Windturbines: de overheid moet keuzes maken!

“Als overheid moeten we duidelijke keuzes maken als het over de toekomst van de windenergie gaat, ook in Limburg.”, zegt gedeputeerde van leefmilieu Ludwig Vandenhove.

“Bij eventuele beslissingen inzake vergunningen dient er rekening gehouden worden met de bemerkingen van de omwonenden, maar vooral moeten zij de gelegenheid krijgen om financieel mee te participeren (‘de lasten, maar ook de lusten’).
Op woensdag 20 november 2013 staat er  een punt op de agenda van de provincieraad, die potentiële investeerders ‘aanbeveelt’ om 20% rechtstreekse participatie van burgers mogelijk te maken (een voorstel van sp.a-Groen provincieraadslid Frank Keunen tijdens de provincieraad van woensdag 18 september 2013). Inmiddels is er ook een vraag van de cvba Bronsgroen aan het provinciebestuur om initiatiefnemers voor de bouw van windmolens te verplichten om via burgerparticipatie de omwonenden van windmolens de kans te geven om mede-eigenaar te worden. Zo dragen ze niet alleen de lasten van die windmolens, maar kunnen burgers mee beslissen en delen ze mee in de winst.
Maar het echte debat en de nodige decretale aanpassingen moeten natuurlijk op Vlaams niveau gevoerd worden.

Bovendien worden er veel vergunningen aangevraagd, maar worden er maar weinig windturbines geplaatst omwille van de huidige relatief kleine winstmarges.
De Vlaamse overheid moet een visie uittekenen qua duurzaam energiebeleid voor de toekomst en daarin dient het beleid qua windturbines te plaatsen.
Feitelijk is er nu een standstill.
Als vergunningverlenende overheid kunnen we als provincie evengoed (als dat decretaal zou kunnen) een feitelijk moratorium afkondigen voor het afleveren van vergunningen.
Als we niet opletten, dreigen we in deze sector terecht te komen in situaties zoals in de rustoordsector (vergunningen voor erkende bedden, die doorverkocht worden).

Als gedeputeerde zal ik in mijn beslissingen, buiten de adviezen van de buurt en het gegeven of de locaties al dan niet voorzien zijn in de windatlas, alleszins maximaal laten meespelen of de omwonenden de kans tot participatie krijgen.

Op basis van die criteria heeft de deputatie tijdens de zitting van donderdag 24 oktober 2013 op mijn voorstel nog vergunningen geweigerd voor 5 windmolens in Dilsen-Stokkem en voor 4 windmolens in Genk. Ja, ik blijf nu eenmaal een politicus, die mijn visie concreet probeer door te drukken in mijn beleid.”

 

Hieronder vindt u de persteksten.   

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove weigert milieuvergunning voor 5 nieuwe windturbines in Dilsen-Stokkem – 25 oktober 2013

Op donderdag 24 oktober 2013 heeft de Limburgse deputatie de milieuvergunningsaanvraag van IQ-park NV voor een nieuw windturbinepark van vijf turbines op de industriezone in Lanklaar (Dilsen-Stokkem) geweigerd.

Op advies van bevoegd gedeputeerde Ludwig Vandenhove volgde de deputatie het advies dat de stad Dilsen-Stokkem geformuleerd had.
De stad had zowel op vlak van Ruimtelijke Ordening als Milieu een ongunstig advies uitgebracht. Het negatief advies was gebaseerd op het feit dat de aanvraag niet paste binnen het bestaande Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) maar ook op het feit dat de opgewekte energie gebruikt zou worden door de bedrijven (winstbejag). In het project is geen burgerparticipatie voorzien.

Ook hield gedeputeerde Ludwig Vandenhove rekening met de bezwaren van de buurtbewoners.
Er werden ook maar liefst 302 bezwaren door buurtbewoners ingediend. De bezwaren handelden hoofdzakelijk over geluidshinder, slagschaduw en de nabijheid van het Nationaal park Hoge Kempen (visuele hinder).

Rekening houdend met al deze elementen werd de milieuvergunningsaanvraag voor de vijf windturbines geweigerd.

