Wat moet nog allemaal wijken?

“Wat moet er nog allemaal wijken voor de sporthal, die CD&V en Open Vld absoluut op de Veemarkt in Sint -Truiden willen bouwen?”, vraagt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove zich af.

“Na de parking voor langparkeerders en de ruimte voor zwerfwagens is het nu de beurt aan de rommelmarkt.
Deze rommelmarkt is, samen met de zaterdagmarkt, bepalend voor het imago van Sint–Truiden als marktstad.

Waarom gebruikt deze meerderheid geen gezond verstand door een nieuwe sporthal te bouwen in samenwerking met een school, zoals op zovele andere plaatsen in Limburg?
Het is goedkoper en functioneler.”

Hieronder vindt u de perstekst, die gemeenteraadslid Marleen Thijs en fractieleider Filip Moers namens sp.a Sint-Truiden hierrond verspreid hebben.

 

Moet nu ook wekelijkse rommelmarkt wijken voor nieuwe sporthal op de Veemarkt?

“Het lijstje van wat allemaal zal moeten wijken om de nieuwe sporthal op de Veemarkt te bouwen neemt nu toch wel serieuze proporties aan” laat sp.a fractieleider Filip Moers weten.

De initiële bouwaanvraag werd enkele maanden geleden door het AGOST ingetrokken omdat de argumenten, die de sp.a schepenen in het toenmalig schepencollege hadden verwoord in het ongunstig advies, goed onderbouwd waren.

Intussen werd een nieuwe aanvraag ingediend maar ook nu werd door het departement van de Vlaamse overheid Ruimte Vlaanderen aan de stad bijkomende inlichtingen gevraagd hoe het mobiliteits- en parkeerprobleem door de inplanting van deze sporthal op de Veemarkt zou aangepakt worden.

Uit het antwoord van burgemeester Veerle Heeren (CD&V) en schepen Pascal Vossius ( Open VLD) blijkt dat de stad de belofte heeft gedaan om bijkomende parkeerplaatsen te voorzien door de  zaterdagmarkt en de rommelmarkt van elkaar los te koppelen. In de afgeleverde bouwvergunning van 11 april 2013 door het departement van de Vlaamse overheid Ruimte Vlaanderen wordt verwezen naar dit schrijven en naar een nieuw recent onderzoek dat uitgevoerd werd door de stadsdiensten: ” Bij een nieuw recent onderzoek naar de bezettingsgraad van de Veemarkt blijkt dat deze momenteel gemiddeld 67% bedraagt en dus ruimschoots volstaat, met uitzondering van de zaterdagvoormiddag (omwille van het samengaan van allerlei activiteiten). Hierdoor zal het stadsbestuur onderzoeken hoe bijkomende parkeercapaciteit kan gecreëerd worden door de wekelijkse markt en rommelmarkt los te koppelen. Het mobiliteitsprobleem is aldus slechts van tijdelijke aard…”

Na het verdwijnen van de mobilehomeparking, die nog maar enkele jaren geleden werd  ingericht voor  meer dan 100.000 euro, het verdwijnen van 63 parkeerplaatsen wordt waarschijnlijk nu ook nog  de succesrijke en inmiddels traditionele rommelmarkt opgeofferd. Wie weet, komt ook nog het skatepark in het vizier. Ook voor circussen en de vrachtwagens van de al fel geplaagde foorkramers bij Sint-Truiden kermis, zal geen plaats meer zijn.

In de wandelgangen wordt overwogen om de rommelmarkt te verschuiven naar zondag. “Op die manier komt de Truiense rommelmarkt in grote concurrentie met Tongeren, Tienen, Diest, Genk, Tessenderlo, Tongeren, Overpelt …..  Bovendien worden er heel wat gelegenheidsrommelmarkten georganiseerd op zondag door buurt- en wijkverenigingen. Dit betekent quasi zeker het einde van onze succesvolle rommelmarkt” aldus gemeenteraadslid Marleen Thijs.

Nu al onvoldoende parkeerplaatsen

Raadslid Marleen Thijs: “Enkele jaren geleden heeft het stadsbestuur gekozen om de langparkeerders uit het stadscentrum te weren. Via het systeem van betalend parkeren in combinatie met het bewonersparkeren, zijn we hier perfect in geslaagd. De volgende fase is het aanpassen  van parkings aan de rand van het stadscentrum (waar het nog gratis kan) aan de parkeerbehoefte voor langdurig parkeren.

Op dit ogenblik beschikken we over zulke parking aan het zwembad, aan het station, de Veemarkt en het Begijnhof.

