Limburgse eenheid civiele bescherming terug naar af!

“De plannen voor een eigen operationele eenheid van de civiele bescherming in Limburg zijn nog maar eens op de lange baan geschoven.”, concludeert burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove na het antwoord dat hij van minister van Binnenlandse Zaken Guido De Padt kreeg op een parlementaire vraag hierover. 

“Je kan gerust zeggen dat die plannen symbool staan voor de aanpak van de hele hervorming van de civiele veiligheid, want ook daar zit absoluut geen vooruitgang in. Ook over de geplande en al zo vaak besproken brandweerhervorming maak ik mij ongerust.”, aldus
Ludwig Vandenhove.

 

“De oorspronkelijke plannen voor de gemeenschappelijke gebouwen van de brandweer en een operationele eenheid van de civiele bescherming in Hasselt (als die er al komt!) moeten opnieuw worden voorgelegd aan de ministerraad.”, zo antwoordde minister van Binnenlandse zaken Guido De Padt op de vraag van
Ludwig Vandenhove.

 

 

“Daarmee zijn de plannen voor een eigen Limburgse eenheid van de civiele éénheid nog maar eens afgeserveerd.”, besluit
Ludwig Vandenhove.

“De tactiek is duidelijk: de boot wordt telkens wat voller geladen zodat ze uiteindelijk niet meer aan varen toekomt.”

 

 

 

 

 

 

Ludwig Vandenhove trekt de parallel met de aan gang zijnde brandweerhervorming.
“Ook die ligt vrank gezegd op apegapen.
Er zijn 8 verschillende werkgroepen opgericht, waarin met de beste bedoelingen voorstellen worden uitgewerkt. 
Die voorstellen gaan dan naar een stuurgroep onder leiding van mevrouw Monique De Knop.  Bij de brandweer leeft echter de vrees dat ze een kopie van het politieverhaal gaan worden en geen rekening houden met de specificiteit van de brandweer zelf.”, zegt
Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove verwijst ook naar de herstructurering aan de top van de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken.  “Eind vorig jaar werd de Algemene Directie Civiele Veiligheid opgedoekt en werden de taken en afdelingen ervan verdeeld over de andere afdelingen van de FOD Binnenlandse Zaken. 
Of dat te maken heeft met een ruzie aan de top van de administratie, zoals in de pers momenteel geschreven wordt, laat ik in het midden.
Feit is wel dat de Inspectie van Financiën gesteld heeft dat de opsplitsing niet zal leiden tot een betere organisatiestructuur en dat de herstructurering er mee voor gezorgd heeft dat wat een grote brandweerhervorming moest worden vandaag volledig gestuurd wordt door personen die geen ervaring hebben vanuit de brandweer.”

 

Op donderdag 12 maart 2009 verscheen er hierover een artikel in het ‘Belang van Limburg’.

 

 

Hieronder vindt u de integrale versie.

 

Nog geen civiele bescherming in Limburg

 

 

12/03 Er komt voorlopig nog geen operationele eenheid van de civiele bescherming in Limburg. Dat blijkt uit het antwoord van binnenlandminister De Padt aan volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove.

 

In 1995 werd al een vaste post van de civiele bescherming in Limburg beloofd. Momenteel valt Limburg nog onder de bevoegdheid van de civiele bescherming in Brasschaat. De voorposten Lommel, Riemst en Houthalen zijn niet meer erkend en verdwijnen binnenkort.

 

Volgens cijfers van Vandenhove waren er in 2000 nog 180 vrijwilligers van de civiele bescherming beschikbaar in Limburg. Vandaag zijn er dan nog ongeveer 30. De laatste vijf jaar is geen enkele nieuwe Limburgse vrijwilliger aangenomen, ondanks het feit dat er kandidaten zijn.

 

Volgens binnenlandminister De Padt worden momenteel geen nieuwe vrijwilligers aangeworven omdat gewerkt wordt aan een hervorming die tot een beter opgeleide groep van kernvrijwilligers moet leiden, een groep die ook rechtstreeks aan de operationele eenheid is verbonden. Daarnaast komt een groep van reservisten die nog verder moet opereren vanuit de voorposten.

 

Nog volgens De Padt is de wijziging van de oorspronkelijke plannen de aanleiding dat er nog geen vaste post van de civiele bescherming is in Limburg. Naast de geplande komst van de brandweer zouden ook nog het communicatie- en informatiecentrum (CIC) van de federale politie in hetzelfde gebouw komen te zitten, én een provinciaal crisiscentrum. “Dat betekent een aanzienlijke meerprijs.”, zegt De Padt. “Het dossier zit nu bij de Regie der Gebouwen, en intussen is wel al een aanbesteding gedaan voor de vrijmaking van het terrein.”

 

De vraag aan en antwoord van minister Guido De Padt zijn terug te vinden op de website www.dekamer.be.

 

Zie onder andere ook de tekst 'Civiele bescherming au serieux nemen!" op deze website.