De Stad Limburg

“Ik ben het eens met de idee van gouverneur Herman Reynders omtrent ‘De Stad Limburg’.”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Gouverneur Herman Reynders pleitte hiervoor in zijn jaarlijkse openingsrede voor de Limburgse provincieraad op woensdag 23 oktober 2013 (1).

De Limburgse deputatie gaf hierover een persconferentie op vrijdag 25 oktober 2013 om zich hierbij aan te sluiten.


Ludwig Vandenhove : “Als er één provincie kan overblijven na de concrete uitvoering van de interne Vlaamse staatshervorming en na de afronding van de regioscreening is het Limburg.
Het gegeven dat wij niet echt een grote stad hebben van de omvang van Antwerpen of Gent is hier niet vreemd aan. En de benaming op zich is dan niet belangrijk: provincie, regio en waarom niet Stad Limburg.
Wij zullen als provinciebestuur modellen moeten uitwerken waarbinnen Limburgse gemeenten van diverse omvang en rond verschillende thema’s onderling kunnen samenwerken.

Maar dit vraagt een aantal strikte voorwaarden: snel werken (de parlementsverkiezingen van zondag 25 mei 2014 zijn als het ware een deadline) en een andere manier van aanpak, zowel vanuit ons als politici, als vanuit de ambtenarij.
Provincies moeten dichter bij de burger staan en directer naar de bevolking toe werken: als het ware opschuiven van de tweede lijn naar de eerste lijn.

Gemeenten en steden moeten in de mogelijkheid zijn om zelf suggesties te doen op welke vlakken het provinciale niveau ondersteunend kan werken. Zo kreeg ik gisteren nog de suggestie van een stadsecretaris om samen te werken op het vlak van personeelsbegeleiding. Waarom bijvoorbeeld de cursus ‘voorbereiding op het pensioen’ niet voor alle Limburgse gemeenten en steden samen organiseren? Waarom niet samenwerken rond personeelsadvertenties? Elke gemiddelde secretaris of mandataris kan zo wel enkele voorbeelden geven. Het is dan ook de bedoeling de dienstverlening naar de Limburgse gemeenten en steden systematisch uit te breiden.”

Hieronder vindt u de integrale perstekst.

 

Limburg uw partner - Provincie versterkt samenwerking met lokale besturen

De provincie Limburg past haar werking aan om de 44 gemeentebesturen nog beter te ondersteunen.

Dat is het resultaat van een diepgaande analyse, waarvan de resultaten nu bekend zijn. "Wij zijn nu al een partner van de gemeentebesturen en ondersteunen hen vanuit verschillende expertises" aldus de gedeputeerden Marc Vandeput (CD&V), Ludwig Vandenhove (sp.a) en Igor Philtjens (Open VLD). “Met onze gemeentebesturen willen we samen werken aan het Limburg van morgen. Naast ons bestaand aanbod, starten we verschillende partnerprojecten waarbij alle lokale besturen nog meer gerichte ondersteuning krijgen van provinciale medewerkers. Doelstelling is om de provincie volledig zij aan zij met de lokale besturen te laten functioneren als een echte partner."

De studie van het consultancybureau Ernst & Young, in opdracht van het provinciaal bestuur, hield onder meer een bevraging in bij alle Limburgse gemeentebesturen. De gemeentebesturen worden geconfronteerd met steeds complexere opdrachten en hogere verwachtingen, terwijl de financiële ruimte eerder afneemt. Een belangrijke vaststelling is dat de meerderheid van de gemeenten vindt dat de provincie vandaag al een uitgebreide waaier aan diensten en producten aanbiedt. Tegelijkertijd zijn deze gemeenten vragende partij voor een vernieuwd en beter samenwerkingsmodel met de provincie als hun partner.

“Het provinciebestuur legt zich vanaf nu toe op haar rol als facilitator en ondersteuner van de lokale werking. Dit vereist een vraaggestuurde aanpak, die vertrekt vanuit een bottom-up benadering. De klemtoon ligt op kostenbesparingen en efficiëntie, maar ook op kwaliteit en excellentie. Op die manier versterken we onze toegevoegde waarde voor de Limburgse lokale besturen”, gaat gedeputeerde Philtjens verder.

