"Attent blijven...!"

Dat schrijft burgemeester Ludwig Vandenhove in het voorwoord voor het winternummer 2011- 2012 van B Flash, het trimestrieel informatieblad van B Plus.
Ludwig Vandenhove is voorzitter van B Plus.

“België blijft als huis bewaard, maar de (binnenhuis)architectuur wordt ingrijpend hervormd. Als B Plus kunnen we tevreden zijn met het bereikte compromis, maar we zullen attent moeten blijven bij de concrete uitvoering ervan.”, zegt Ludwig Vandenhove.

 

 

 

 

Hieronder vindt u de integrale tekst van het artikel.

Voor alles wil ik de leden en sympathisanten van B Plus het allerbeste toewensen voor 2012.
Een goede gezondheid voor u en voor allen, die u dierbaar zijn: het is een cliché, ik weet het, maar clichés zijn er nu eenmaal om gebruikt te worden.
Bij de vorige editie van B Flash was de eerste regering onder leiding van premier Elio Di Rupo er nog niet, maar hadden we enkel zicht op de grote lijnen van de staatshervorming.
Inmiddels is de regering officieel geïnstalleerd en is er aan de teksten qua staatshervorming weinig of niets veranderd.
België blijft als huis bewaard, maar de (binnenhuis)architectuur wordt ingrijpend hervormd.
Er worden aanzienlijke bevoegdheden en financiële middelen overgeheveld vanuit de federale staat naar de gemeenschappen en gewesten met daarbij de nodige responsabilisering en verantwoordelijkheid voor het gevoerde beleid.

 

 

De eigen financiële middelen van de gemeenschappen en de gewesten stijgen van ongeveer 46 miljard Euro naar 63 miljard Euro (met bijna 40 %). Daarbij komt nog een substantiële toename van de fiscale autonomie.
Er zal een bijzondere financieringswet worden goedgekeurd, die de autonomie van de deelgebieden zal versterken, maar die tevens de federale solidariteit op lange termijn moet vrijwaren.
De kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV) wordt gesplitst.
Er wordt niet geraakt aan het territorialiteitsbeginsel en er wordt vastgehouden aan het respect voor de rechten van het individu (onder andere de verankering van de grondwettelijke rechten van de Franstaligen in de randgemeenten).
De rol en de opdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden versterkt.
Als B Plus kunnen we tevreden zijn met het bereikte compromis, maar we zullen attent moeten blijven bij de concrete uitvoering ervan.
We zullen nauwlettend de werkzaamheden in het federale parlement opvolgen.
De institutionele hervormingen moeten met een tweederde meerderheid goedgekeurd worden.

 

 

Als B Plus zullen we vooral opvolgen dat het sociale en het solidaire niet te zeer uit het oog verloren wordt.
Huizen, die verbouwd worden, storten soms geheel of gedeeltelijk in en daar moeten we attent voor zijn.
Het huis België moet blijven.
Alles samen heeft het meer dan 500 dagen geduurd vooraleer er een federale regering was.
Maar als we de communautaire onderhandelingen er van aftrekken, heeft de regeringsonderhandeling nog geen 100 dagen geduurd.
Inhoudelijk en qua timing hebben de lange communautaire onderhandelingen ons internationaal imago als België serieus aangetast.
.Onze internationaal geroemde compromisbereidheid heeft een ernstige deuk gekregen.
Hoe zwaar de financiële en economische, dus ook de sociale, gevolgen hiervan wegen, is interessant werk voor wetenschappelijk onderzoek en/of voor doctoraatsthesissen, maar ze zijn aanzienlijk.
Hierover horen we weinig zeggen of merken we weinig in de media, zeker niet wie hier verantwoordelijk voor is.

 

 

Met alle respect voor democratische partijen, maar de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) en in mindere mate het “Fédéralistes Démocrates Francophones (FDF)”, mogen hieromtrent een gewetensonderzoek doen.
Hebben zij niet precies zo sterk aangedrongen op eerst communautaire onderhandelingen en dus geen parallelle gesprekken over het hele regeringsakkoord om hun gelijk te halen dat België niet meer werkt?
Vooral de andere Vlaamse partijen hadden, met de hete electorale adem van de N-VA in de nek, geen andere keuze dan met deze werkwijze akkoord te gaan.
Zo hebben we veel tijd verloren, die beter besteed geworden was aan de echte problemen: de begroting en sociaal-economische dossiers.
Nu is daar verhoudingsgewijs, net zoals aan andere onderdelen van het regeerakkoord, te weinig tijd aan besteed en moest alles snel afgehandeld worden onder druk van de internationale markten, onder andere de ratingverlaging en de stijgende rentevoeten.
Terwijl de wereld bij manier van spreken in brand stond, vonden sommige politieke partijen en media het zelfs nodig om van het aantal Franstalige en Nederlandstalige ministers staatsprobleem nummer 1 te maken!

 

Als B Plus zijn we realistisch en willen we de burger niets wijsmaken: een staatshervorming is niet zaligmakend voor onze huidige financiële en economische problemen en zal deze niet (allemaal) oplossen. Vandaar dat we het blijven spijtig vinden dat precies de lange communautaire onderhandelingen België veel geld en internationaal schadeverlies gekost hebben.
Als B Plus moeten we de uitvoering van het regeerakkoord goed opvolgen op de wijze, zoals hoger reeds aangehaald, maar moeten we eveneens blijven ijveren voor een aantal standpunten die trouwens niet haaks staan op dit regeerakkoord.
Zonder volledig te zijn: een federale kieskring, een cultureel akkoord tussen de verschillende gemeenschappen en gewesten, allerlei initiatieven qua uitwisseling tussen Brusselaars, Walen en Vlamingen op het niveau van de burgers zelf, meer aandacht voor mekaars media en verslaggeving, etc.

 

Tot slot nog dit: B Plus staat (onder andere) voor een sterk democratisch systeem met maximale betrokkenheid van de burger en voor solidariteit.
Als we dit willen blijven waarmaken in België gaan we meer en meer aandacht moeten hebben voor de Europese Unie en andere internationale instanties, zoals de ratingbureaus.
De actuele financiële en economische crisis holt elke dag meer en meer ons democratisch en nationaal zeggenschap uit. Ook hier moeten we attent voor zijn.

 

Ludwig Vandenhove
Voorzitter B Plus
Burgemeester stad Sint-Truiden

 

 

Wie een digitaal exemplaar wenst van de nieuwsbrief kan mailen naar burgemeester@sint-truiden.be.

Zie onder andere ook de teksten ‘Ludwig Vandenhove voorzitter B Plus’ van 6 augustus 2011 en ‘Ludwig Vandenhove tevreden met de staatshervorming!’ van 25 oktober 2011 op deze website.