Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk

 

Vandaag vrijdag 28 april 2017 is de Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk.

Het ideale moment voor het Provinciaal Veiligheidscomité Limburg om het jaarverslag 2016 te publiceren.

Hieronder vindt u het voorwoord van gouverneur Herman Reynders en gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Beste lezer

Sterke maatschappelijke veranderingen, gewijzigde inzichten, technologische ontwikkelingen  en aangepaste structuren zijn kenmerkend voor onze huidige samenleving. Het hoeft niet gezegd dat in zulke omstandigheden ook het arbeidsproces - in de ruime zin van het woord - onder druk komt te staan.

Het is daarom zinvol na te gaan hoe het Provinciaal Veiligheidscomité ( PVL)/ het Provinciaal Comité Limburg voor de Bevordering van de Arbeid ( PCLBA) haar opdracht in zulke wijzigende en veranderende context uitvoert.
Dit jaarverslag 2016 tracht u inzicht hierin te geven.

De opdracht van het PVL / PCLBA ( Koninklijk Besluit van 16 februari 1970) bestaat erin om het welzijn op het werk te bevorderen door voorlichting en vorming te verstrekken, zowel theoretisch, als praktisch.
De bedoeling is om uiteindelijk de arbeidsomstandigheden in de Limburgse bedrijven te verbeteren.
De voorbije jaren werden heel wat sectoren bereikt (niet-limitatief): metaalverwerkende  nijverheidsinrichtingen, bouwnijverheid, scheikundige nijverheid, transportsector, onderwijssector, verzekeringssector, houtnijverheid, grootkeukensector, elektriciteitssector, landbouwsector, overheidssector, garages en carrosseriebedrijven, enz. …
Naar behandelde materie toe geeft dit volgend resultaat (niet-limitatief) : technische veiligheidsaspecten in de onderneming, brandvoorkoming, gezondheidsaspecten in de onderneming, arbeidsgeneeskunde, hygiëne-aspecten, rampenplannen, psycho-sociale belasting, ergonomie, milieuaspecten in aansluiting met de veiligheids- en gezondheidsaspecten, chemische agentia op en in de werkplek, risico-analyse methodes en
-evaluaties, interimarbeid, onthaal, opleiding en vorming in de onderneming, arbeidsongeschiktheidsproblemen, enz. …

Naar methodologie toe werd aan de informatie- en sensibilisatieopdracht van het PVL / PCLBA vorm gegeven via studiedagen, seminaries, bezoekgroepen, congressen, eigen publicaties en een eigen tentoonstellingsstand.
U vindt het relaas hiervan verder in dit verslag.

Het voorbije jaar werd, voor de 8ste keer op rij, een vak- en infobeurs SIGNAwel georganiseerd.
SIGNAwel werd georganiseerd in samenwerkingsverband met het evenement ‘Beheer van wegen’ van de vzw Centrum voor Duurzaam Bouwen (vzw CEDUBO).
Via het gelijktijdig organiseren van beide complementaire evenementen op dezelfde locatie, kreeg de vakbeurs een sterke inhoudelijke injectie.
Wij mochten 250 bezoekers verwelkomen.

Naar de toekomst toe zal, nog sterker dan voorheen , ingezet worden op het aangaan van duurzame samenwerkingsverbanden, onder andere met het Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT).  
De focus blijft sterk gericht op een goede afstemming van het opleidingsaanbod op de vereisten van het werkveld.
In het kader van een integraal veiligheidsbeleid en afhankelijk van evoluties op federaal  en/of Vlaams vlak ondersteunt het provinciebestuur van Limburg deze ontwikkelingen.
De provincie Limburg zal, in samenwerking met de partners van het PVL / PCLBA , blijven inzetten op het uitbouwen van een( veiligheids) vormings- en opleidingsstructuur, waarin ‘welzijn op het werk’ haar volwaardige plaats krijgt.

Ludwig Vandenhove                                                                                   Herman Reynders
gedeputeerde van Veiligheid                                                                      gouverneur
afgevaardigd voorzitter                                                                               voorzitter                                                                                                                                     

Wie een exemplaar van het jaarverslag wenst te ontvangen, kan mailen naar veiligheidscom@limburg.be of ludwig.vandenhove@limburg.be.