Internationale Dag ter bestrijding van Geweld tegen Vrouwen

Op dinsdag 26 november 2013 was het de Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen. Ook de provincie Limburg heeft hieraan geparticipeerd.

“Als gedeputeerde van veiligheid ben ik vooral betrokken bij het project van de aanpak van het intrafamiliaal geweld.
Als burgemeester van Sint-Truiden heb ik hiertoe indertijd mee het initiatief gegeven.
In 2013 zijn we gestart met het project Limburgs Intrafamiliaal Geweld Meter (LIGM).

Ik ben al jaren betrokken bij de aanpak van intrafamiliaal geweld, onder andere voorheen als burgemeester en voorzitter van de politiezone Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken en als senator (van 5 juni 2003 tot en met 2 mei 2007) en federaal volksvertegenwoordiger (van 2 december 1999 tot en met 18 mei 2003).

Ondanks alle inspanningen blijft geweld tegen vrouwen een probleem.”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u de perstekst die vanuit de provincie Limburg verspreid werd.

Witte Lintjescampagne roept op om geweld niet te verzwijgen

In 2012 werden in Limburg 3111 feiten van intrafamiliaal geweld geregistreerd, een daling van 10 % ten opzichte van 2011. Daarmee doet Limburg het iets beter dan het Belgische gemiddelde. “Die daling is uiteraard positief”, reageert gedeputeerde van Welzijn Frank Smeets. “Maar er blijft heel wat werk aan de winkel. Daarom roept de Witte Lintjescampagne ook dit jaar weer op om het geweld te horen, te zien en vooral niet te verzwijgen.” De provincie heeft een handige crisiskaart ontwikkeld, beschikbaar in 16 talen, die slachtoffers een aantal belangrijke tips en nuttige contactgegevens bezorgt. Samen met studenten van de PXL Hogeschool wordt bovendien via verschillende sociale media opgeroepen om actie te ondernemen in de strijd tegen geweld.

Limburg is al jaren een voortrekker in de aanpak van intrafamiliaal geweld. “Dat doen we enerzijds door sterk in te zetten op preventie voor allerlei doelgroepen. Maar anderzijds vraagt een effectieve aanpak om een gezamenlijke en gecoördineerde aanpak”, zegt gedeputeerde Smeets.  Sinds 2006 werken hulp- en zorgverlening, politie en justitie in dossiers van partnergeweld samen volgens een duidelijk draaiboek. Een onderzoek in 2012 door de Thomas More Hogeschool heeft aangetoond dat dit Limburgse draaiboek heeft geleid tot een betere samenwerking en tot meer eenvormigheid van de werkwijze.

Integrale aanpak
“In 2013 zijn we bovendien gestart met het pilootproject LINK”, zeggen de gedeputeerden Smeets en Vandenhove. “Binnen LINK – dat staat voor Limburgse Intrafamiliaal Geweld Keten - werken alle betrokken diensten intensief en integraal samen in complexe dossiers van intrafamiliaal geweld. Het soort dossiers waar individuele diensten hun tanden op stukbijten.” Aan LINK werken zowel de lokale politie als de parketten en justitiehuizen mee, maar ook het CAW, Agentschap Jongerenwelzijn, Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, de geestelijke gezondheidszorg en het Limburgs Steunpunt OCMW’s.

Het doel van LINK is samen met het gezin het geweld te stoppen, herhaling te voorkomen en te werken aan beschermende factoren. De sterkte van het gezin vormt daarbij het uitgangspunt. Niet alleen de geweldfeiten komen aan bod, ook achterliggende problemen zoals middelenmisbruik, financiële problemen, stress, slechte woonomstandigheden, …  Binnen elk gezin verzorgt één professional - de casusregisseur - de samenwerking tussen de betrokken organisaties. In maart 2014 wordt het pilootproject geëvalueerd.

Allochtone vrouwen 
Uit de samenwerking blijkt ook steeds duidelijker dat de situatie van vrouwen van allochtone origine die te maken krijgen met geweld veelal problematisch is. “Om het sociale isolement te doorbreken en hen beter te ondersteunen in hun zoektocht naar oplossingen voor het geweld, is het Provinciaal Integratiecentrum gestart met het  project Vertrouwenscoaches”, aldus gedeputeerde Smeets. “Dit gebeurt in samenwerking met het  CAW. De vertrouwenscoaches,  die zelf ook vrouwen van allochtone herkomst zijn, moeten een steuntje in de rug zijn van vrouwen die het thuis moeilijk hebben.” 

De coaches hebben als belangrijkste opdracht om een luisterend oor te bieden en te informeren over mogelijke vormen van hulp en ondersteuning. Zelf hulp verlenen of gaan bemiddelen met de gewelddadige partner is geen opdracht. De nadruk ligt op het vroegtijdig opsporen van geweld, het bieden van de eerste opvang en indien nodig doorverwijzen naar andere vormen van ondersteuning of hulpverlening.

Krijg je te maken met geweld binnen het gezin, of zie je het in je omgeving, bel dan naar 1712, het Meldpunt Geweld, Misbruik en Kindermishandeling.

Voor alle actuele info en de bestelling van actiemateriaal: www.limburg.be/wittelintjescampagne.

 

Zie onder andere VANDENHOVE, L. Zacht waar het kan, hard waar het moet. Huiselijk geweld, pp 25-26. VANDENHOVE, L. Iedereen veilig. Hoe pakken we familiaal geweld aan? Antwerpen – Apeldoorn, Cyclus, 2006, pp 98-99. "Geweld niet verzwijgen". De Weekkrant, van 27-11-2013 tot 03-12-2013, p. 2.

Zie ook Gsm met noodknop voor mishandelde vrouwen. Andere Maatregelen. Het Belang van Limburg, 26-11-2013, p. 4.