De provinciale milieuvergunningencommissie had een gunstig advies geformuleerd op basis van de milieutechnische aspecten in het dossier.
“In dit dossier hebben we als deputatie gekozen om het advies van de Provinciale Milieuvergunningencommissie niet te volgen gelet op het negatieve advies van de stad Dilsen-Stokkem op zowel milieu- als ruimtelijk vlak. Ook de 302 bezwaren spelen uiteraard een rol. Ik blijf consequent in mijn milieuvergunningsbeleid om rekening te houden met de adviezen van alle betrokken partijen en het algemene welzijn te laten primeren op winst.”, aldus gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Schepen van Milieu en Ruimtelijke Ordening Koen Sleypen van de stad Dilsen-Stokkem: “Ik ben tevreden dat gedeputeerde Vandenhove onze adviezen en de bezwaren van de omwonenden serieus heeft genomen en de vergunning voor de bouw van de vijf turbines geweigerd heeft.
De industriezone Lanklaar is niet opgenomen in het provinciale windplan. De bouw van deze vijf turbines zou een enorme impact hebben op de woonkern van Lanklaar en ook op het Nationaal Park Hoge Kempen (NPHK). We moeten keuzes durven maken. We kunnen niet het NPHK als troef uitspelen en daarnaast de visuele hinder groter maken.
Om bovenvermelde redenen zeggen we  dan als stad ook resoluut neen tegen de komst van windmolens op deze locatie.”

Ludwig Vandenhove volgt adviezen betreffende nieuwe aanvraag windturbines in Genk – 24 oktober 2013

De Limburgse deputatie heeft zich op 24 oktober ’13 gebogen over een milieuvergunningsaanvraag voor nieuwe windturbinepark van 4 turbines in Genk.

Op advies van bevoegd gedeputeerde Ludwig Vandenhove volgde de deputatie de adviezen die de stad Genk, Agentschap Natuur en Bos (ANB) en brandweer geformuleerd hadden.

Bvba ARO en NV Martens dienden een aanvraag in voor een milieuvergunning voor exploitatie van een nieuw windturbinepark bestaande uit 4 windturbines, gelegen aan de Transportlaan en de Mercuriuslaan.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove volgde de adviezen van de stad Genk.
Voor de drie turbines formuleerde de stad een deels negatief advies. Dit heeft te maken met de opslag van gevaarlijke producten in gebouwen die in de veiligheidsperimeter van 371 meter liggen. De brandweer adviseerde deze turbines negatief. Ze wenst geen verhoging van risico’s.
Voor één turbine gaf de stad een deels positief advies op voorwaarde dat ANB akkoord was.

Er werd door de exploitant een verscherpte natuurtoets uitgevoerd. Dit is om te meten of er door de windturbines schade wordt toegebracht aan het vogelbestand.
ANB heeft deze verscherpte natuurtoets negatief beoordeeld.

Rekening houdend met al deze elementen werd bij gevolg werd de milieuvergunningsaanvraag voor de vier windturbines geweigerd.
Voor 3 van deze 4 turbines was er tevens een negatief advies van de brandweer.

Daar brandweer een federale bevoegdheid is pleit Ludwig Vandenhove voor een regeling inzake het volgen van hun adviezen voor het hele land.
“Nu kan elk provinciebestuur kiezen of zij adviezen van de brandweer al dan niet volgen. Ik kies er steeds voor de adviezen van gemeenten en steden, van brandweer, van milieucommissies en van omwonenden serieus te nemen en zo veel mogelijk te volgen.”, aldus gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

 

Zie onder andere Vergunning geweigerd voor 5 windturbines in Lanklaar. TVL-journaal, 25-10-2013.  Gedeputeerde Vandenhove weigert milieuvergunning windturbines. www.limburg-actueel.be, 25-10-2013. Geen vergunning voor windpark bij Essers en Martens in Winterslag. Het Belang van Limburg, 25-10-2013, p.29. Geen milieuvergunning voor windturbines IQ-Park NV in Lanklaar door winstbejag van bedrijven. De Standaard, 26-10-2013, p.51. Geen vergunning voor windmolens in IQ-park Lanklaar. Het Belang van Limburg, 26-10-2013, p.32. Geen vergunning voor 5 windturbines. Het Laatste Nieuws, 26-10-2013, p.43. Geen milieuvergunning voor windturbineparken. Het Nieuwsblad, 26-10-2013, p.38.

Zie ook Meer windturbines in Limburg? van 15-04-2013, Windturbines: veel aanvragen voor vergunningen, weinig plaatsingen! van 17-09-2013 en Rechtstreekse burgerparticipatie in windmolens van 20-09-2013 op deze website.

 

 

 

Tags: