Een globaal armoedeplan voor Sint-Truiden!

Ook de stad Sint-Truiden ontsnapt niet aan het gegeven dat steeds meer inwoners in de financiële problemen komen.
Ondanks het feit dat hier de laatste jaren al heel wat aan gedaan wordt onder impuls van de sp.a, moet het beleid hier nog meer aandacht voor hebben. sp.a pleit dan ook voor een heus armoedeplan op het niveau van de stad Sint-Truiden.

 

 

Het hoofdartikel van het tijdschrift SPOTS handelt hierover.

 

 

 

 

Hieronder vindt u dit hoofdartikel in een ietwat uitgebreidere versie.

 

 

Armoede: sp.a Sint-Truiden trekt aan de alarmbel!

 

 

Het gure herfst- en winterweer staat opnieuw voor de deur.
Velen zijn dan maar wat blij dat ze na een dag hard werken de verwarming kunnen aanzetten.
Dit zijn de avonden dat ze na een goede maaltijd onderuit liggen op de sofa, terwijl ze kijken naar hun favoriete televisieprogramma.

 

 

Dit tafereel is spijtig genoeg niet voor iedereen realiteit.
In België leven zo’n 1,5 miljoen mensen in een huishouden met een verhoogd risico op armoede, 700.000 mensen leven onder de armoedegrens.

 

 

Wat betekent dit concreet? Wel,
-                      26 % van de eenoudergezinnen stelt gezondheidsuitgaven om financiële redenen uit;
-                      lager opgeleiden hebben 23 % kans om onder de armoedegrens te duiken;
-                      meer dan 135.000 mensen maken gebruik van het sociaal tarief voor energie;
-                      meer dan 108.000 mensen wendden zich in 2007 tot een voedselbank;
-                      1 op 5 huishoudens kan geen nieuwe wasmachine betalen als het apparaat stuk gaat;
-                      in 40.000 gezinnen is een budgetmeter en een stroombegrenzer geplaatst;
-                      ruim 75.000 mensen staan op de wachtlijst voor een sociale woning.

 

 

Ook in Sint-Truiden laat deze tendens zich spijtig genoeg voelen.
De armoede en vooral de inkomenskloof breiden zich alsmaar verder uit.
En vaak beseffen we niet over wie het gaat, zelfs over buren en/of families, waar we het helemaal niet van verwachten. Met andere woorden, er is heel wat verdoken armoede.

 

 

“Wij beseffen dit maar al te goed, vooral ook in onze talrijke contacten met de bevolking”, aldus schepen van sociale zaken
Els Sneijers en burgemeester
Ludwig Vandenhove.

 

 

Onder impuls van de sp.a is er de laatste jaren al heel wat rond deze armoedeproblematiek gedaan.
Zonder volledig te zijn, volgt hier een korte opsomming:
- in heel wat belastingsreglementen is er vermindering voorzien voor de zogeheten categorie van de Weduwen, Invaliden, Gepensioneerden en Wezen (WIGW’s) en voor de families en personen met een laag gezinsinkomen, die onder meer recht hebben op een hogere terugbetaling van hun ziektekosten (OMNIO -statuut);
- begin dit jaar is er nog een verwarmingscheque toegekend aan deze bevolkingscategorie ter waarde van 75,00 EUR, net zoals in 2000 een zogeheten millenniumcheque ter waarde van 1.000 BEF (toen waren er nog geen euro’s!);
- de talrijke initiatieven, die de stad Sint-Truiden en de 'Vrienden van de Burgemeester', naast andere private organisaties, nemen samen met scholen, verenigingen, horecazaken, serviceclubs, etc. om regelmatig de groep, die het minder goed heeft een goede maaltijd (brunch, heuse feestmaaltijd, etc.) aan te bieden;
- het praktisch ondersteunen (onder andere qua huisvesting) van het initiatief 'OnderOns' van het Regionaal Instituut voor Maatschappelijk Opbouwwerk (RIMO), waarbij de groep - die het minder goed heeft - zelf initiatieven neemt om uit zijn benarde situatie te komen;
- de structurele ondersteuning van en samenwerking met instanties, zoals bijvoorbeeld de vzw Massala en de Sint-Vincentiusgenootschap.
De vzw Massala krijgt onder andere een personeelslid ter beschikking van de stad Sint-Truiden en de Sint-Vincentiusgenootschap krijgt momenteel en een jaarlijkse toelage van 3.750,00 EUR.

Er moet evenwel verder dan dit gegaan worden. In die zin werken we vanuit 'Lijst Burgemeester' (sp.a - Groen!) momenteel dan ook aan een heus armoedeplan op het niveau van Sint-Truiden dat zoveel mogelijk beleidsdomeinen omvat.
Schepen
Els Sneijers voert momenteel de eerste gesprekken voor de oprichting van dorpsrestauranten in de deelgemeenten.