Parking Zwembad: deze parking is voor 90% bezet door langparkeerders en eigen personeel waardoor er nog nauwelijks parkeermogelijkheden zijn voor de bezoekers van zowel het zwembad, de sporthal en de voetbalvelden.

Parking station: De bestaande parking is voor 100% volzet tijdens de weekdagen. In het weekend wordt deze parking volledig ingenomen door trainreizigers maar vooral door de bezoekers van de zaterdagmarkt.

Parking Begijnhof: deze parkings is permanent bezet door toeristen, bussen, mobilehomes en bezoekers en bewoners van het Begijnhof

Parking Veemarkt: op deze parking varieert de bezetting dagelijks, afhankelijk van de activiteiten in de buurt. In tegenstelling tot wat de stadsdiensten beweren, durven wij zelfs een bezettingsgraad van 80% vooropstellen, vooral door langparkeerders die in het centrum werken (o.a. personeel en bezoekers Sint-Trudo ziekenhuis, Slachthuis, onderwijzend personeel). Vanaf 18.00 uur worden deze plaatsen ingenomen door bezoekers aan het sportcentrum van KSTVV, bezoekers van het Speelhof,  en inwoners uit het centrum die hun wagen daar komen parkeren (buitenslapers) omwille van het betalend parkeren. Door de bouw van de sporthal zal het probleem zich niet meer beperken tot de zaterdag maar ook tot de weekdagen”.

“Bovendien moeten we er ook rekening mee houden dat er alsmaar meer appartementen en woningen bijgebouwd worden en dat hier niet altijd de bijhorende parkeerplaatsen voor worden voorzien. In heel wat steden wordt een belasting geheven op het ontbreken van parkeerplaatsen (was vorige legislatuur een meerderheidsvoorstel maar werd onbegrijpelijk op de gemeenteraad door CD&V en Open VLD weggestemd. Met deze gelden kan de overheid dan zelf initiatieven nemen om extra parkeerplaatsen te realiseren. Door een gebrek aan moed bij CD&V en Open VLD om deze heffing op te leggen, zal het tekort aan parkeerplaatsen blijven toenemen of zal de belastingbetaler moeten opdraaien voor de kosten die sommige projectontwikkelaars liever niet maken” aldus Filip Moers.

Prijskaartje van 1.700.000 euro voor sporthal is nu al achterhaald?

Op de gemeenteraad van 21 januari 2013 werd bij de “goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst en inbreng akte” voor de realisatie van de sporthal op de Veemarkt door sp.a fractieleider Filip Moers bijkomende informatie gevraagd over de resultaten van het stabiliteitsonderzoek. Er werd toen uitdrukkelijk gezegd dat er geen problemen waren en als die er zouden zijn, de aannemer dat voor zijn rekening zou nemen.

Sp.a fractieleider Filip Moers is formeel: “de gemeenteraad heeft dat punt meerderheid tegen minderheid goedgekeurd op basis van verkeerde informatie. Uit het sonderingsverslag staat duidelijk dat er problemen zijn met de ondergrond en dat klassieke funderingen op staal (zoals dit voorzien is in de offerte van de firma waaraan de bouw van de sporthal is toegewezen) onvoldoende zijn.

Opmerkelijk is dat bij de beoordelingen van de offertes bij het aspect “stabiliteit” door de jury zelf de opmerking wordt gemaakt bij de toegewezen firma. Ik citeer:  “er wordt geopteerd om geen fundering op palen te voorzien. Dit is een ietwat verrassende beslissing aangezien de draagkracht van de grond niet groot is” aldus de jury.

Het spreekt voor zich dat de sp.a fractie  hierover zo vlug mogelijk duidelijkheid wilt. Zeker over het feit of de bouwfirma deze extra kosten voor haar rekening zal nemen want dit is nergens uit af te leiden”.

sp.a gaat niet in beroep tegen de bouwvergunning

De bouwvergunning werd afgeleverd en de termijn om in beroep te gaan tegen deze beslissing loopt af op 16 mei 2013. Als sp.a fractie hebben we overwogen om beroep in te stellen maar hebben dit uiteindelijk niet gedaan. We hebben in dit dossier al heel wat tijd gestoken. Een zeer nipte meerderheid van 17 (CD&V en Open VLD) tegen 16 raadsleden (sp.a en NV-A) van de gemeenteraad blijft achter deze locatie staan ondanks ook een  grote tegenkanting van de inwoners. CD&V en Open VLD zijn verantwoordelijk voor hun daden en zullen daar dan ook op afgerekend worden” aldus Filip Moers.  

 

Zie ook ‘Antiek- en rommelmarkt moet op de Veemarkt blijven’ van 6 oktober 2012 en ‘Bouw sporthal Veemarkt terug naar af?’ van 24 december 2012 op deze website.