Constructieve oppositie!

Overzicht belangrijkste dossiers gemeenteraad van 24 februari 2014

Inrichting 1ste verdieping stadhuis kost 507.000 euro

Zoals reeds aangekondigd heeft de sp.a fractie zich niet akkoord verklaard om dit waanzinnig hoog bedrag te investeren in meubilair, lichtstudie en verlichting. Tijdens de behandeling van dit punt blijkt overigens dat het niet beperkt zal blijven tot dit bedrag aangezien nog tal van andere zaken niet voorzien zijn in dit bedrag zoals overgordijnen. Ook het reinigen en restaureren van de schilderijen voor een bedrag van 37.000 euro zitten in een ander dossier en zijn dus ook niet inbegrepen in deze meer dan 20 miljoen oude Bfr.

Invoering tonnagebeperking Groot-Gelmenlaan en Driewilgenstraat op de lange baan

De sp.a fractie heeft dit dossier als toegevoegd punt op de agenda gebracht omdat, sinds de beslissing van het schepencollege (met sp.a) eind 2012,  de nieuwe CD&V en Open VLD meerderheid er niet in geslaagd is om op een gans jaar ook maar enige vooruitgang in dit dossier te boeken. Uit de reactie van schepen Stippelmans blijkt dat de meerderheid deze problematiek in zijn totaliteit wenst aan te pakken, dus voor gans het grondgebied van Sint-Truiden en niet ‘à tête du client’. Met andere woorden blijken alle andere wegen in de diverse dorpskernen sluipwegen te zijn naar de E40 en hebben de bewoners pech dat ik toevallig woon op de Driewilgenstraat.  (zie tekst op www.filipmoers.be ‘Filip Moers gaat voorop om zwaar sluipverkeer te weren in Groot-Gelmen en Engelmanshoven’ van 26/11/2011)

Overzicht belangrijkste dossiers gemeenteraad van 25 februari 2014

Voorlopige aanvaarding (RUP) ruimtelijk uitvoeringsplan Rijschoolstraat

Tegen alle wettelijke bepalingen in,  werd onze fractie niet uitgenodigd op de bespreking van dit dossier op de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro). Ook neemt onze fractie geen genoegen met het feit dat in het woonproject geen enkele sociale koop- en of huurwoning wordt voorzien. Blijkbaar is de sp.a fractie nog de enige fractie in de gemeenteraad die in nieuwe projecten nog sociale woningen wenst te realiseren. Wij vragen ook het nodige respect voor het advies en standpunt van Erfgoed i.v.m. de stadsfeestzaal Manège. Ons laatste en zeker niet onbelangrijkste argument is de voorziene mobiliteitsstroom en de daaraan gekoppelde ondergrondse of bovengrondse parkeergarage in de smalle Rijschoolstraat. Deze parking is alleen bereikbaar en kan alleen verlaten worden via de Rijschoolstraat. Dit zal bijzonder zware problemen creëren, zowel naar veiligheid als woonkwaliteit  voor de bewoners van deze straat. Om deze redenen heeft de sp.a fractie deze voorlopige aanvaarding niet goedgekeurd.

Fietsen in het stadspark 

Dit is in het verleden ook al een aandachtspunt geweest zeker toen het fietsen op de Vesten werd toegelaten. De sp.a fractie is van oordeel dat dit geen eenvoudige aangelegenheid is omdat het enerzijds misschien wel logisch lijkt dat de fietsers van op de Vest zich verder kunnen verplaatsen via het stadspark maar de ruimte die hiervoor beschikbaar is in het stadspark is echter niet te vergelijken met de breedte van de paden op de Vesten. Op de veel smallere paden in het stadspark komen fietsers ongetwijfeld in conflict met wandelaars, nog moeilijker wordt het als er wandelaars zijn die hun hond aan de leiband hebben. We mogen ook de groepen zoals de schoolkinderen en de scouts niet vergeten en wat doe je met de fietsers die in groep op het stadspark komen en dan hebben we het nog niet over de alom aanwezige elektrische fietsen die hogere snelheden halen. Ook de dieren zoals de eendjes die zich ook vaak in groep verplaatsen, mengen zich ook nog eens tussen dit verkeer. Onze fractie had op zijn minst in dit dossier ook adviezen verwacht van de mobiliteitsambtenaar en/of van de politie. Aangezien de meerderheid niet bereid was om dit ‘onvolledig’ dossier uit te stellen heeft de sp.a fractie als enige fractie tegen gestemd. 

Verkoop composteringsterrein Nijverheidslaan aan Bionerga

Onder impuls van de sp.a in het vorig beleid werd dit terrein eind 2012 aangekocht omwille van de strategische ligging tussen het containerpark en de opslagplaats aan de Rellenstraat (eigendom stad). In juni 2013 werd op de gemeenteraad een erfpachtovereenkomst met Bionerga afgesloten voor 27 jaar. Bionerga was toen bereid om voor deze erfpacht éénmalig 1.134.000 euro aan de stad te betalen.  CD&V en Open VLD liet toen nog weten dat het voor hun van cruciaal belang was dat de stad eigenaar bleef van dit perceel. 6 maanden later stellen we bij de bespreking van de begroting vast dat diezelfde meerderheid deze stadseigendom in de etalage plaatst om te verkopen en nog straffer aan Bionerga tegen een prijs die amper 48.000 euro hoger ligt dan de erfpachtovereenkomst die op de gemeenteraad in juni 2013 werd goedgekeurd. Een groot verschil tussen beide beslissingen: nu zijn we ons strategische perceel definitief kwijt en dit voor amper 48.000 euro extra. Van goed onderhandelen gesproken!!!

