Bomen, bomen en bomen! Ook in Sint-Truiden

Bomen

Het klimaatprobleem is een feit, ontkennen doen alleen echte idioten nog.
Gevolg: lange hitteperiodes, stormen, wateroverlast en andere elementen van het weer, die voordien veel schaarser waren.

We zullen ons moeten aanpassen.
Aanpassen betekent klimaatadaptatieplannen.
Als voormalig gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur heb ik reeds in 2017 de aanzet gegeven voor een klimaatadaptatie plan op Limburgs niveau.
De grote lijnen hiervan zijn terug te vinden in het Burgemeestersconvenant Klimaat en Energie 2030 en in een handig draaiboek dat is overgemaakt aan alle Limburgse gemeenten. Dus ook de stad Sint-Truiden doet er best aan zo een klimaatadaptatieplan op te stellen en regelmatig te evalueren om bij te stellen. Zij hebben immers het Burgemeestersconvenant ondertekend.

Meer bomen tegen de toenemende hitte is daar een belangrijk onderdeel van.

Vooreerst blijven wij als sp.a Sint-Truiden voorstander van bomen op de Grote Markt.
Wij hebben gereageerd tegen het verdwijnen ervan en in ons programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2018 stonden uitdrukkelijk nieuwe bomen voor de Grote Markt. Maar bomen op de Grote Markt zullen niet volstaan om (mee) aan de klimaatopwarming het hoofd te kunnen bieden.

Ook op andere plaatsen in het centrum en op het ganse grondgebied moeten er bomen bijkomen. Daartoe is het noodzakelijk om alle Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP's) en stedenbouwkundige verordeningen te screenen op bijkomende mogelijkheden om bomen en groen aan te leggen (bijvoorbeeld rond de stad of tussen de woonzones plaats voorbehouden of maken voor bomen en groen).
Enkele concrete suggesties buiten bomen op de Grote Markt.
Het voormalige gebouw van de Haspengouwse Academie Podium in de Leopold II-straat 3 en 5 moet in handen van de stad blijven in plaats van te verkopen om de gemaakte financiële put van de stad te helpen dempen.
Het beschikt over een prachtige tuin, waar nog bomen kunnen bij aangeplant worden.
Het kan nog meer dan vandaag een ontmoetingsruimte worden voor de buurt.
Wat gaat er gebeuren met het Sint-Martenplein?
Als sp.a willen wij het behoud van de historische boom en nog bijkomend groen.
Het moet een rustpunt blijven in het stadscentrum. Trouwens, we horen over dat dossier niets meer: blijft N-VA daar op ons standpunt, zoals voor de gemeenteraadsverkiezingen, in tegenstelling tot de CD&V-Open Vld-plannen van voor de gemeenteraadsverkiezingen.
De beloofde bomen op de Groenmarkt moeten er komen.
Als stad moeten we actief op ziek naar eigendommen in het centrum, die kunnen voorbestemd worden om bijkomend groene ruimten van te maken.
Dat is wat gebeurt in een aantal andere gemeenten en steden in binnen- en buitenland.
Ja, dit gaat geld kosten. Maar beleid is een kwestie van keuzes en de aanpak van het klimaatprobleem op een sociaal verantwoorde manier moet prioriteit nummer 1 zijn.
De kosten van de klimaatwijzigingen zullen op lange termijn veel hoger zijn dan de investeringen, die we nu moeten doen.
Het op te stellen klimaatadaptatieplan moet een duidelijk financieel plaatje bevatten.

Vervolgens moet het bomenbestand wat er is, goed onderhouden worden.
Dat is nu niet altijd het geval, zoals blijkt in het stadspark en op het domein 't Speelhof.
Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het Bomenbeleidsplan wat opgesteld is tijdens mijn beleidsperiode als burgemeester, aangevuld met de gegevens van het Provinciaal Natuurcentrum (PNC). En wat is van de nieuwe studie, die tijdens de vorige CD&V-Open Vld-legislatuur aangekondigd is? (2)

Ten derde is er het vergunningenbeleid.
Bij het afleveren van kapvergunningen, of dat nu geldt voor de overheid of de stad, of voor privé-personen, moet erover gewaakt worden dat er telkens minimum één boom in de plaats komt. En vooral opvolgen, handhaving, dat het effectief gebeurt.
Aan die handhaving hapert er heel wat in Sint-Truiden.

Ten vierde moeten er projecten uitgewerkt worden waar de buurten en de bevolking actief kunnen mee betrokken worden.
Dit kan gaan zowel over openbaar domein, als over privé-eigendommen door bijvoorbeeld gratis bomen ter beschikking te stellen.
De betrokkenheid van de bevolking kan ermee voor zorgen dat er achteraf (minder) kritiek komt op het bomenbeleid.
Bomen geven altijd enige overlast, bijvoorbeeld bladeren, die in de herfst afvallen. Akkoord, wij moeten dit minimaliseren voor de bevolking, maar we moeten hen daar ook opnieuw leren mee leven.
Wie sprak pakweg 20 jaar geleden over bladkorven of over specifieke zuigers voor bladeren? Dus sensibilisering dat bomen echt belangrijk zijn, niet de overlast ervan.

Ten vijfde zijn er de 'Tiny Forest-projecten'. (3)
Het gaat over kleine(re) bossen, zogeheten minibossen of mini-oerwouden, die een aantal elementen trachten te combineren: biodiversiteit, dichtbij natuurbeleving, verhoging waterbergingscapaciteit, verbetering luchtkwaliteit, tegengaan hittestress en een positief gezondheidseffect.
Die 'Tiny Forest-projecten' kunnen een idee zijn om mee met de buurten te bespreken.

Ten zesde meer inzetten op kleine initiatieven, bijvoorbeeld geveltuinen of dakparkjes via subsidies.

Tot slot een aantal belangrijke principes bij het ontplooien van zo een globaal plan: bevolking betrekken en sensibiliseren, maar ook snel werken, kijken naar straten en buurten, die echt hittegevoelig zijn en daar prioritair naar werken, bomen aanplanten, die kunnen blijven staan en het gegeven dat het aantal bomen niet altijd equivalent is voor het maximum aan groen, want bomen moeten ook voldoende ondergrondse ruimte hebben.

Conclusie: er is nog veel werk in Sint-Truiden!

Afbeelding: Unsplash