Unieke Limburgse structuur maakt partnerrol mogelijk
Limburg heeft, in tegenstelling tot andere Vlaamse provincies, geen grote centrumsteden. De provinciale structuur kan dan ook een unieke rol opnemen. Een rol die ervoor zorgt dat we onze krachten bundelen en virtueel één grote stad zijn.

"Door onze expertise ten dienste te stellen van de gemeenten en samenwerking te stimuleren, zorgen we voor schaalvergroting, die alle gemeenten ook financieel ten goede komt. Denk maar aan de gezamenlijke energieaankoop onlangs waarbij we 20 miljoen euro bespaarden voor de gemeenten", aldus nog gedeputeerde Philtjens.

Partnerprojecten maken de weg vrij
Binnen de provincie zijn nu verschillende partnerprojecten geselecteerd om lokale besturen te ondersteunen.
Provinciale medewerkers zullen gestalte geven aan de frontoffice voor de gemeenten.

Het “kenniscentrum Europese programma’s” is bijvoorbeeld één van deze partnerprojecten”, aldus gedeputeerde Vandeput. “Europese programma’s bieden heel wat opportuniteiten voor lokale besturen, die niet altijd de mensen en de middelen hebben om die op te volgen. Door sterker in te zetten op kennisdeling en projectbegeleiding willen we de gemeenten actief ondersteunen om sterker in te zetten op Europese projecten.”

Gedeputeerde Vandenhove: “De provincie Limburg werkt in het project “Limburg gaat Klimaatneutraal” al van bij de start samen met de lokale besturen.  In het kader van het burgemeestersconvenant, dat elke gemeente met de provincie afsloot, komt het provinciebestuur hen tegemoet in de realisatie van hun klimaatdoelstellingen, die inspelen op de specifieke noden van elke gemeente. Deze aanpak werkt ook inspirerend voor andere partnerprojecten”.

“Zorg-strategische planning in de ouderenzorg” is een ander belangrijk partnerproject dat gelanceerd werd en waarbij samen wordt bekeken hoe lokale besturen hun ouderenzorgbeleidsplanning kunnen verbeteren. “Regelmatig zullen provinciale medewerkers de lokale diensten ter plaatse versterken. Samen zullen ze de lokale dossiers aanpakken. Op die manier komt de kennis en ervaring die het provinciebestuur in huis heeft integraal ten dienste van de gemeenten”, geeft gedeputeerde Frank Smeets mee als goed voorbeeld.

Gedeputeerde Inge Moors: “Ook voor de land- en tuinbouwsector ondersteunen we lokale besturen op maat. Met de Provinciale Analyse van de Gemeentelijke Landbouwindicatoren reiken we de gemeenten een instrumentarium aan en moedigen we hen aan een weloverwogen en duurzaam landbouwbeleid te voeren. In de zogenaamde PAGLI’s vindt  men naast algemene landbouwcijfers, ook cijfers die het economische en maatschappelijke belang van de verschillende landbouwsectoren aantonen.  

Partnercatalogus illustreert partnerwerking
Het nieuwe samenwerkingsmodel duikt op in bestaande en nieuwe communicatiemiddelen.

“Nieuw is de partnercatalogus, die het huidig provinciaal aanbod clustert in oplossingen voor lokale besturen via 59 vragen en antwoorden. Deze catalogus staat online open voor lokale besturen en wordt verder ingevuld naargelang de provincie meer groeit in het samenwerkingsmodel. Via een maandelijkse nieuwsbrief blijven we terugkoppelen over alle vorderingen en evoluties binnen het project”, besluit gedeputeerde Jean-Paul Peuskens.

Wie de volledige partnercatalogus met alle mogelijke samenwerkingsverbanden tussen gemeenten en de provincie Limburg wenst, kan een mail sturen naar inlimburg@limburg.be.

  1. Zie De Stad Limburg. Rede gouverneur 2013.

 

Zie onder andere Deputatie versterkt samenwerking lokale besturen. TVL-journaal, 25-10-2013. Provincie versterkt samenwerking met lokale besturen. www.limburg-actueel.be, 25-10-2013. Provincie wil lokale besturen versterken. Het Nieuwsblad, 26-10-2013, p.38. "We verlichten de werklast van onze gemeenten". Het Belang van Limburg, 26-10-2013, p.36. Provincie wil lokale besturen ondersteunen en versterken. De Standaard, 26-10-2013, p.51.

Zie ook Stad Limburg! van 04-03-2013 op deze website.

Tags: