Handhaving bij het vissen: voorbeeldproject in Dilsen-Stokkem

“Goede afspraken maken goede vrienden. Dat geldt ook bij het vissen”, zegt gedeputeerde van Visserij Ludwig Vandenhove.

Maar niet iedereen houdt zich aan die afspraken.
Minder en minder zelfs in deze tijden van toenemend individualisme. En dan moet de overheid kunnen optreden, handhaven met een technische term.

In Dilsen-Stokkem is onder impuls van schepen Koen Sleypen een uniek samenwerkingsverband tot stand gekomen met de visvereniging ‘De Maaskei’, die opgericht is om de belangen van de vissers te verdedigen.
Het is een mooi voorbeeld van hoe natuurverenigingen en visverenigingen kunnen samenwerken. Bovendien wordt de lokale politie ontlast en kunnen de bijzondere veldwachters nuttig ingeschakeld worden. In het veiligheidsbeleid moeten immers prioriteiten gelegd worden. En  de vrijwilligers treden hier niet in de plaats van (politie)ambtenaren om werk te doen wat zij normaal deden (doen), zoals spijtig genoeg teveel gebeurt bij een aantal openbare besturen.
Een ander element is dat hier bewezen wordt dat Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) kunnen werken.
Ik blijf in GAS  geloven als handhavingsmiddel tegen kleine inbreuken en kleine overtredingen.

Ik ga trachten dit project uit te breiden naar andere plaatsen in Limburg en zelfs in Vlaanderen.
Dat is nodig: in heel Vlaanderen zijn er slechts 9 ‘controleurs’ van Afdeling Natuur en Bos (ANB) voor het vissen, die dan trouwens ook nog andere activiteiten doen.
Tel daarbij dat dit soort controles voor de federale en/of lokale politie en voor de diverse waterbeheersers (bijvoorbeeld Dienst voor de Scheepvaart) geen prioriteit zijn en het nut van dergelijke projecten is bewezen.

Ik denk er tevens aan om iets gelijkaardig te doen met de Limburgse natuurverenigingen naar wandelaars en andere bezoekers van open ruimten toe.
In september 2016 starten we met Natuurpunt Limburg en het Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT) met een proefproject om gidsen en vrijwilligers in die zin op te leiden.

Momenteel zijn er een 10-tal stewards actief en het initiatief wordt jaarlijks geëvalueerd.

Het project werd voorgesteld in Maascentrum ‘De Wissen’, Negenoordlaan 1 in Dilsen-Stokkem op maandag 13 juni 2016.

Hieronder vindt u het persbericht.

Project met ‘stewards’ zorgt voor handhaving visreglementen in Dilsen-Stokkem
Dilsen-Stokkem is bij uitstek een gemeente met vele viswaters. Zo zijn er behalve de Maas en de Zuid-Willemsvaart diverse oude kanaal- en Maasarmen en uiteraard de vele grindplassen.
Sedert een 3-tal jaren voert de stad Dilsen-Stokkem effectief een beleid op het vlak van vissen.

Onderdeel daarvan is een handhavingsbeleid.

Eerste stap daartoe waren de overeenkomsten gesloten met de natuurverenigingen. Limburgs Landschap en Natuurpunt werden eigenaar van diverse grindplassen waaronder Bichterweerd en Negenoord.
Om het risico te voorkomen dat er door de nieuwe eigenaars een visverbod opgelegd werd kwam men tot afspraken waar en wanneer er gevist kan worden. Zoals bij elk compromis zijn dergelijke afspraken nooit tot ieders tevredenheid.
De gemaakte afspraken in combinatie met de Vlaamse visserijwetgeving werden in politiereglementen gegoten.

Het opstellen van reglementen is vaak een mooi ding, maar de handhaving ervan een andere zaak.
Bij gebrek aan inspecteurs ( een tiental voor heel Vlaanderen) kom je op terrein over het algemeen weinig controle tegen. Ook bij de lokale politie wordt controle van  visverloven niet als een topprioriteit gezien”
, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur en voorzitter van de Visserijcommissie Ludwig Vandenhove.
“Daar heeft de stad Dilsen-Stokkem in samenwerking met visvereniging “De Maaskei” een antwoord op gevonden.
Los van de Vlaamse controle werd een eigen systeem met stewards opgezet om zicht te houden op wie waar vist en in hoeverre de voorschriften gerespecteerd worden”, zegt Koen Sleypen, schepen van Leefmilieu van Dilsen-Stokkem. “Het stewardmodel biedt de mogelijkheid om conflicten tussen vissers, natuurliefhebbers en overheid in goede banen te leiden.
Hoe werkt het?

  • De stad zorgde voor een eigen registratiesysteem met een gratis pasje. Dit maakt het mogelijk om de identiteit van de vissers te kennen. Bovendien kan bij het niet nakomen van de voorschriften, ook inzake sluikvuil de vergunning ingetrokken worden.
  • De stad autoriseerde een aantal leden van de visclub om op te treden als steward. De taak van deze stewards is om de vissers aan te zetten om aan de politiereglementen te voldoen. Verder geven zij info over de reglementen en proberen alles in der minne te regelen.
  • De stewards staan op hun beurt in contact met een 3-tal bijzondere veldwachters die verbaliserend kunnen optreden. Er worden geen PV’s uitgeschreven. Uit de cijfers blijkt dat deze toch vaak door de rechtbank geseponeerd worden. Daarom wordt er gewerkt met gasboetes. Deze kunnen oplopen tot 350 euro.
  • Ook met de lokale politie zijn er afspraken gemaakt. Bij blijvende moedwil en bij gerichte controles met alle handhavers zorgen zij voor een ondersteuning zodat de politiereglementen gehandhaafd worden.

We stellen bij de vissers een zekere weerstand vast. Maar deze moeten wel beseffen dat zowel “De Maaskei” en het stadsbestuur tot doel hebben om de belangen van de vissers in de diverse natuurgebieden en openbare waters net te verdedigen”, aldus Koen Sleypen.
De Provinciale Visserijcommissie vindt dit een goed model dat ook op andere plaatsen zou kunnen toegepast worden.
“Ik zal een initiatief nemen om ook andere Limburgse gemeenten, waar veel gevist wordt, te overtuigen om een dergelijk systeem uit te werken”, zegt Ludwig Vandenhove. “Op Vlaams niveau wordt eveneens  onderzocht hoe het project kan veralgemeend worden.”

Hieronder vindt u het artikel dat op vrijdag 14 juni 2016 in ‘Het Belang van Limburg’ staat. (1)

Zie onder andere van Provinciale visserijcommissie van 24-5-2016 op deze website.

(1) Stewards ingezet om 450 vissers op regels te wijzen. Het Belang van Limburg, 14-06-2016, p. 23

Zie ook Meer stewards om vissers te controleren. Het Laatste Nieuws, 14-06-2016, p. 19. Stewards zorgen voor handhaving visreglementen in Dilsen-Stokkem. www.limburg-actueel.be, 13-06-2016.

Tags: