Aandacht voor water- en modderoverlast is een permanente bekommernis!

Dat de stad Sint-Truiden de laatste jaren en maanden gespaard is gebleven van water- en modderoverlast, terwijl andere gebieden in België en Vlaanderen er wel last van blijven hebben, is geen toeval.

“Wij voeren hier al jaren een echt consequent beleid rond.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.

 

Op initiatief van Lijst Burgemeester (sp.a - Groen!) werd op de vergadering van het college van burgemeester en schepenen van 8 april 2011 unaniem beslist om de definitieve aanvaarding van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) dorpengeheel Engelmanshoven -  Groot-Gelmen - Gelinden uit te stellen tot de gemeenteraad van mei 2011.

 

 

Schepen van milieu
Filip Moers had al op de gemeenteraad van februari 2011 te kennen gegeven dat zijn fractie dit RUP niet zou goedkeuren als er geen zekerheid was dat de voorziene waterbeheersingwerken in de Populierenstraat en Vrijheersstraat gekoppeld werden aan de ontwikkeling van de Thewissteeg.

“Het gebied rond de Thewissteeg is in dit RUP bestemd als projectzone, waarbij het gedeelte rond de beek voorzien wordt als parkgebied en op het hogere en droger gelegen gebied kunnen een 25-tal woningen gerealiseerd worden.
Zonder de nodige investeringen qua wateropvang, zou de druk op Akkerhof opnieuw toenemen, met alle gevolgen vandien”, aldus
Filip Moers.

 

 

Aangezien de geplande rioleringswerken in de Vrijheersstraat en Populiernstraat - omwille van budgettaire redenen - uitgesteld zijn, werd op vraag van de sp.a een dringend overleg gepland met INFRAX.
Deze bespreking vond plaats op vrijdag 15 april 2011 en het voorstel werd gedaan om het rioleringsdossier op te splitsen in 2 fases, waarbij onmiddellijk werk zou gemaakt worden van een bufferbekken.
Los van deze realisatie, is de projectontwikkelaar verplicht om gelijktijdig met de realisatie van de woningen ook een bufferbekken aan te leggen. 
Beide bufferbekkens zullen een opvangcapaciteit bereiken van bijna 4.000 m³ en zullen voorzien worden tussen de Thewissteeg en de wijk Akkerhof.

 

 

 

 

 

Op maandag 23 mei 2011 heeft INFRAX ons schriftelijk laten weten dat onze vraag tot splitsing van het project werd goedgekeurd en dat de aanleg van het bufferbekken in fase 1 kan gerealiseerd worden.
Deze investeringen moeten volstaan om het probleem van wateroverlast van het Akkerhof, als het project aan de Thewissteeg volledig is gerealiseerd, definitief op te lossen.
Uiteraard zullen we er alles aan doen om ook fase 2 (rioleringswerken) zo vlug mogelijk te laten starten.

 

 

“Met deze bevestiging wordt niet alleen ingegaan op het collectief bezwaar van de bewoners van het Akkerhof, maar zal de jarenlange en terechte ongerustheid bij zware regenvoorspellingen bij de bewoners van het Akkerhof eindelijk van de baan zijn”,  aldus burgemeester Ludwig Vandenhove en milieuschepen
Filip Moers.

 

 

Hieronder vindt u de tekst van de brief, die de sp.a hieromtrent verspreid heeft.

 

 

betreft: ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Dorpengeheel Engelmanshoven - Groot-Gelmen - Gelinden


Geachte mevrouw
Geachte heer
Beste
Op maandag 30 mei 2011 werd het RUP Dorpengeheel Engelmanshoven - Groot-Gelmen - Gelinden voor definitieve aanvaarding voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

 

Op vraag van de sp.a-schepenen en sp.a-burgemeester werd het dossier tijdens de gemeenteraad van 18 april 2011 uitgesteld, omdat er op dat ogenblik geen enkele garantie was dat de noodzakelijke waterbeheersings- en of rioleringswerken zouden worden uitgevoerd vooraleer het binnengebied rond de Thewissteeg zou ontwikkeld worden.

 

 

Gezien de overstromingsproblematiek van het Akkerhof en omgeving is het voor de sp.a steeds een vereiste geweest bovenvermelde garantie te bekomen.
Omwille van budgettaire redenen werden de rioleringswerken in de Populierenstraat en Vrijheersstraat verschoven naar 2012.


Om die reden werd een dringend overleg gepland met Infrax met de bedoeling de voorziene werken op te splitsen en toch te starten met de aanleg van het waterbufferbekken in fase 1.
Op 23 mei 2011 heeft Infrax ons laten weten dat ze akkoord zijn met het voorstel. Aangezien ook de projectontwikkelaar verplicht is om gelijktijdig met de start van de werken een bufferbekken aan te leggen, zal er in totaal bijna 4.000 m³ water kunnen geborgen worden. Hierdoor zouden de problemen van wateroverlast voor de bewoners van het Akkerhof en omgeving definitief van de baan moeten zijn.

 

 

Gezien deze zekerheid wordt niet alleen ingegaan op het collectief bezwaar van de bewoners van het Akkerhof, maar zal de jarenlange en terechte onzekerheid bij zware neerslagvoorspellingen bij de bewoners van het Akkerhof en omgeving eindelijk van de baan zijn. Bovenvermeld RUP kreeg dan ook de steun van de sp.a op de gemeenteraad van 30 mei 2011 bij de definitieve aanvaarding.

 

 

Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn geweest.

 

 

Indien u nog vragen hebt, neem gerust contact op met
Filip Moers op het nummer 0498-93 90 05.

 

 

Met vriendelijke groeten

 

 

Filip Moers
schepen milieu en natuur

 

 

Ludwig Vandenhove
burgemeester

 

Zie onder andere de tekst ‘Gingelom en Sint-Truiden voorbeeld qua aanpak van modder- en wateroverlast!’ van 21 augustus 2008 en ‘Aandacht voor water- en modderoverlast is een permanente bekommernis!’ van 26 februari 2011 op deze webiste.

 

 

 

Hierover is ook een artikel verschenen in Het Belang van Limburg van 8 juni 2011 en in
Het Laatste Nieuws van 10 juni 2011.