Ludwig Vandenhove bezoekt LIFE–project ‘Itter en Oeter’

Op dinsdag 18 maart 2014 bezocht gedeputeerde voor natuur het LIFE–project ‘Itter en Oeter’ in Opglabbeek.

Dit natuurherstelproject maakt deel uit van het Natura 2000–netwerk, een aaneensluiting van waardevolle gebieden in Europa.

Ludwig Vandenhove: “Wij hebben heel veel waardevolle natuurgebieden in Limburg, maar diegene, die tot het Natura 2000–netwerk behoren, zijn uitzonderlijk.
Het vergt heel wat inspanningen van vzw Natuurpunt om Europese subsidies in het kader van LIFE binnen te halen voor die projecten. En daar komen dan de opvolging (inhoudelijk, administratief en op het terrein)  en de co–financiering bij.

Daarom hebben wij als provincie Limburg, mede dankzij collega –gedeputeerde Marc Vandeput (onder andere bevoegd voor economie en Europese zaken), voor een eerst een co-financiering van 500.000 EUR uitgetrokken.
Het wordt besteed aan het herstelproject in de Oost–Limburgse beekvalleien van de Itterbeek en de Bosbeek.

We willen hiermee een voorbeeld stellen naar de andere provincies toe, zeker nu met de talrijke besparingen de subsidiëring van de natuursector ook meer en meer in het gedrang komt. Bovendien is het een signaal dat natuurbeleving in de meest brede betekenis van het woord economisch steeds belangrijker wordt.”

In NATUUR.BLAD, het driemaandelijks ledentijdschrift van vzw Natuurpunt, wordt hier eveneens een bijdrage aan besteed.

 

Hieronder vindt u het persbericht.

Provincie Limburg kent 500.000 euro toe voor natuurherstel in Bos- en Itterbeekvallei

De Provincie Limburg kende een provinciale cofinanciering van 500 000 euro toe aan Natuurpunt voor de uitvoering van het LIFE-project ‘Itter en Oeter’ in Opglabbeek. Zo steunt de provincie het Europees herstelproject in de Oost-Limburgse beekvalleien van de Itterbeek en de Bosbeek. De gedeputeerde voor Leefmilieu van de provincie Limburg, Ludwig Vandenhove, bezocht het natuurherstelproject waarvoor de financiële steun wordt uitgetrokken. De middelen komen van het kabinet gedeputeerde Marc Vandeput van Economische en Europese Zaken.

Het landschap rond de Bosbeek en Itterbeek is uitgesproken divers. Beide beken ontspringen op het Kempens plateau en monden uit in de Maas, maar ze verschillen onderling sterk. De Bosbeek geldt als één van de meest intacte waterlopen in Vlaanderen. De Itterbeek wordt gekenmerkt door het unieke landschap van haar vallei, met talloze houtkanten en poelen.

Maar de natuurwaarden in beide vallei kenden de voorbije decennia een sterke terugval door veranderd landgebruik, verdroging en vermesting. Natte gronden verdwenen, samen met zeer waardevolle moerasbiotopen. Slechts relicten blijven over van de natte heide, de zure laagvenen en de broekbossen van weleer. Niettemin bieden de valleien enorme kansen aan bijzondere habitats en soorten. Daarom maken ze ook deel uit van het Natura 2000-netwerk, een netwerk van waardevolle gebieden in Europa. In beide beekvalleien herstelt Natuurpunt het structuurrijke en natte landschap met steun van het Europese LIFE-project ‘Itter en Oeter’. Het project beperkt zich niet alleen tot het versterken van de natuurverbindingen en het uitbouwen van een duurzame groene omgeving: door de aanleg van nieuwe wandelpaden en andere bezoekersfaciliteiten wordt ook een belangrijke economische meerwaarde voor toerisme en horeca gecreëerd.

Naast de 1 897 000 euro die door Europese LIFE-programma is toegekend, kan Natuurpunt voor de uitvoering van het project ook nog eens rekenen op 500 000 euro van de provincie Limburg, die middelen komen van het kabinet van Economische en Europese Aangelegenheden met gedeputeerde Marc Vandeput. De totale kost van het LIFE-project is bijna 3,8 miljoen euro.

Met die gewaardeerde cofinanciering bundelen Natuurpunt en de Provincie Limburg de krachten om het landschap in zijn oude glorie te herstellen. Ludwig Vandenhove, gedeputeerde van Leefmilieu voor de provincie Limburg, maakte kennis met het project op het terrein. Hij gaf ook zelf de start geven van de werken met de beheermachine “Softrak”, een machine die speciaal ontworpen is om de gevoelige graslanden en venen niet te beschadigen. Bij een pas hersteld hooiland werd een informatiebord onthuld.

 

Zie onder andere  'Itter en Oeter' in Opglabbeek krijgt 500.000 euro van provincie. Het Nieuwsblad, 19-03-2014, p. 23. Steun voor 'Itter en Oeter'. De Standaard, 19-03-2014, p. 28. Herstelproject voor beekvalleien. Het Laatste Nieuws, 20-03-2014, p. 20.

Zie ook Co-financiering Europese Life+ projecten vzw Natuurpunt van 29-12-2013 op deze website.