Ander financieringsmodel voor de lokale politiezones?

“Het is nodig na twintig jaar”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Gemeenten en lokale politiezones kijken ernaar uit.

Federaal minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing Annelies Verlinden (cd&v) heeft het alleszins in de media gezegd (1), maar daarmee is het er nog niet.
In aankondigingspolitiek is de minister nogal goed, in concrete realisaties minder. Zo heeft ze begin dit jaar eveneens via de media gemeld dat ze in België van 184 naar 40 politiezones wil gaan, in Limburg zouden er nog drie politiezones overblijven. Maar concreet initiatief is er nog niet.

Is het nu niet hetzelfde met dat nieuw financieringsmodel voor de lokale zones?
Ik heb alleszins heel wat vragen, die ik als gemeenschapssenator schriftelijk zal voorleggen aan de minister
.

Is de minister van plan hieromtrent deze legislatuur nog beslissingen te nemen? Of betreft het eerder voorbereidend werk voor regeringsonderhandelingen en/of de volgende regering? En wat is de precieze timing?

Wie zal deze oefening doen? Eigen diensten of een externe instantie, zoals de vorige keer de Katholieke Universiteit Leuven (KUL)?

Hoe zit het met de financiering van de federale politie? Nu doen de lokale politiezones immers een aantal taken, die de federale politie zou moeten uitvoeren, maar dat niet doen omwille van een gebrek aan middelen.
Zal deze situatie ‘aangezuiverd worden’?

De minister doet voorlopig geen uitspraken over de aanpassing van bepaalde parameters, maar zegt wel dat ze de regels tussen de gewesten wil aanpassen.
Wallonië krijgt nu meer geld dan Vlaanderen.
Zal dit een criterium worden? Of zal er achteraf een bijsturing gebeuren indien er op basis van logische criteria een onevenwicht zou zijn tussen de gewesten?

Het initiatief tot minder en grotere politiezones is ook al vaak ter sprake gekomen.
In welke mate zal hier in de nieuwe criteria voor dotaties aan de politiezones rekening mee gehouden worden?
Zullen fusies als voorwaarde ingebouwd worden voor één of meerdere verdeelsleutels?

Deze en nog vele andere vragen zullen eerst beantwoord moeten worden vooraleer er sprake kan zijn van een nieuw financieringsmodel.
Met mijn politieke ervaring zeg ik dat de minister dat niet meer klaar krijgt voor de verkiezingen van volgend jaar
. Dus moeten de gemeenten en politiezones niet rekenen op meer duidelijkheid als er op zondag 13 oktober 2024 naar de stembus gegaan wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Hetzelfde geldt voor het Gemeentefonds, een Vlaamse bevoegdheid.
Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers (Open Vld) heeft een studie besteld over eventuele andere criteria bij de verdeling ervan over de Vlaamse gemeenten. Ook hier zal het wachten zijn tot na 2024.
Conclusie: de gemeenten gaan naar de gemeenteraadsverkiezingen met onzekerheid rond twee belangrijke inkomstenposten, zijnde de politiedotaties en het Gemeentefonds.”