De Vlaamse wijnbouw heeft het potentieel om te groeien tot een belangrijke tak binnen de Vlaamse land- en tuinbouw. De dynamiek in deze sector moeten we koesteren. We mogen ook het toeristisch potentieel niet uit het oog verliezen. De groei van de Vlaamse wijnbouw zal ook op toeristisch vlak een meerwaarde betekenen voor heel wat Vlaamse regio’s en kan een hefboom zijn voor verdere regionale ontwikkelingen. We moeten deze sector de nodige kansen bieden om verder te groeien. Iedere overheid moet daarbij zijn verantwoordelijkheid nemen!

Vlaams kenniscentrum hoort thuis in Limburg.
Els Robeyns: “Er is in het Vlaams parlement al meermaals discussie geweest over de geschikte locatie voor dit noodzakelijke kenniscentrum. Naast Limburg meent ook Vlaams-Brabant hier aanspraak op te kunnen maken. De recente beslissing van de Limburgse deputatie is volgens mij het ideale moment om deze discussie definitief te beslechten. Gezien de raakvlakken en overlapping tussen druiventeelt in openlucht en fruitteelt zou het kenniscentrum voor wijnbouw perfect thuishoren bij het Proefcentrum Fruitteelt (pcfruit) gelegen in Sint-Truiden. Pcfruit is een wetenschappelijk centrum dat internationaal enorm wordt gewaardeerd en geconsulteerd. Het is het kenniscentrum bij uitstek voor de fruitteelt. Er is heel wat expertise in verband met teelttechnieken, gewasbescherming, ziektes,.. aanwezig. Ook Europese regelgeving wordt er omgezet in de praktijk. Ook de wijnbouwers vinden dit de meest geschikte locatie. Het kenniscentrum zou voor alle Vlaamse wijnbouwers een meerwaarde betekenen. Door te investeren in zo’n kenniscentrum kan ook de overheid tegemoet komen aan de Europese verplichtingen terzake. De oprichting van zo’n kenniscentrum is bijgevolg in het belang van alle partijen: de wijnbouwers, de consumenten maar ook de overheid en het hoort thuis in Limburg!

Zie Limburgse wijnbouwers willen ook steun van Vlaanderen. TVL-journaal, 22-09-2013. 'Kenniscentrum wijn moet naar Sint-Truiden komen'. Het Nieuwsblad, 23-09-2013, p.30. Brons voor witte wijn van Kitsberg. Het Belang van Limburg, 23-09-2013, p.20.

 

Zie ook sp.a Limburg tevreden met SALK-uitvoeringsplan van 18-09-2013 en Extra nieuwsbrief sp.a Limburg van 20-09-2013 op deze website.