De stad Sint-Truiden moet altijd de voortrekkersrol spelen!

“Sint-Truiden is het centrum van Haspengouw en Zuid-Limburg.
Ik heb daar in al mijn politieke functies - nu nog als gedeputeerde - en zeker in mijn 18 jaar als  burgemeester hard aan gewerkt”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

“Maar een centrumfunctie moet in goede en kwade tijden, in goede en minder goede dossiers uitgeoefend worden. Ik begrijp dan ook niet waarom burgemeester Veerle Heeren niet wil ingaan op de vraag van het kanton Borgloon voor bijstand aan de betrokken politiezone.

“Voor alle duidelijkheid: wij zijn als sp.a voor de aanduiding van de nieuwe korpschef Steve Provost, zoals is gebeurd tijdens de politieraad van woensdag 6 november 2013. 
Wij wensen hem veel succes en wij hopen goed met hem te kunnen samenwerken.  

Maar als sp.a hebben wij een aantal bemerkingen en vragen met betrekking tot uitspraken van burgemeester Veerle Heeren over de toekomst van het Limburgse politielandschap en van de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken.
Wij baseren ons hiervoor op informatie uit de media, want hieromtrent is de politieraad niet ingelicht.

Ik citeer achtereenvolgende standpunten: burgemeester Veerle Heeren is bereid te praten over een grote fusie met onder andere HAZODI (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek) en het kanton Borgloon, ze wil geen fusie met het kanton Borgloon alleen zonder de politiezone HAZODI en op zaterdag 24 augustus 2013 verrast ze iedereen, incluis  gouverneur Herman Reynders, haar collega’s-burgemeesters en een aantal korpschefs, waar ze maanden mee aan het spreken was, door in ‘het Belang van Limburg’ plots aan te kondigen dat ze  zal overgaan tot de aanwerving van een nieuwe korpschef.
Van inconsequentie gesproken!
Collega’s van andere gemeenten/steden en politiezones worden zo voor schut gezet, hoewel er op zoveel andere vlakken nog moet mee samengewerkt worden.
Dit komt zeker het imago van Sint-Truiden als centrum van Zuid-Limburg en Haspengouw niet ten goede.
Leider zijn of leiding nemen wordt gedaan in goede en slechte tijden, bij goede en bij minder goede dossiers.

Het gaat nog verder: het kanton Borgloon krijgt zelf geen steun op hun vraag om hun plotse personeelsproblemen op te lossen
Criminaliteit eindigt niet aan de gemeentegrenzen.
Waar is hier de solidariteit?
Wat zullen andere politiezones doen als wij in de toekomst eens hulp of bijstand nodig hebben?
Inwoners uit de 5 gemeenten/steden uit het kanton Borgloon zijn goed om hun geld te komen uitgeven bij de middenstand en horeca in Sint-Truiden, maar kunnen niet rekenen op, al dan niet tijdelijke, hulp vanuit de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken.
Mooie reclame voor de stad Sint-Truiden en ondertussen maar steeds meer geld uitgeven aan city-marketing!

De politiezones HAZODI en Tongeren hebben wel een positieve reactie gegeven op deze oproep.
Burgemeester en voorzitter van de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Tongeren Veerle Heeren heeft schriftelijk laten weten niet op deze vraag te kunnen ingaan, omwille van het behoren van het kanton Borgloon tot een ander gerechtelijk arrondissement.  
Dit is juridisch niet correct. Ik baseer mij hiervoor onder andere op de Omzendbrief voor de lokale politie (PLP) 27 van 4 november 2002 (verschenen in het Belgisch Staatsblad op 4 december 2002).
Nergens in deze omzendbrief wordt de term ‘arrondissement’ vermeld, laat staan gehanteerd om te stellen dat bepaalde samenwerkingen enkel kunnen tussen zones, die tot hetzelfde gerechtelijk arrondissement behoren.
Het beste voorbeeld zijn de zones Genk-As-Opglabeek-Zutendaal (GAOZ) en Houthalen-Helchteren waarbij de betrokken gemeenten en steden en de betrokken procureurs de feitelijke samenwerking tussen beide zones zoveel mogelijk wensen te faciliteren, zelfs voorafgaand aan de echte fusie, die pas volwaardig mogelijk zal zijn zodra de gerechtelijke arrondissementen fuseren .
Volgens de huidige timing van de federale regering zou dit gebeuren op dinsdag 1 april 2014.

Kent burgemeester Veerle Heeren de wet niet of liegt ze haar collega-burgemeesters uit het kanton Borgloon en de eigen leden van de politieraad iets voor?

Alleszins getuigt het van een gebrek aan een lijn, een beleid en een visie.

Als sp.a betreuren wij deze beslissing. Bovendien blijven wij voorstander van een verregaande samenwerking tussen politiezones (niet van fusies), onder andere op het vlak van gezamenlijke aankopen, gezamenlijk wagenpark, gezamenlijk cameragebruik, gezamenlijke personeelsadministratie, etc.).
Dit komt overeen met de besluiten uit het rapport van professor Brice De Ruyver over de Limburgse politiezones dat hij in opdracht van gouverneur Herman Reynders heeft opgesteld na een bevraging bij 81 respondenten (44 burgemeesters, 17 korpschefs, 10 vertegenwoordigers  van alle politievakbonden, de procureurs des Konings (PdK), de directeurs-coördinator (Dirco), de gerechtelijke directeurs (Dirjud), de provinciegouverneur, de arrondissementscommissaris en 4 Limburgse politieke tenoren met name, Frieda Brepoels (N-VA), Ingrid Lieten (sp.a), Patrick Dewael (OPEN VLD) en Jo Vandeurzen (CD&V) en dit tussen 22 juli en  6 september 2013.
Zijn conclusie is dat er (voorlopig) geen draagvlak is voor fusies, wel voor samenwerking tussen de politiezones.”

Sp.a-fractieleider Filip Moers heeft hieromtrent een tussenkomst gehouden tijdens de politieraad van woensdag 6 november 2013.

Zie onder andere ‘Politiezones: fusies en/of samenwerken?’ van 29-04-2013 op deze site.