In alles zijn senioren belangrijk!

Bij Koninklijk Besluit (KB) van 1 september 2004 werd de elektronische identiteitskaart (eIK) in heel België ingevoerd.
De uitreiking van de eIK wordt over een periode van 5 jaar gespreid. Alle Belgen, dus ook de personen ouder dan 75 jaar, moeten bijgevolg vóór het einde van dit jaar over een eIK beschikken.

De aanvraag van een eIK brengt voor personen, die zich niet of zeer moeilijk kunnen verplaatsen, een aantal problemen mee. Zo dient er bij de aanvraag van een eIK een pasfoto te worden voorgelegd.
Dit vergt meestal een verplaatsing naar een fotograaf alvorens zij naar het administratief centrum kunnen/moeten gaan.

Het stadsbestuur van Sint-Truiden wil personen, die zich niet of zeer moeilijk kunnen verplaatsen (op basis van een medisch attest) en die geen familie hebben om de administratieve voorschriften in hun plaats te vervullen, helpen.
Zij kunnen een formulier aanvragen en ondertekend terugbezorgen bij
Gilberte Bessemans, dienst bevolking, administratief centrum (gelijkvloerse verdieping), Kazernestraat 13, tel. 011-70 14 20,
gilberte.bessemans@sint-truiden.be.

Zij worden dan nadien gecontacteerd door een verantwoordelijke van de bevolkingsdienst om de nodige praktische afspraken te maken.

 

De activatie van de eIK (niet verplicht) moet gebeuren in het administratief centrum, hetzij door de belanghebbende zelf, hetzij door een gemachtigde.

 

 

Voor de personen, die verblijven in een rust- of verzorgingshuis, werd reeds een regeling uitgewerkt met de betrokken tehuizen.

 

 

“Nog maar eens een bewijs dat senioren voor ons in alles belangrijk zijn.”, zegt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

 

 

“In mijn functie als federaal volksvertegenwoordiger zal ik na het paasreces minister van Binnenlandse Zaken Guido De Padt in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt ondervragen over deze aangelegenheid.
Enerzijds pols ik naar de mogelijkheid om de geldigheidsduur van de elektronische identiteitskaart voor 75-plussers onbeperkt te maken, anderzijds stel ik voor de gemeenten/steden te adviseren/sensibiliseren (bijvoorbeeld via een omzendbrief) om naar deze specifieke doelgroep toe initiatieven te ondernemen om de identiteitskaart gemakkelijker te vernieuwen.”