Zeker niet onbelangrijk is dat we nu de stok achter de deur, die we wel hadden als eigenaar, nu ook kwijt zijn. Vergeet niet dat in de sector composteren er bijzonder behoedzaam moet omgesprongen worden aangezien dit activiteiten zijn waarbij het risico op geuroverlast bijzonder groot is.  Op mijn vraag om eerst eens te gaan luisteren in Overpelt, waar dergelijke activiteiten ook plaats vinden, wou de CD&V en Open VLD meerderheid niet ingaan. Ze zullen later alvast niet kunnen zeggen dat ze het niet wisten… Ook dit punt werd om al deze redenen door de sp.a fractie niet goedgekeurd.

Beeldkwaliteitsplan binnenstad

Voor alle duidelijkheid beperkt dit agendapunt zich tot de opmaak van een plan waarvan de kostprijs voorzien is op 81.000 euro!!!
 

Voor wie het niet meer zou weten, werd in de voorbije legislaturen door Jef Thewis en mezelf D&A ingeschakeld om een identiek project te realiseren maar waar de focus vooral lag op de openbare groene ruimten, de Vesten en het stadspark. Het enige stuk en de ‘missing link’ dat (nog) niet werd uitgevoerd, is de Naamse Vest omdat dit in 2011 op een veto stootte van CD&V en Open VLD met als argument dat deze heraanleg moest gekoppeld worden aan de  ondergrondse parking Europaplein. Iets wat toen een certitude was maar nu sinds kort de duimen moet leggen voor de ondergrondse parking onder de Grote Markt … als alweer andere studies aangeven dat dit op die plaats mogelijk is.

Het plan van D&A is in de voorbij 10 à 15 jaar pas uitgevoerd en wij vinden het echt onverantwoord dat dit al opnieuw moet vervangen worden tenzij het toch klopt dat alles wat de sp.a heeft gerealiseerd per definitie slecht was.

Bebloeming binnenstad

De meerderheid trekt 57.000 euro uit om via een privé firma ALLEEN de binnenstad op te fleuren met mooie bebloeming. In de randgemeenten doet men een oproep aan de bewoners om ook initiatieven te nemen en wordt amper 5.000 euro voorzien om dit te vergoeden.

Onze fractie betreurt deze discriminatie want met deze beslissing wordt zekerheid van bebloeming voorzien in de binnenstad en zal het van vrijwilligers afhangen of er ook bebloeming komt in de randgemeenten. 

Onze fractie wou dit punt enkel goedkeuren als er ook een garantie ingebouwd werd dat bij gebrek aan interesse in de randgemeenten de stad ook geld voorziet om de privé in te schakelen in de randgemeenten. CD&V en Open VLD wou hier niet op ingaan en onze vrees neemt toe dat zoals voor 1995 de randgemeenten opnieuw in de vergeethoek terecht komen.   

Aanpassing zwemtarieven

Deze aanpassing wordt voorgesteld als een vereenvoudiging van de tarieven maar is louter en alleen gebaseerd op een belastingverhoging. CD&V en Open VLD hopen met deze tariefverhoging het verlies van het stedelijk zwembad terug te dringen. Onze fractie, bij monde van Ann Knaepen, denkt eerder dat deze prijsverhoging het aantal zwemmers zal doen dalen en het verlies alleen maar zal doen toenemen. Om deze reden hebben wij het duurder worden om te zwemmen niet goedgekeurd.

Kredietverschuiving voor nieuw jeugdhuis

Sp.a raadslid Gert Stas vroeg de meerderheid om akkoord te gaan om de voorziene huurgelden, die  in de begroting vrijkomen omdat het pand ‘De Resoor’ werd opgezegd, ter beschikking te stellen aan de jeugd. Deze middelen kunnen dan op een flexibele manier aangewend worden om hun nieuw onderkomen onder de Zoutkist in orde te brengen.

Helaas en jammer voor de jeugd vond jeugdschepen Hilde Vautmans dit geen goed idee en weg was het voorstel.

Verkeersproblematiek school De Bloesem

 Sp.a raadslid Eddy El Herbouti schetste de gevaarlijke verkeerssituatie aan de school De Bloesem. Bij het einde van de lessen staan er 4 autobussen klaar om de schoolkinderen te vervoeren. Er zijn slechts belijningen voorzien voor 2 autobussen en de belijningen zijn sinds de werken van Infrax haast niet meer zichtbaar. Ook het wild parkeren creëert een gevaarlijke situatie.

De gemeenteraad keurde het sp.a voorstel goed zodat er 2 extra parkeerplaatsen komen voor de autobussen. Hopelijk komt ook de dienst mobiliteit vlug met een voorstel zodat de schoolomgeving op alle vlakken veiliger wordt. 

 

Zie onder andere ook de tekst 'Nieuwjaarsfolder CD&V: bijna allemaal realisaties van sp.a!' van 24 februari 2014 op deze site.