Aanzet hiertoe is het gegeven dat het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) de vraag naar maaltijdbedelingen nauwelijks nog aankan en op heel wat aanvragen niet kan ingaan.
Naar het voorbeeld van ‘Den Tleer’ in Schoonbeek (Bilzen) wil schepen
Els Sneijers wekelijks in een aantal deelgemeenten goedkope en gezonde maaltijden aanbieden aan een gemengd publiek van senioren, alleenstaanden en gezinnen.

Het project wordt een combinatie van tewerkstelling van kansengroepen met het aanbieden van goedkope en voedzame maaltijden.

 

 

Ook betaalbare huisvesting staat hoog op onze prioriteitenlijst.
De sociale woningsector is de enige garantie op een betaalbare en kwalitatieve woning voor gezinnen met een laag inkomen. Dit is ook de reden waarom de sp.a van bij het ontstaan van het Sociaal Verhuurkantoor in 1999 hierin een actieve rol opgenomen heeft. sp.a-schepen
Filip Moers is hier trouwens van bij het begin voorzitter van.

Het is volgens de sp.a de taak van de sociale huisvestingsmaatschappijen om bijkomende sociale woningen te plaatsen, waar energiebesparende maatregelen het uitgangspunt moeten zijn. Uit recent onderzoek is immers gebleken dat vooral de energiekosten zwaar wegen op het budget van de huurder. Dergelijke milieubewuste ingrepen betekenen dus ook een bescherming van de portemonnee.
Het is meer dan ooit de taak van de sociale huisvestingsmaatschappijen om bijkomende sociale woningen te creëren, waar energiebesparende installaties centraal moeten staan.
Als voorzitter van de CV Nieuw Sint-Truiden zal sp.a-gemeenteraadslid Hilde Cops - Visser hier de nodige initiatieven nemen, althans als hier op Vlaams niveau de nodige middelen voor vrijgemaakt worden.

 

 

Armoede kent niet alleen een materieel aspect.
Heel vaak zijn uitsluiting, psychologisch isolement en eenzaamheid moeilijker te verdragen dan materiële armoede.
We moeten contact houden, tussenpersonen opleiden, communiceren. Ook dit maakt deel uit van ons globaal armoedeplan.

 

 

De manier waarop vandaag de stad Sint-Truiden bestuurd wordt, baart de sp.a-fractie grote zorgen en duidt aan dat de nieuwe feitelijke meerderheid van CD&V en OPEN VLD zeker niet voor de mensen kiezen, die het minder goed hebben.
Door de gemeenteraad werd een investeringsproject voor windmolens op andermans grondgebied goedgekeurd (zie ook de aparte bijdrage onder de titel 'Geen wind mal(k)en of verkopen!') met uitzondering van de sp.a-fractie, die unaniem tegen dit voorstel stemde. Dergelijk miljoenenproject (8,2 miljoen EUR om precies te zijn) waarvoor onze stad een zware lening moet aangaan, geniet blijkbaar de voorkeur van de andere fracties in de gemeenteraad, eerder dan de bouw van het broodnodige rusthuis.

Omdat dit rustoord er de eerste jaren niet zal komen door allerlei vertragingsmanoeuvers van CD&V en OPEN VLD, vreest de sp.a-fractie dat vele ouderen die nergens anders dan in een OCMW-rusthuis terecht kunnen, hun oude dagen in onzekerheid zullen moeten doorbrengen. Hetzelfde geldt trouwens ook voor de bouw van het sociaal huis en van het nieuwe woonzorgcentrum.

 

 

Om af te sluiten met een positieve noot: de stad Sint-Truiden zal een belangrijke som geld gestort krijgen uit de verkoop door Infrax van het Limburgs kabelnetwerk voor de kabeltelevisie aan Telenet.
Naar aanleiding van dit geschenk vroeg ‘Het Belang van Limburg’ alle burgemeesters wat ze met dit geld zouden doen.

Als enige antwoordde
Ludwig Vandenhove hierop dat die middelen (als het allemaal doorgaat) naar het sociaal beleid in het algemeen en armoedebestrijding in het bijzonder moeten gaan.

“Ik hoop dat de andere partijen mij daarin volgen”, zegt Ludwig Vandenhove.

 

 

En nog dit - symbolischer kan niet - vermits volgend jaar in 2009 de Limburgse editie van de 'Werelddag van verzet tegen extreme armoede' plaatsvindt in Sint-Truiden, willen nu al een oproep doen opdat zoveel mogelijk personen en verenigingen hier actief zullen aan meewerken.
“U zal er ongetwijfeld nog heel wat over vernemen via diverse mediakanalen", aldus
Els Sneijers en
Ludwig Vandenhove.

 

 

U merkt het: voor de sp.a-fractie geen grote investeringsprojecten, maar realistische en haalbare sociale projecten!

 

 

SPOTS wordt in Sint-Truiden van huis tot huis bedeeld. Mocht u om de één of andere reden toch geen nummer ontvangen hebben, kan u er één aanvragen door een e-mail te sturen naar burgemeester@sint-truiden.be.